Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017, les bases d'execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILABLAREIX
El Ple de la Corporació Local en sessió ordinària de data 10 de novembre de 2016 va acordar per majoria absoluta:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament
de Vilablareix per a l'exercici 2017, l'import consolidat del qual en
els seus estats de despeses i d'ingressos és de TRES MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS (3.460.177,29 euros) constituït segons detall
que s'indica a continuació:
a. Pressupost propi de l'Ajuntament, d'import TRES MILIONS
QUATRE-CENTS TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.437.811,50 euros).
b. Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil
Vilablareix Futur SL, d'import VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (22.365,79
euros)
Segon.- Aprovar les bases que serviran per a la seva execució, que
s'adjunten com annex a la proposta.
Tercer.- Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball
corresponent a l'exercici 2017, de conformitat amb allò que disposa
l'article 25 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel que
s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà al BOP de
Girona i al taules d'anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cinquè.- El pressupost s'entendrà aprovat definitivament si no s'hi
formula cap al·legació o reclamació en el termini d'exposició pública,
segons disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sisè.- El pressupost entrarà en vigor una vegada publicat l'edicte,
resumit per capítols, de cadascun dels pressupostos que integren el
general, en el BOP de la província de Girona.
Vilablareix, 17 de novembre de 2016
David Mascort i Subiranas
Alcalde