Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
La Junta de Govern local, en sessió de 10 de novembre de 2016, ha
resolt aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu redactat
per l'enginyer tècnic agrícola, sr. Víctor Payró Milan, de Pavimentació amb gespa artificial i d'adequació de l'entorn del camp de futbol
municipal de la Jonquera, amb un pressupost d'execució per contracte de 468.249,27? IVA inclòs, desglossat en dues fases, d'acord
amb el detall següent:
Actuació
Pressupost d'execució per
contracte (PEC)
PEC IVA inclòs
1a. fase
260.456,36 ?
315.152,20 ?
2a. fase
126.526,51 ?
153.097,08 ?
Total projecte
386.982,87 ?
468.249,27 ?
Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de DOS MESOS, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP de Girona, davant el Jutjat ContenciósAdministratiu de Girona. Tot això sens perjudici de qualsevol altre
recurs o reclamació que considereu convenient d'interposar.
El que es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.
La Jonquera, 15 de novembre de 2016
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa