Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'un reglament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
No havent-se produït cap reclamació durant el termini d'exposició
pública, resta elevat a definitiu l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el proppassat dia 12 de setembre,
d'aprovació inicial de la modificació dels articles 2, 6.3 i 7.3 del Reglament municipal d'ús de l'Espai Jove, el text íntegre dels quals, es
fa públic per al seu coneixement general i en compliment del previst
a l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglaments d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Contra el present acord es pot interposar directament Recurs Contenciós administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest
anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
REGLAMENT MUNICIPAL D'ÚS DE L'ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Article 2. Subjecte
L'Espai Jove s'adreça a la població juvenil del municipi. S'entén com
a població jove, les d'edats compreses entre els 11 i els 35 anys, ambdós incloses. Tot i que el grup diana més específic de l'Espai Jove, és
la població entre 11 i 25 anys.
Article 6.3. Normes d'ús del buc d'assaig.
Reserva de local:
- Es disposa d'un calendari de ggogle per tal de que els grups puguin veure quins dies i hores està ocupat. Es pot consultar a: www.
espaijoveriudellots.wordpress.com/que-fem/musicat/calendaribuc-assaig/
- Cal reservar sempre el local abans de venir. Es pot reservar trucant al 972011633 / 606565976 o enviant un correu a espai.jove@
riudellots.cat.
Article 7.3. Normes d'ús de l'Aula d'Estudi:
Reserva:
Cal reservar prèviament l'Aula abans de la data d'estudi prevista.
Es pot reservar trucant al 972 011 633 / 606565976 o enviant un correu a espai.jove@riudellots.cat
Riudellots de la Selva, 18 de novembre de 2016
Lluís Martí Barnés i Tarrés
Segon tinent d'alcaldessa