Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIPOLL
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de
2016, s'ha aprovat inicialment el ?PROJECTE DE MILLORA DE
L'ACCÉS, CAMERINOS I SERVEIS AL TEATRE COMTAL?, redactat per l'arquitecte senyor Pere Orri i Pérez, amb un pressupost total
de 234.811,79 euros (IVA inclòs).
Es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, als
efectes que tota persona interessada durant el termini indicat puguin presentar les al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que considerin convenients.
Disposar que transcorregut el termini indicat sense la presentació
d'al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions, es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord.
Ripoll, 15 de novembre de 2016
Jordi Munell i García
Alcalde