Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre la ratificació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Girona i aprovació del reglament de funcionament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
El Ple de la Corporació, en sessió de data 14 de novembre de 2016,
ha aprovat prendre en consideració la ratificació de la constitució
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Girona i aprovar inicialment el projecte de ratificació del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals, el reglament regulador del mateix,
així com la memòria justificativa, que s'adjunten en els document
annexos a la proposta.
L'expedient instruït amb els documents annexos a la proposta inicial, es sotmetran, de conformitat amb l'article 160.1 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis, a informació pública pel termini de 30
dies mitjançant inserció de corresponent anunci en el Butlletí Oficial
de la Província i en el taulell d'edictes de l'Ajuntament, perquè es
puguin presentar al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut
el període d'exposició pública, el Ple de la Corporació, adoptarà
l'acord de ratificació definitiu.
Girona, 16 de novembre de 2016
Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa