Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE ROSES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS
Es posa en coneixement del públic en general que el Ple de l'Ajuntament a la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2016 ha
acordat aprovar inicialment el document anomenat ?Projecte
simplificat de reforçament del pont de la carretera de les Arenes
sobre la Riera Trencada al TM de Roses,? de data juliol de 2016,
redactat per l'enginyera de camins Sra.Marina Blanch Boada de
l'empresa ABM, Serveis d'enginyeria i consulting SLU per encàrrec de l'Ajuntament, a proposta dels serveis tècnics de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics, que compta amb un pressupost
d'execució per contracte de 87.061,61 euros, amb el 21% d'IVA inclòs, autenticat pels serveis tècnics municipals amb la referència
1DUN_DT250716_GI15007EN
Per tot això, i d'acord amb l'article 37 del ROAS, se sotmet a informació pública, pel termini de 30 dies (hàbils), comptats a partir de
la darrera publicació, si coincidís en dissabte, s'entendrà prorrogat
al proper dia hàbil, mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en un diari de difusió comarcal i en el
tauler electrònic (e-tauler) de la web municipal (www.roses.cat), per
tal que qualsevol persona el pugui consultar a l'Oficina d'Atenció
al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses, pl. Catalunya, núm. 12-13, en
horari laborable de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i presentar les
al·legacions que es considerin oportunes.
(Exp.3989/16? ref.: GI15007EN).
Roses, 10 de novembre de 2016
Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa