Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
FIGUERES DE SERVEIS, SA EMPRESA PLURIMUNICIPAL DE SERVEIS
Expedient de contractació codi FS156_2016
Objecte :
Contractació, mitjançant procediment obert, no harmonitzat, del
subministrament d'un decantador centrífug per als fangs de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de l'empresa Figueres
de Serveis, SA
Condicions :
Segons el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules
tècniques aprovats en data 26 d'octubre de 2016, i que s'exposen al
perfil del contractant del WEB de l'empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA - FISERSA. www.fisersa.es
Termini :
El termini per presentar les ofertes és de 40 dies naturals a comptar
des de la publicació de l'anunci en el BOPG, si l'últim dia del termini de presentació és dissabte o festiu es prorroga el termini fins al
proper dia hàbil següent.
Obtenció de documentació i perfil del contractant:
Tota la documentació relativa a aquest contracte, com el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules tècniques, es podrà consultar i sol·licitar còpia en les dependències de Figueres de Serveis, SA, al C/ Alemanya, 5 (17600 Figueres), en horari
d'atenció al públic de 8.00 a 14.00 hores.
A més a més, en compliment del que estableix l'article 53 del
TRLCSP i amb la finalitat d'assegurar la transparència, publicitat i
concurrència, Figueres de Serveis, SA, difondrà a través d'Internet,
mitjançant el seu perfil del contractant, tota la informació relativa a
aquest contracte. L'adreça web és la següent:
www.fisersa.cat/ca/contractacio.html
Figueres, 18 de novembre de 2016
Lluís Martínez Abad
Director gerent