Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre el procés de selecció per cobrir un lloc d'operari del servei de gestió d'aigua (bases i convocatòria)
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per la Resolució d'Alcaldia de data 24 de novembre de 2016, s'aprovaren les bases i la convocatòria per a
cobrir 1 plaça de procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs i per procediment
d'urgència, un l oc d'operari del servei de gestió d'aigües de l'Ajuntament de Torrefarrera, en règim laboral.
S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:
Bases que han de regir el procés de selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs i per
procediment d'urgència, un l oc d'operari del servei de gestió d'aigües de l'Ajuntament de Torrefarrera
Primera. Objecte de la convocatòria
L'objecte de la present convocatòria és la provisió interinament, mitjançant concurs, del l oc de treball que es
detalla tot seguit:
- Operari del servei de gestió d'aigües de l'Ajuntament de Torrefarrera.
Segona. Funcions principals a desenvolupar i característiques del l oc de trebal
- Lloc de trebal : Operari del servei de gestió d'aigües de l'Ajuntament de Torrefarrera.
- Nombre de places: 1
- Categoria professional: Grup D
- Jornada: 37,5 hores setmanals a jornada completa. A la jornada s'hi afegeix serveis d'urgència i de retén
dos caps de setmana al mes.
- Tasques a realitzar: Realitza feines vinculades al manteniment general dins dels àmbits de
subministrament d'aigua potable i clavegueram (en general instal·lació, reparació o substitució dels diferents
elements de la instal·lació d'aigua i clavegueram), i la resolució d'emergències; a més és responsable de les
tasques de recol ida de mostres d'aigües de les diferents infraestructures o xarxes de subministrament
d'aigua i el seu trasllat al laboratori pel seu anàlisi físic, químic i bacteriològic d'acord amb els diversos plans
de control analític establerts per la institució; d'introduir dades als diferents sistemes informàtics; de fer el
seguiment dels diferents plans de control de qualitat; d'executar la programació anual dels diferents controls
analítics, segons xarxes de subministrament; d'executar sistemàticament plans d'autocontrol: recollida de
mostres d'aigües programades i trasl at al laboratori; de gestionar les possibles incidències que es
produeixin i d'elaborar la documentació administrativa requerida.
Recolza les activitats operatives d'altres departaments o àrees.
És responsable de tenir cura dels materials i estris que utilitzi.
S'encarrega de seguir i complir les normes de prevenció de riscos laborals, així com aquelles altres tasques
de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.
Qualsevol altra, dins les seves funcions, que li siguin encomanades pel seu superior.

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
- Durada de la relació: el contracte laboral s'extingirà per qualsevol de les causes enumerades a l'article 24
del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.
Tercera. Publicitat
Aquestes bases es publicaran en el BOP, en el tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament de
Torrefarrera.
Els successius anuncis relatius a les proves que es convoquin es publicaran en els tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de Torrefarrera.
A tots els efectes de còmput de terminis, la data oficial serà la de la publicació en el BOP.
Quarta. Condicions
Per a prendre part en aquest procés serà necessari:
A. Tenir la Nacionalitat espanyola, d'acord amb les l eis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels
estats membres de la Unió Europea o d'aquel s Estats als quals, en virtut dels tractats internacionals
celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la l iure circulació de trebal adors.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola tindran que acreditar coneixements orals i escrits en
l engua castel ana, mitjançant el certificat de nivel superior o nivell C2 o equivalent. Cas que els aspirants no
estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, la Comissió de selecció avaluarà mitjançant una
prova aquests coneixements.
Les previsions de l'apartat anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels
espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de
dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de
vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
B. Haver complert l'edat de 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
C. No patir malaltia ni tenir cap disminució física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les
funcions assignades al l oc de trebal . De conformitat amb l'establert en la Llei 17/1993 de 23 de desembre,
podran participar en el procés les persones amb discapacitats en igualtat de condicions amb els demés
aspirants, condicionat tot això a la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques o funcions pròpies
d'aquesta plaça.
D. No haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei en qualsevol de les
 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Cinquena. Presentació de sol·licituds
Els aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar al Registre General de
l'Ajuntament de Torrefarrera (carrer Major, 35 de Torrefarrera) la instància de sol·licitant per prendre part en
el procés de selecció en un model normalitzat que figura a l'annex I d'aquestes bases, en el qual els
aspirants hauran de manifestar que reuneixen les condicions exigides en la convocatòria.
Aquest model es pot descarregar de la web de la Corporació (www.torrefarrera.cat) o es l iurarà a
l'Ajuntament de Torrefarrera.
Es dirigiran a l'alcalde de la Corporació i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Torrefarrera,
durant el termini de 5 dies hàbils comptats a partir del següent al que aparegui l'anunci de la convocatòria en
el Butlletí Oficial de la Província.
A la sol·licitud s'acompanyaran fotocòpies degudament compulsades de la titulació requerida i dels mèrits
al·legats per a la seva valoració, així com, del Document Nacional d'Identitat (DNI) o Document
d'Identificació d'Estrangers (NIE) i un Currículum Vitae. L'alcalde de la Corporació, d'ofici o a proposta del
Tribunal, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en les quals hi hagin pogut concórrer els aspirants.
Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 de 1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sisena. Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'alcalde de la Corporació dictarà resolució, en un
termini màxim de tres dies, aprovant la l ista provisional dels aspirants admesos i exclosos, així com la
causa d'exclusió, si és el cas. En la mateixa resolució s'anunciarà el l oc i la data previstos per l'inici del
procés d'entrevista personal als candidats.
Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes de la Corporació, en la pàgina web de l'Ajuntament de
Torrefarrera i es comunicarà mitjançant correu electrònic als aspirants que així ho indiquin a la sol·licitud.
L'admissió o exclusió dels aspirants es farà tenint en compte al ò que estableix l'article 77 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, els aspirants que no esmenin o rectifiquin, en el termini de 5 dies, el defecte o
error imputable que hagi motivat la seva exclusió quedaran definitivament exclosos de la convocatòria.
Cas que es formulin reclamacions, en el termini fixat, aquestes seran resoltes en un termini màxim de 3
dies, comptats des de la finalització del període per presentar reclamacions, i s'aprovarà la l ista definitiva
dels aspirants admesos i exclosos, i es publicarà en el tauler d'edictes de la Corporació i en la pàgina web.
Les persones discapacitades seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les
seves condicions físiques o sensorials, si bé, cas que superin el procés selectiu, en el tràmit de presentació
de la documentació hauran d'acreditar la seva capacitat per a exercir les funcions i les tasques dels l ocs
que es convoquen, i prestar el servei públic corresponent.
Setena. Tribunal de selecció
Presidenta: Elisabeth Calvet Pifarré, secretària d'alcaldia de l'Ajuntament
Vocal 1. Maria Isabel Ariza Ramírez, cap d'administració
Vocal 2, Josep Maria Capdevila, Responsable de Servei d'Aigües de la Diputació de Lleida
Com secretari del Tribunal, amb veu però sense vot: Ramon Llop Piqué

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
El Tribunal podrà disposar de la incorporació a les seves tasques d' assessors especialistes, per a totes o
algunes de les proves, els quals es limitaran a valorar les capacitats dels aspirants en l'entrevista.
L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan de selecció s'ajustarà al que es preveu en els arts. 23 i 24
de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
L'òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procediment i
l'objectivitat de la decisió selectiva.
Així mateix, de conformitat amb l'ordenament jurídic resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació
de les presents bases, establint els criteris que s'hagin d'adoptar en tot allò que no s'hagi previst a les bases
de la convocatòria.
Els membres dels òrgans de selecció han d'observar la confidencialitat o el sigil en tot el que faci referència
als temes tractats a les reunions, sense que pugui utilitzar fora d'aquest àmbit la informació que posseeixin
en funció de la seva condició.
Vuitena. Procés selectiu
Exercici de coneixements de català i/o castel à (castel à en el cas dels estrangers)
Per participar en aquesta convocatòria cal estar en possessió del certificat de coneixements de nivel de
suficiència de l engua catalana, Certificat de nivell de suficiència C1, de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o qualsevol dels reconeguts oficialment com a equivalents.
En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l'òrgan
seleccionador, amb l'assessorament de tècnics competents en la matèria, avaluarà aquests coneixements
mitjançant una prova específica de coneixements de l engua catalana i/o castellana. La qualificació d'aquest
exercici serà d'apte o no apte; i seran eliminats del procés els aspirants que no obtinguin la qualificació
d'apte.
El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs-oposició i constarà d'aquestes fases:
- 1a fase: Concurs; valoració de mèrits. Només accediran a la fase d'entrevista, i de català si escau, els 6
aspirants que treguin major puntuació en la fase de concurs.
- 2a fase: Entrevista personal.
Els /les aspirants seran convocats/des en una sola crida, l evat dels casos de força major, degudament
acreditats i valorats discrecionalment pel Tribunal. La no presentació donarà l oc a la pèrdua del seu dret a
participar en aquel exercici.
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents fases amb el seu DNI o altre document acreditatiu. La
manca de presentació d'aquest document determinarà la seva exclusió automàtica.
Per determinar l'ordre d'actuació dels aspirant en l'entrevista, iniciaran la prova els aspirants el primer
cognom dels quals comenci per la l etra ?S?, segons la RESOLUCIÓGAH/258/2016, d'1 de febrer, per la qual
es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en
els processos selectius de l'any 2016 (DOGC 7054 d'1 de febrer de 2016).
A. Fase de concurs
Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants, que caldrà acompanyar d'un informe de vida laboral
expedit per l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, d'acord amb el següent barem i sempre sobre la
documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de les sol·licituds:

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
A.1. Experiència professional en l'exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i
nivel tècnic, amb les de la plaça de d'operari del servei d'aigües, prestats a l' 0,3
De 51 a 75 h.
1,5
0,3
De 76 a 100
1,8
0,4
Per a els cursos de durada superior a 100 hores se'ls hi afegirà la puntuació dels anteriors trams que
correspongui.
B. Entrevista personal
El l oc, dia i hora per fer l'entrevista es farà mitjançant comunicació al correu electrònic que designi l'aspirant
en la seva sol·licitud, amb una antelació mínima de 2 dies.
L'òrgan qualificador realitzarà una entrevista, relacionada amb el seu currículum, les funcions del l oc i les
tasques a realitzar, als 6 primers candidats que resultin de la fase A, fase de concurs.
L'entrevista personal tindrà una puntuació màxima de 10 punts.
En els supòsits d'empat en les puntuacions obtingudes, per establir l'ordre es tindran en compte els
següents criteris que s'aniran aplicant fins aconseguir el desempat:
1. Serveis prestats a l'
 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Temari de l'entrevista
Tema 1. Fontaneria: conceptes generals. Eines. Canonades i accessoris. Tipus, característiques, unions,
muntatge. Maquinària i eines pel muntatge. Coneixements fonamentals: Massa i volum, densitat, pes i pes
específic, pressió, treball i energia, transmissió tèrmica i cabal i velocitat de l'aigua en les conduccions.
Unitats. Conversió d'unitats.
Tema 2. L'aigua de consum tractaments. Composició de l'aigua. Purificació: ventilació, coagulació,
sedimentació, descalcificació, desmineralització, PH, filtració, desinfecció. La qualitat de l'aigua de consum
humà. Mètodes de desinfecció. La contaminació de l'aigua: factors, riscos, classes i prevenció. Analítica:
tipus, presa de mostres, freqüències. Paràmetres organolèptics, microbiològics, químics, indicadors,
radioactius. Reial Decret 140/2003.
Tema 3. Abastament d'aigua. Definicions i funcions de les xarxes de subministrament, captació, conducció i
distribució d'aigües. Sistemes de bombament. Dipòsits. Conduccions: Tipus de canonades, materials i
timbratges. Unions. Vàlvules de Tal , ventoses i elements de maniobra. Vàlvules reguladores de pressió.
Vàlvules de seguretat antiinundacions. Hidrants. Boques de reg i neteja. Proves de la canonada instal·lada.
Manòmetre.
Tema 4. Sanejament. Definicions i funcions de les xarxes de sanejament. Sistemes de preses a les xarxes
públiques. Conduccions: tipus. Elements de la xarxa: embornals, pous, cambres de descàrrega, etc. Proves
de la canonada instal·lada.
Tema 5. Manteniment de les xarxes de proveïment, distribució i sanejament. Tipus de manteniment:
correctiu, preventiu i predictiu. Sistemes de detecció de fuites. Tipus de trencament, peces i accessoris de
reparació. Eines de tall. Soldadures. Tipus, materials a emprar i tècniques. Corrosions i incrustacions. Tipus
de corrosió, mesures de prevenció i protecció.
Tema 6. Xarxes de reg. Instal·lacions de reg. Sistemes de reg convencional: Aspersió, difusió, degoteig i
exsudació. Avaries dels sistemes de reg: Detecció i reparació. Mètodes d'automatització del reg:
Electrovàlvules, cablejat i programadors.
Tema 7. Lectura i interpretació bàsica de plànols generals i de detall. Escales. Símbols i signes
convencionals. Simbologia esquemes hidràulics, Punts desfavorables, finals de xarxa, taps, xarxa mallada.
Tema 8. Reglament municipal. Connexió d'aigües a edificis. Comptadors. Codi tècnic de l'edificació.
Document bàsic salubritat. Subministrament d'aigua. DB-HS-4.
Tema 9. Instal·lacions interiors d'abastament. Canonades i accessoris, claus de pas, vàlvules i dispositius de
control, aixetes sanitària, comptadors, aljubs, bombes i grups de pressió.
Tema 10. Instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària. Sistemes de producció d'ACS. Distribució de
l'ACS. Aïllament de les conduccions d'ACS. Materials. Prevenció i control de legionel·losi.
Tema 11. Instal·lacions interiors de sanejament. Canonades i accessoris, aparel s sanitaris. Càlcul de la
instal·lació d'un edifici. Disseny i muntatge d'instal·lacions. Xarxa de desguassos d'edificis. Vàlvules de
desguàs, sifons, etc. Avaries més freqüents en les instal·lacions.
Tema 12. Prevenció de riscos laborals. Seguretat, salut laboral i higiene en el trebal . Protecció.
Senyalització. Trebal s amb fibrociment. Actuacions en situació d'emergència.

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Novena. Qualificacions
La qualificació que cada aspirant obtingui en la fase de concurs es sumarà a la puntuació obtinguda en
l'entrevista, resultant de la valoració dels mèrits al·legats i provats. La suma d'ambdós, servirà per a
determinar l'ordre dels aspirants en la proposta de nomenament que formuli l'òrgan de selecció.
Acabada la qualificació, el Tribunal publicarà en el tauler d'anuncis i en la web de la Corporació, una l ista
amb la relació dels aspirants que hagin superat el procés selectiu, per ordre de puntuació, i elevarà proposta
a l'alcalde de l'Ajuntament de Torrefarrera als efectes del nomenament de qui hagi obtingut la qualificació
més alta, com a personal laboral interí.
En el supòsit de consultes fetes per Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades
dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, resultant de l'entrada
en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el
número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada en el registre de la Corporació per
participar en la convocatòria constituirà la referència per a cada aspirant, a l'efecte d'informar-se de les
qualificacions i/o valoracions obtingudes.
En totes les incidències no previstes en aquesta convocatòria, s'aplicaran supletòriament, la normativa de
funció pública en al ò que sigui possible.
Desena. Borsa de trebal
Totes les persones que hagin obtingut un mínim de 5 punts en la fase d'entrevista del procés de selecció
s'inclouran en una borsa de trebal segons el seu ordre de puntuació per a cobrir possibles vacants o
substitucions del mateix l oc de treball o de caràcter anàleg.
Aquesta borsa de trebal tindrà una vigència màxima de 2 anys.
L'integrant de la borsa de trebal que obtingui un contracte de trebal causarà baixa en la borsa, i una vegada
finalitzi el seu contracte de treball tornarà a causar alta en la borsa en l'ordre que li correspongui segons la
puntuació obtinguda.
És obligació de les persones que formin part de la borsa, facilitar un telèfon de contacte, així com una
adreça de correu electrònic, als efectes de rebre comunicacions i mantenir-ho permanentment actualitzat.
L'oferiment de la contractació a l'aspirant que correspongui es realitzarà mitjançant trucada telefònica. La
comunicació telefònica s'intentarà durant un mínim de tres vegades durant la jornada laboral.
Si després d'aquests tres intents l'aspirant segueix sense estar localitzat se li enviarà un correu electrònic
amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb l'ajuntament de Torrefarrera. Si als dos dies
següents d'enviament del correu electrònic l'aspirant no ha contactat amb l'ajuntament es passarà a la crida
dels següent aspirant per orde de puntuació.
Quan no sigui possible localitzar l'aspirant per una oferta de trebal passarà al final de la l ista.
Feta la proposta de contractació l'aspirant haurà de manifestar en el termini d'un dia laborable la seva
acceptació o renúncia a l'oferta de treball que se li faci; la manca de manifestació s'entendrà com a rebuig
de l'oferta.
Mentre una persona integrant de la borsa de trebal tingui vigent contracte temporal, no se li oferirà cap altra
nova contractació que pugui produir-se encara que aquest sigui de durada superior.

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Onzena. Presentació de documents i nomenament
L'aspirant proposat aportarà davant la Corporació la documentació esmentada en la base quarta en un
termini de 3 dies, prorrogables per motius justificats, a partir que es faci públic en el tauler d'anuncis i en la
web de l'Ajuntament el resultat.
Aquel s que, dins del termini indicat i exceptuant casos de força major, no presentessin la documentació, no
podran ésser nomenats, restant anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat
en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la seva instància.
Aquel s que tinguessin la condició de funcionaris públics o personal fix, no caldrà que justifiquin les
condicions i requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament, havent de presentar certificació
de l'administració pública de la qual depenguin acreditant la condició i demés circumstàncies que constin en
el seu expedient personal.
En el termini de 2 dies, comptador a partir de l'expiració del termini de 3 dies, l'alcalde de la Corporació
nomenarà l'aspirant proposat pel Tribunal. El nomenament es publicarà en el Butl etí Oficial de la Província.
A la persona seleccionada en aquesta convocatòria, li serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
d'incompatibilitats, que figura a l'article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
La persona seleccionada haurà de superar un període de pràctiques o de prova d'una durada màxima de 30
dies. L'enginyer industrial, amb informe del regidor respectiu, conjuntament amb l'alcalde, seran els
responsables d'aquesta avaluació.
Dotzena. Règim d'impugnacions i al·legacions
Les l istes definitives d'admesos i exclosos, les resolucions definitives d'exclusió del procés selectiu i els
nomenaments podran ser impugnades per les persones interessades, mitjançant la interposició del recurs
contenciós-administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de 2 mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, sens perjudici del recurs
potestatiu de reposició que es podrà interposar en el termini d'un mes des de la data de publicació o
notificació de l'acte o resolució, davant de la Presidència de la Corporació.
La impugnació dels actes i resolucions de l'òrgan de selecció, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats
dependents de la Presidència de la Corporació, s'ajustarà als criteris establerts a l'art. 121 de la Llei 39/2015
de 1 d'octubre.
Contra aquesta convocatòria i les seves bases es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació davant la sala d'aquesta jurisdicció del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició, que es podrà
interposar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació davant la presidència de la
Corporació.
Tretzena. Confidencialitat de dades
Per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret fonamental a
l'autodeterminació informativa, que són resultat de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la referència per a cada aspirant, a l'efecte
d'informar-se de les qualificacions i valoracions obtingudes serà el número corresponent al registre
d'entrada de la sol·licitud presentada en el registres de la corporació per participar en la convocatòria.

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Torrefarrera, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Latorre i Sotus
El secretari, Ramon Llop Piqué
ANNEX I
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal (llegiu les instruccions al dors del ful )
Dades de la convocatòria
(segel d'entrada)
Número de la convocatòria......................................................................................................................................
BOP núm. ................................... de data...............................................................................................................
dia/mes/any..............................................................................................................................................................
Denominació de la plaça/lloc de trebal ...................................................................................................................
Torn: ? Lliure ? Promoció interna
Procediment de selecció: ? Oposició ? Concurs-oposició
? Concurs
Dades personals adreça correu electrònic
Primer cognom.........................................................................................................................................................
Segon cognom.........................................................................................................................................................
Nom..........................................................................................................................................................................
NIF/document acreditatiu de nacionalitat................................................................................................................
Data de naixement...................................................................................................................................................
Lloc de naixement....................................................................................................................................................
Nacionalitat...............................................................................................................................................................
Adreça a l'efecte de notificacions............................................................................................................................
número/escala/bloc/pis/porta...................................................................................................................................
codi postal................................................................................................................................................................
