Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de formalització del contracte mitx d'instal·lació, manteniment i subministrament d'energia elèctrica per a la caldera de biomassa del mu-nicipi de Figueres a través d'una empresa o micro empresa de serveis ener-gètics a l'Escola Joaquim Cusí
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE FIGUERES
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Figueres.
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.
c) Número d'expedient: 27/2016
d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: www.figueres.cat
e) Compra agregada de la Diputació de Girona.
2.- Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte mitx
b) Descripció: Contracte mixt d'instal·lació, manteniment i subministrament d'energia elèctrica per a la caldera de biomassa del
municipi de Figueres a través d'una empresa o micro empresa
de serveis energètics a l'Escola Joaquim Cusí.
c) Codi CPV: 42160000-8
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert amb diversos criteris d'adjudicació.
4.- Pressupost base de licitació millorable a la baixa:
a) Valor inicial del projecte de la instal·lació i subministrament de
la caldera de biomassa: 136.647,50 ? (IVA exclòs) .
b) Valor estimat del contracte: 179.891,10 ?.
5. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: 16 de setembre de 2016
b) Data de formalització del contracte: 22 de setembre de 2016
c) Contractista: Imartec Energia, S.L.
d) Import d'adjudicació:
- Prestació P1. Gestió energètica: 0,02500 ?/KWh, que fa un
preu anual IVA exclòs de 5.416,13 ?, i un preu anual inclòs
IVA de 6.553,52 ?. Termini del contracte: 5 anys.
- Prestació P2. Manteniment preventiu: gratuït, sense cost per
a l'Ajuntament.
- Prestació P3. Manteniment correctiu i garantia total: gratuït,
sense cost per a l'Ajuntament.
- Prestació P4.- Subministrament i instal.lació de la caldera,
d'acord amb el projecte aprovat, mitjançant un sol pagament: 112.800 ? exclòs IVA, més 23.688 ? en concepte d'IVA,
el que fa un total de 136.488 ?, inclòs IVA.
- Prestació P5. Inversions en millores: execució de totes les millores previstes al Plec, atès que les ha ofert totes, sense cost
per a l'Ajuntament.
- El preu total del contracte pels 5 anys de durada, incloses
totes les prestacions és de 169.255,48 ?, inclòs IVA, amb la
següent despesa plurianual:
? 2016: 138.126,36 ? inclòs IVA, dels quals 136.488 ? corresponen a la prestació 5 (subministrament i instal·lació)
i 1.638,36 ? a la prestació 1 (gestió energètica).
? 2017: 6.553,52 ? (prestació 1)
? 2018: 6.553,52 ? (prestació 1)
? 2019: 6.553,52 ? (prestació 1)
? 2020: 6.553,52 ? (prestació 1)
Figueres, 21 de novembre de 2016
Marta Felip Torres
Alcaldessa