Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació d'obres de la memòria valorada per a la substitució de la xarxa d'aigua potable i el repàs asfàltic de l'Av. Garcia Lorca, a Palafrugell
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
1 . Entitat adjudicadora :
a) Organisme : Ajuntament de Palafrugell
b) Dependència que tramita l' expedient : Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació : Secretaria
1) Dependència : Secretaria
2) Domicili : Cervantes, 16
3) Localitat i codi postal : Palafrugell (17200)
4) Telèfon : 972 613100
5) Telefax : 972 302804
6) Correu electrònic : contractacio@palafrugell.net
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant : https://seu.
palafrugell.cat.
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació : Fins a
15 dies naturals des de la publicació de l'últim anunci.
d) Nombre d'expedient : obres de la memòria valorada per a la
substitució de la xarxa d'aigua potable i el repàs asfàltic de l'
Av. Garcia Lorca, a Palafrugell
2 . Objecte del Contracte : obres de la memòria valorada per a la
substitució de la xarxa d'aigua potable i el repàs asfàltic de l' Av.
Garcia Lorca, a Palafrugell

Lloc d'execució: Municipi de Palafrugell
3 . Tramitació i procediment :
- Tramitació : Ordinari.
- Procediment : Procediment obert.
- Criteris d'adjudicació : Veure clàusula 16 criteris per a l'adjudicació, del plec de clàusules administratives.
4 . Valor estimat del contracte : 87.356,67 euros
5 . Pressupost base de licitació :
- Import net 87.356,67 euros. Import IVA 18.344,90 euros (21%)
6 . Garanties exigides.
Definitiva ( 5% ) del preu d'adjudicació del contracte
7 . Requisits específics del contractista :
- Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
- Altres requisits específics.
8 . Presentació d'ofertes o de sol · licituds de participació :
a) Data límit de presentació : a la fi del termini de 15 dies naturals
des de la publicació de l'últim anunci de licitació.
b) Modalitat de presentació : Segons clàusula 15 plec administratiu.
c) Lloc de presentació : OAC de l'Ajuntament de Palafrugell.
1 . Dependència : OAC de l'Ajuntament de Palafrugell.
2 . Domicili: Cervantes, 16.
3 . Localitat i codi postal : Palafrugell (17200).
4 . Adreça electrònica : contractació@palafrugell.net
9 . Obertura d'ofertes:
a) Descripció : Sala de Plens de l'Ajuntament.
b) Adreça : Cervantes, 16.
c) Localitat i codi postal : Palafrugell (17200).
d) Data i hora : Es publicarà al perfil del contractant.
10 . Despeses de Publicitat : amb un màxim de 600 euros.
Palafrugell, 24 de novembre de 2016
Juli Fernández Iruela
Alcalde