Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'adjudicació i formalització del contracte d'alienació del bé immo-ble patrimonial situat a l'avinguda Bocana, 50-54, pis 3, porta 11, de Roses
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE ROSES
Exp: 1001/16
Codi: C121
Àrea: Serveis Generals
Unitat: Contractació - Patrimoni
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Roses
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació ? Patrimoni
c) Número d'expedient: 1001/16
d) Adreça d'Internet del perfil del contractant pàgina web:
http://www.seu.cat/seue/roses
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Contracte privat
b) Descripció de l'objecte: ?Alienació onerosa, mitjançant subhasta pública, d'un bé patrimonial (apartament) propietat de
l'Ajuntament de Roses, situat a l'avinguda Bocana, 50-54, pis
3, porta 11, de Roses.
c) CPV: 70123000
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de
la Província de Girona i Perfil del Contractant
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: 21 de juliol de 2016
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Valor estimat del del contracte: 78.062,64 ?
5. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: Decret d'alcaldia 3227/16.09.16 de data
13 de setembre de 2016
b) Data de formalització del contracte: 9 de novembre de 2016
c) Adjudicataris:
? Mercè Casademont Pujolras
? Joan Maria Ciurana Font
d) Import adjudicació: 88.888,00 ? (IVA exclòs)
e) S'adjudica l'alienació als senyors Mercè Casademont Pujolras
i Joan Maria Ciurana Font, per ser la proposta econòmicament
més avantatjosa de les admeses.
Roses, 16 de novembre de 2016
Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa