Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 228
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE FIGUERES
El dia 7 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària denominat
?Projecte executiu. Desviament del col·lector d'entrada a l'EDAR i
una línia elèctrica de MT per poder realitzar les obres de millora de
l'EDAR de Figueres?
Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies,
que es comptaran a partir de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l'últim dia del termini
indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.
L'expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament
d'Urbanisme de l'Ajuntament, situat a l'Av. Salvador Dalí, 107, 2n
pis, per tal que s'hi puguin plantejar les al·legacions que es considerin adients.
Figueres, 14 de novembre de 2016
Marta Felip Torres
Alcaldessa