Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'ampliació d'una explotació ramadera
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Es fa públic que el Sr. Antonio Riera Torné, com a representant de la societat Riba, SCP, ha presentat Annex
de legalització del projecte bàsic i execució per tal de dur a terme l'obra d'ampliació d'una explotació porcina
d'engreix amb marca oficial 587AH per assolir una capacitat productiva de 4.000 porcs d'engreix, amb la
construcció de dos naus noves, situada al polígon 503 parcel·la 54, del TM de Preixens, la qual té la
condició de no urbanitzable, segons el Pla d'ordenació urbanística municipal vigent.
Atès el que disposa l'article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'Urbanisme, s'exposa aquest projecte al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies,
comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest edicte al BOP, a l'e-tauler i i al tauler
d'anuncis d'aquest ajuntament, per tal que pugui ser examinat i si és el cas, presentar les al·legacions o
reclamacions que es consideri adients.
El projecte esmentat es troba de manifest a l'Ajuntament de Preixens (C/Sant Joan, 17), on es podrà
consultar en horari d'atenció al públic, durant el termini anteriorment indicat.
Preixens, a la data de la signatura electrònica
L'alcalde, Joan Eroles Viels