Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aixecament de la suspensió provisional del procediment obert per a l'adjudicació del contracte administratiu de servei consistent en el trans-port urbà de viatgers de Lloret de Mar
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Mitjançant Decret d'Alcaldia n. 2000/2016, de data 12/08/2016, es
va suspendre provisionalment la licitació del procediment obert per
a l'adjudicació del contracte administratiu de servei consistent en el
transport urbà de viatgers de Lloret de Mar.
En data 09/11/2016, mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2898/2016
va resoldre aixecar la suspensió del procediment de licitació, i procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant, al DOUE, al BOE
i al BOP de Girona. Per tant el termini de presentació de les ofertes
s'iniciarà a comptar des de l'endemà de la publicació al DOUE i serà
de 18 dies naturals a comptar de la publicació en el citat butlletí.
El plec de condicions econòmico administratives i jurídiques i el
plec de condicions tècniques ha estat modificat i es publica al perfil
del contractant de l'Ajuntament de Lloret de Mar (www.lloret.cat).
La qual cosa es fa publica per a general coneixement i als efectes del
que determina el RD Legislatiu 3/2012, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
Lloret de Mar, 22 de novembre de 2016
Rafel Garcia Jimenez
Secretari general