Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost del Consell Comarcal del Solsonès i els seus organismes autònoms, exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la seva sessió plenària de data 24 de
novembre de 2016, el pressupost consolidat integrat pel Ple del Consell Comarcal pròpiament dit i pel dels
organismes autònoms locals: Patronat de Turisme del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès, Fundació
Pública Comarcal per a l'exercici de 2017, amb les seves bases d'execució i plantil a orgànica, queda
exposat al públic per un termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci
en el BOP, podent-se examinar l'expedient i presentar-se les reclamacions oportunes durant dit termini a la
Secretaria d'aquest Consel .
Solsona, 25 de novembre de 2016