Municipi....................................................................................................................................................................
Província...................................................................................................................................................................
Telèfon de contacte..................................................................................................................................................
Correu ccccc............................................................................................................................................................
Documentació que s'adjunta amb la sol·licitud(marqueu amb una creu la documentació que adjunteu)
? NIF/document acreditatiu de la nacionalitat
? Titulació exigida per la convocatòria o superior
? Certificat acreditatiu dels coneixements de l engua catalana exigits en la convocatòria
? Certificat acreditatiu dels coneixements de l engua castellana exigits en la convocatòria (només en el cas
d'estrangers)
? Caldrà presentar una relació individualitzada dels mèrits, juntament amb els originals o fotocòpies
compulsades que els acreditin, juntament amb la sol·licitud.
? Dictamen vinculant de les condicions psíquiques/físiques o sensorials (només en el cas d'aspirants
discapacitats en places reservades)
? Sol·licito certificat del temps trebal at a l'Ajuntament
Demano que m'admeteu a la convocatòria d'aquesta sol·licitud i declaro que són certes les dades que s'hi
consignen i que compleixo les condicions exigides per a trebal ar en una
 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Instruccions per emplenar la sol·licitud
Instruccions per emplenar l'apartat ?Dades de la convocatòria?
En l'apartat ?Número de la convocatòria?, consigneu el codi que figura a l'encapçalament de les bases
específiques de la convocatòria.
Consigneu el número de BOP així com la data en què s'han publicat les bases específiques.
En l'apartat ?Denominació de la plaça/l oc de treball? cal que consigneu la que figura en les bases
específiques de la convocatòria.
En l'apartat ?Torn? cal que consigneu el que figura en les bases específiques de la convocatòria.
En l'apartat ?Procediment de selecció? cal que consigneu el que figura en les bases específiques de la
convocatòria.
Instruccions per emplenar l'apartat ?Dades personals?
Cal que consigneu tots els diferents apartats.
Instruccions per emplenar l'apartat ?Documentació que s'adjunta amb la sol·licitud?
Només s'ha de presentar amb la sol·licitud la documentació justificativa dels requisits que s'hi estableixen.
Aquesta documentació s'ha de presentar sense grapar i han de ser documents originals o fotocòpies
degudament compulsades.
Quan el sistema selectiu sigui el concurs-oposició o bé el concurs,juntament amb la sol·licitud acompanyeu
una relació individualitzada de tots els mèrits, juntament amb els documents originals o fotocòpies
degudament compulsades que els acreditin.
Per tal d'obtenir l'exempció de la realització de la prova de català i castel à, si escau, cal que presenteu un
certificat en els termes que estableixen les bases generals de la convocatòria.
Les persones amb discapacitat que s'acul in al torn de reserva han de presentar, abans del començament
de la primera prova selectiva, un dictamen vinculant de les seves condicions psíquiques, físiques o
sensorials, expedit per l'equip multi-professional competent.
En el cas del ?certificat del temps trebal at a l'Ajuntament?, només l'han de demanar aquel es persones que
hagin tingut una relació laboral amb l'Ajuntament.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari,
seran objecte de tractament i s'incorporaran als fitxers de dades, degudament creats i inscrits en el registre
corresponent, que són responsabilitat de l'Ajuntament de Torrefarrera.
La finalitat d'aquests fitxers i dels tractaments de les dades és poder gestionar la sol·licitud i mantenir la
relació i la comunicació administrativa, en relació amb la vostra participació en els processos selectius de
personal al servei de l'Ajuntament de Torrefarrera.
Com a persona interessada, podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets
d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l'Ajuntament de Torrefarrera.
Omplint degudament aquesta sol·licitud, s'entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres
dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes
retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l'esmentada l ei
orgànica.
Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, un recurs
de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present
anunci, davant de L'alcalde d'aquest Ajuntament de Torrefarrera, de conformitat amb l'article 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida o, a la seva elecció, el que
correspongui al seu domicili, si aquest radica en un altra localitat, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la publicació del present anunci. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no
podrà interposar un recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït
la seva desestimació per silenci. Tot això sens perjudici de que pugui exercir qualsevol altre recurs que
consideri pertinent.
Torrefarrera, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Jordi Josep Latorre Sotus