Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES PRESES
L'Ajuntament de les Preses en sessió plenària de data 23 de novembre de 2016 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:
Primer ? Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals, que a continuació es relacionen, així com el seu text refós.
I.- Ordenança fiscal general núm. 1, reguladora de la gestió, la inspecció i la recaptació dels ingressos municipals de dret públic.
II.- Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la tramitació
de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
i les activitats recreatives
III.- Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per al subministrament d'aigua potable al municipi
IV.- Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per a la tramitació d'expedients de llicències urbanístiques
V.- Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per la recollida,
tractament i eliminació de residus.
VI.- Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la tramitació
de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als
establiments oberts al públic.
Segon ? Aprovar el calendari fiscal per l'any 2017 segons el següent
detall:
? De l'1 de març a l'1 de maig: Impost de vehicles de tracció mecànica
? De l'1 de maig al 30 de juny: Impost béns immobles (1r termini)
? Del 3 de juliol a l'1 de setembre: Exaccions municipals (escombraries, cementiri i entrada de vehicles).
? De l'1 de setembre al 31 d'octubre: Impost sobre activitats econòmiques.
? El dia 1 de desembre: 2n termini de l'IBI
Les taxes d'aigua i de sanejament es cobraran cada trimestre referides al consum del trimestre anterior.
Transcorregut el termini per a l'ingrés dels tributs municipals en
període voluntari, s'iniciarà el període executiu que determinarà
l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs corresponents
en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei estatal 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària i, en el seu cas, dels costos del
procediment de constrenyiment.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el referit expedient, de conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del TRLRHL, pel termini
de 30 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació
del corresponent anunci en el BOP i al Tauler d'anuncis de la Corporació. Durant el període d'exposició pública de les Ordenances,
aquells que tinguin un interès directe, en els termes previstos a l'article 18 del TRLRHL, podran examinar l'expedient i presentar les
al·legacions que estimin oportunes.
Quart.- Fer constar que, finalitzat el període d'exposició pública,
s'adoptarà l'acord d'aprovació definitiva, resolent, en el seu cas, les
al·legacions presentades.
Transcorregut el període d'exposició pública, sense que s'hagin
presentat al·legacions, l'expedient quedarà definitivament aprovat
sense necessitat de prendre cap altre acord. El text íntegre de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'any 2017 es publicarà al
BOP de Girona, modificacions que entraran en vigor l'1 de gener de
l'any 2017?.
Les Preses, 24 de novembre de 2016
L'alcalde