Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci amb la resolució de la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs oposició d'una plaça d'Enginyer de camins, canals i ports
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En relació amb la convocatòria de Concurs Oposició (lliure) per a la provisió en propietat d'una plaça
d'Enginyer (enginyer de camins, canals i ports).
D'acord amb les Bases Específiques aprovades per la Junta de Govern Local de data 28-6-2016, publicades
en el BOP núm. 136 de data 18-07-2016, DOGC núm. 7177 de 4-08-2016 i BOE núm. 233 de 27-09-2016,
aquesta Alcaldia, per resolució de data 16 de novembre de 2016 ha acordat:
?1r. Declarar la l ista provisional de persones aspirants admeses a la present convocatòria que es
corresponen amb els DNI següents:
DNI
18598245P
20457433Z
25166895L
34750986X
39916245K
43733375W
43737863M
43738748Q
43746491P
43746504K
46401546N
46735895X
47160479Z
47679602G
47684851D
47697589M
47900288M
77615232F
78085090K
78092207P
2r. Declarar la l ista provisional de persona aspirant exclosa a la present convocatòria que es correspon amb
el DNI següent. De conformitat amb la base 9.1 es detallen les causes legals d'exclusió, les quals només
poden ser les directament derivades de la mateixa convocatòria:

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
DNI
MOTIU D'EXCLUSIÓ
47902888Y
Per manca d'acreditació de la titulació requerida a la base 5.d)
3r. Els aspirants que en el moment de presentar la sol·licitud de participació en aquest concurs oposició no
haguessin aportat els documents originals o fotocòpies compulsades com a justificants dels mèrits al·legats,
de conformitat amb la base 12.1 caldrà que ho facin, com a màxim, abans del moment d'inici de la fase de
concurs.
4t. La composició del Tribunal Qualificador serà la següent:
Titular: Sra. Anarbel a Sánchez González. Cap de Servei de Selecció, Provisió i
Presidenta
Promoció de Recursos Humans.
Suplent: Sr. Tomàs Alba Sánchez. Cap de Servei d'Organització i Control de
Gestió.
Titular: Sr. Sergi Gimeno Aribau. Cap Secció Mobilitat i Via Pública.
Vocals
Suplent: Sr. Ramon Sumal a Gamiz. Cap Secció Llicències.
Titular: Sr. Jaume Terés Armil as. Arquitecte Projectes municipal.
Suplent: Sr. Cristian Riera Plana. Cap Secció Concessions
Titular: Sr. Josep Capell Fabregat. Membre del Col·legi d'enginyers de camins,
canals i ports.
Suplent: Joaquim Llagostera Pujol. Membre del Col·legi d'enginyers de camins,
canals i ports.
Titular: Sr. Baltasar Carlos Rul án Marquès. Escola d'