Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre modificació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
L'Alcaldia-Presidència, per decret d'Alcaldia del dia 8 de novembre
de 2016, va resoldre modificar l'oferta pública d'ocupació per l'any
2016, en el sentit d'anul·lar l'oferta d'ocupació en relació al següent
lloc de treball:
Funcionaris de Carrera:
Nivell de titulació:: Graduat escolar, graduat en ESO o equivalent
Denominació de lloc: Agent de Policia Local
Grup: C2
Classificació:

Escala d'Adm. Especial, subescala serveis especials
Núm. Vacants:
1
Selecció:
Concurs-Oposició lliure
El que es fa públic en compliment del que disposa l'article 91.1 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
l'article 70 TREBEP i l'article 56 del Reglament de Personal al servei
de les entitats locals.
La Jonquera, 10 de novembre de 2016
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa