Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de per-sonal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 22
de novembre de 2014 ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l'exercici de 2017, les seves bases d'execució i altres documents preceptius. L'expedient s'exposa al públic durant quinze
dies hàbils, durant els quals qualsevol persona interessada podrà
presentar les reclamacions i al·legacions que estimi convenients,
d'acord amb allò què disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En la mateixa sessió s'ha aprovat la plantilla de personal per a
l'exercici de 2017, la qual s'exposa al públic pel termini de 20 dies
hàbils, a fi que es puguin presentar les al·.legacions i reclamacions
que s'estimin pertinents, d'acord amb el què assenyala l'article 283
del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els
articles 25 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprovà
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
En el cas que no es presentessin al·legacions ni reclamacions contra
els acords esmentats, aquests esdevindran definitius sense necessitat d'adoptar un nou acord.
Llambilles, 23 de novembre de 2016
Josep M. Vidal i Vidal
Alcalde