Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de formalització del contracte de l'obra ?construcció d'una cuneta revestida a la carretera de Montjoi, des de la Torre del Sastre fins a la riera de Montjoi?
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE ROSES
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Roses
b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació
c) Número d'expedient: 867/2016
d) Adreça d'Internet del Perfil del contractant: http://www.seu.
cat/seue/roses
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obra
b) Descripció: ?Construcció d'una cuneta revestida a la carretera
de Montjoi, des de la Torre del Sastre fins a la riera de Montjoi?
c) CPV:
45233228-3 Treballs de recobriment de superfícies


45233229-0 Manteniment de vorals


45234149-2 Obres vials
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: 13 de juny de 2016
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Valor estimat del contracte: 102.936,15 ?
5. Pressupost base de licitació: Import net: 102.936,15 ? més 21.616,20
? (21% d'IVA). Import total: 124.552,75 ?
6. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: Junta de Govern Local de 26 de setembre
de 2016
b) Data de formalització del contracte: 27 d'octubre de 2016
c) Contractista: Cap de Creus, Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats ? Excavacions Montserrat, UTE
d) Import d'adjudicació: Import net 73.074,38 ? més 15.345,62 ?
(21% d'IVA). Import total: 88.420,00 ?
e) S'adjudica el contracte a Cap de Creus, Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats ? Excavacions Montserrat, UTE per
reunir tots els requisits en matèria de contractació i ser la proposta més econòmica de les admeses.
Roses, 14 de novembre de 2016
Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa