Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obra local
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES PRESES
Núm. exp: 360 - 01 09 001 1/2016
En acompliment de l'art. 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals - Decret 179/1995, de 13 de juny-, és fa públic
per a general coneixement que, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Preses, en la sessió ordinària celebrada el dia 16 de novembre de 2016, va aprovar definitivament el projecte corresponent
a l'obra local ordinària de supressió de barreres arquitectòniques
al centre cultural municipal de les Preses, segons projecte executiu
redactat per Plana Hurtós Enginyers, SLP.
Contra l'acord anterior, que és definitiu en via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha
dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la
publicació d'aquest edicte.
O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'acord anterior.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri
convenient
Les Preses, 17 de novembre de 2016
Pere Vila Frigola
Alcalde