Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de convocatòria per al càrrec de jutge de pau substitut
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA
Pel present es fa públic que està vacant els càrrec de Jutge de Pau
substitut del municipi de Maçanet de la Selva.
Les persones interessades en exercir aquests càrrec, poden sollicitar-ho mitjançant instància adreçada a l'Ajuntament de Maçanet
de la Selva, durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir
del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
De conformitat amb el que disposa l'article 102 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, els requisits que han de reunir les persones interessades són els següents:
- Tenir nacionalitat espanyola
- Ser major d'edat
- No estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'exercici de les funcions judicials, excepte
pel que fa a l'exercici d'activitats professionals o mercantils.
Les sol·licituds poden presentar-se al registre del mateix Ajuntament o a qualsevol dels altres llocs que s'assenyalen a l'article 34.4
de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
- Còpia autenticada del DNI.
- Declaració de l'interessat fent constar que no està inclòs en cap
de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a
l'exercici de les funcions judicials, excepte pel que fa a l'exercici
d'activitats professionals o mercantils.
- Currículum vitae
El Jutge de Pau substitut serà escollit pel Ple de l'Ajuntament entre
les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin. Si
no hi ha cap sol·licitant, el Ple escollirà lliurament.
Maçanet de la Selva, 21 de novembre de 2016

Antoni Guinó Bou
Alcalde