Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal ordinària
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
El Ple de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca,
en sessió celebrada el dia 6 d'octubre de 2016, va aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu d'ordenació de la zona esportiva de
Sant Jaume de Llierca, fase 1, redactat per l'arquitecte Xevi Bayona
Camó, amb un pressupost d'execució per contracta i per a coneixement de l'administració de 212.425,23 euros, IVA inclòs. L'esmentat
projecte ha estat sotmès a informació pública en el període comprés
entre els dies 29 d'octubre i 16 de novembre de 2016. En no haver-se
presentat al·legacions dins del període d'informació pública, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva amb efectes des del dia 17 de
novembre de 2016.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant del
Ple de la corporació, o bé recurs jurisdiccional contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona. En cas
d'optar-se per presentar recurs de reposició, no es podrà presentar
recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el primer o
hagi transcorregut un mes des de la seva presentació sense haver-se
obtingut resposta expressa.
En cas d'optar-se pel recurs de reposició, el termini per interposar-lo
és d'un mes. Si es vol interposar directament recurs contenciós administratiu, el termini d'interposició serà de dos mesos. En ambdós
casos, el termini compta des de l'endemà del dia de la publicació
d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tot això, sens perjudici de la possibilitat d'interposar qualsevol altre
recurs o acció que es consideri pertinent.
La interposició de recursos no suspèn l'execució de l'acte administratiu.
Sant Jaume de Llierca, 17 de novembre de 2016
Jordi Cargol i Cros
Alcalde