Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de contractació del servei de neteja edificis municipals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2016 que va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de serveis ?neteja d'edificis
municipals?, per a l'Ajuntament de Bellvís, s'efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació
ordinària, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris de
valoració, per a l'adjudicació del contracte, segons es detalla a continuació.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació
a) Organisme: Ajuntament de Bel vís
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: C/ Domènec Cardenal, 48
3) Localitat i codi postal: 25142 Bel vís
4) Telèfon: 973 56 50 00
5) Telefax: 973 56 56 68
6) Correu electrònic: secretaria@bel vis.cat
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=bellv
%C3%ADs&reqCode=viewDetail&idCap=3914529
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: l'últim dia per presentar ofertes
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de serveis.
b) Descripció: neteja d'alguns edificis de titularitat municipal.
c) Divisió per lots i nombre de lots: no
d) Lloc d'execució: Bel vís
e) Termini d'execució: 2 anys prorrogables per dos més
g) CNAE: 90910000-9
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d'adjudicació: pluralitat de criteris d'adjudicació detallats a la clàusula 13a del plec
4. Pressupost base de licitació: 104.320,34 euros.
A) Valor estimat de contracte: 86.215,16 ?
B) Impost sobre valor afegit (IVA): 18.105,18 ?
5. Garanties exigides: definitiva, 5% preu d'adjudicació, IVA exclòs.
6. Requisits específics del contractista: els determinats a la base onzena del Plec de clàusules.
7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació

 
Número 228
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dil uns, 28 de novembre de 2016
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP
i perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: segons plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: C/ Domènec Cardenal, 48
3. Localitat i codi postal: 25142 Bellvís
4. Adreça electrònica: secretaria@bel vis.cat
5. Horari: de dil uns a divendres, de 9 a 14:30 hores
f) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: fins a la formalització del contracte
8. Obertura d'ofertes
a) Descripció: l'obertura dels sobres es durà a terme d'acord amb al ò previst a la clàusula 14a. del plec de
clàusules.
b) Domicili: C/ Domènec Cardenal, 48
c) Localitat i codi postal: 25142 Bellvís.
d) Data i hora: segons el previst a la clàusula 14a. del plec de clàusules.
9. Despeses de publicitat: aniran a càrrec de de l'adjudicatari fins a un màxim de 1.500 euros.
10. Altres informacions: Les previstes al plec de clàusules administratives particulars.
Bel vís, 22 de novembre de 2016
L'alcalde, Joan Talarn Gilabert