Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA SERVEI DE CONTRACTACIÓ
OBRA: Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda lateral
1.Entitat adjudicadora
A) Diputació de Girona
B) Contractació: Resolució de Presidència
C) Exp. 2016/5101
2. Objecte del Contracte
A) OBRA: Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda lateral
B) Modificació del contracte: Es preveu que el contracte es podrà modificar per canvis tècnics o tecnològics d'acord amb allò
establert en la clàusula trenta-dosena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
C) Termini d'execució: El termini d'execució de les obres serà de sis (6) mesos a partir de la data de signatura de l'acte de
comprovació del replanteig.
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
A) Tramitació: Ordinària
B) Procediment d'adjudicació: Procediment obert
C) Criteris de valoració per a l'adjudicació: El criteri que servirà de base per a l'adjudicació del contracte serà el preu. Els
licitadors hauran d'igualar o rebaixar el pressupost base de la licitació.
4. Pressupost base de la licitació:
El pressupost base de licitació és de un milió quatre-cents setanta tres mil sis-cents quaranta un euros amb vint-i-un cèntims
(1.473.641,21), més tres-cents nou mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb seixanta cinc cèntims(309.464,65) en concepte
d'IVA, totalitzant la quantitat de un milió set-cents vuitanta tres mil cent cinc euros amb vuitanta sis cèntims (1.783.105,86).
Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el preu de licitació.
El valor estimat del contracte és de 1.473.641,21 ?.
5. Garanties:
Garantia provisional: no s'exigeix
Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (sense IVA).
L'adjudicatari haurà de prestar la garantia definitiva en qualsevol de les formes següents:
- En efectiu a la Tresoreria de la Diputació que emetrà la corresponent carta de pagament.
- Mitjançant aval bancari
- Mitjançant contracte d'assegurança de caució
6. Documentació i informació
A) 1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant)

2) Per sol·licitar aclariments o més informació de l'expedient, caldrà telefonar a l'oficina de Contractació (tel. 972-185065
i 972-185059/fax 972-210469
B) Diputació de Girona. Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona
C) Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8:30 a 14 hores
7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
A) Els requisits generals d'acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d'obrar dels licitadors.
B) Classificació: S'exigeix la següent classificació
S'exigeix la següent classificació: grup G, Subgrup 4, categoria 4
8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació
A) Termini: 26 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Girona. Si l'últim dia
del termini s'escau en dissabte o festiu, el termini finalitzarà el proper dia laborable que el segueixi.
B) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
l'expedient.
C) Lloc de presentació de les ofertes:

Registre General de la Diputació

Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona

Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8,30 a 14 hores
9. Obertura de les ofertes
A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant.
10. Despeses d'anuncis: Per aquest contracte existeix una previsió de despesa de fins a 200 euros.
11. Altres informacions:
Els sobres s'hauran de presentar juntament amb una sol·licitud per participar en la licitació del contracte, segons el model
normalitzat d'instància genèrica que trobareu a l'apartat de documentació genèrica del web de la Diputació de Girona:
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1086/1100/Sol_licitud_instancia_generica.pdf
Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent informació:
Nom del centre gestor: Servei de Contractació
Número de l'expedient: 2016/5101
Dades de la persona que presenta la documentació: [Cal indicar les dades del licitador]
Exposo: Presentació 2 sobres a la licitació ?: Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda
lateral?
Sol·licito: Admissió a la licitació ?: Condicionament del camí de Campllong a Fornells de la Selva, amb una via verda lateral?
Nom i NIF de la persona signant: [Han de ser les dades del representant legal de l'empresa licitadora]
Girona, 23 de novembre de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President