Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de contractació per urgència
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
D'acord amb els articles 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals vaig acordar contractar temporalment i amb caràcter
d'urgència, a partir del dia 28 de novembre de 2016, a Anna Vilella Llohis, per cobrir la baixa laboral de la
trebal adora de la biblioteca municipal.
Sant Llorenç de Morunys, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Francesc Xavier Mas i Pintó