Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial del pressupost 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
En la intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, i 169.1 del Text refós de la Llei 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals,
es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general per a l'exercici 2017, amb
les seves bases d'execució, la plantil a orgànica i la relació de l ocs de trebal aprovats inicialment pel Ple de
l'Ajuntament, en la sessió del dia 24 de novembre de 2016.
Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l'article 170.1 del Text refós de la Llei2/2004
esmentada, i pels motius enumerats en el número 2 de l'article 170, podran presentar reclamacions amb
subjecció als tràmits següents:
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: El termini d'exposició pública és de quinze dies hàbils a
partir del següent des de la data de publicació d'aquest anunci en el Butl etí Oficial de la Província de Lleida.
b) Oficina de presentació: Registre General.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost, la plantil a orgànica i la relació de l ocs de
trebal es consideraran definitivament aprovats.
Castel ar de la Ribera, 24 de novembre de 2016
L'alcaldessa, M. Claustre Sunyer Cantons