Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre licitació de la llicència d´aprofitament d´us privatiu i plec de condicions per a l´atorgament de l´explotació de la barra de bar del PIN 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
Exp. H138.1-7/2016
Aprovades per Decret de l'Alcaldia núm. 1495 de 9 de novembre
de 2016, les condicions que hauran de regir la licitació per a l'atorgament de la llicència d'ocupació de domini públic per a l'explotació del bar durant el Parc Infantil de Nadal (PIN) 2016, que es
desenvoluparà del 27 al 30 de desembre, ambdós inclosos, s'exposa
al públic per espai de vint dies hàbils perquè puguin presentar-se
reclamacions.
Simultàniament, s'anuncia procediment obert, si bé de conformitat
amb el que disposa l'article 122.2 TRRL, la licitació s'ajornarà quan
resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra
les condicions aprovades.
1. Entitat adjudicatària
a) Organisme: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: H138.1-7/2016
2. Objecte de la llicència:
a) Descripció de l'objecte: L'explotació de la barra de bar a installar en el Parc Infantil de Nadal (PIN) 2016, que es desenvoluparà del 27 al 30 de desembre, ambdós inclosos
b) Divisió per lots: No.
c) Lloc d'execució: Pavelló Firal Polivalent, Av. Mas Clarà s/n.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: sorteig
4. Contraprestació: Cànon equivalent al 10% dels ingressos obtinguts
5. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Àrea d'Esports
b) Domicili: Carrer Mas Clarà s/n Pavelló Esportiu
c) Localitat i codi postal: la Bisbal d'Empordà 17100
e) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant
tot el termini de presentació de sol·licituds.
6. Presentació de sol·licituds:
a) Data límit de presentació: 12 de desembre de 2016
b) Documentació a presentar: la sol·licitud que s'inclou com a annex a les condicions d'adjudicació i altre documentació complementària quan sigui procedent segons condicions
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Plaça del Castell, 10 de 9 a 14 hores
7. Sorteig
a) Entitat: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
b) Domicili: Plaça del Castell, 10 de la Bisbal d'Empordà
c) Data: 2 de desembre de 2016
d) Hora: 12 h
8. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria:
www.labisbal.cat
La Bisbal d'Empordà, 10 de novembre de 2016
Lluis Sais i Puigdemont
Alcalde