Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació per a la contractació del servei de monitorització i con-fecció del recull de premsa i comunicació digital de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CALONGE SECRETARIA GENERAL
Exp. 2369/2016
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local reunida
en sessió ordinària el dia 17 de novembre de 2016 i per mitjà del
present anunci, s'efectua la convocatòria del procediment obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració de les ofertes per a l'adjudicació del contracte, del servei de monotorització i confecció del
recull de premsa i comunicació digital de l'Ajuntament de Calonge
d'acord amb les condicions que seguidament s'enumeren:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per l'obtenció de la
informació:
a) Organisme: Ajuntament de Calonge
b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Secretaria General
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria General
2) Domicili: Plaça Concòrdia, 7
3) Localitat i Codi Postal: 17251 Calonge
4) Telèfon: 972.66.03.75
5) Telefax: 972.65.35.29
6) Correu electrònic: secretaria@calonge.cat
7) Adreça Internet del perfil del contractant: www.calonge.
cat/perfilcontractant
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: sisè
dia hàbil anterior a la finalització del termini de presentació de proposicions.
d) Número d'expedient: 2639/2016
2. Objecte del contracte:
a) Tipus. Servei
b) Descripció: Servei de monotorització i confecció del recull de
premsa i comunicació digital de l'Ajuntament de Calonge
c) Lloc d'execució / entrega:
1) Domicili:
2) Localitat i Codi Postal: Calonge (17251) i Sant Antoni de
Calonge (17252)
d) Termini d'execució: 2 anualitats
e) Admissió de pròrroga: 1 anualitat
f) CPV (Referència de Nomenclatura): 92400000-5
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
c) Criteris d'adjudicació:
Els criteris de valoració de les propostes que han de servir de
base per a l'adjudicació del contracte, que són d'apreciació automàtica, i la ponderació que se'ls hi atribueix són les següents:
a) Oferta econòmica, fins a un màxim de 60 punts, de manera
que l'oferta més baixa obté la màxima puntuació, en tant que
la resta de les ofertes es calcula de la següent manera:
Es calcula amb l'aplicació de les següent formula:
Preu oferta més econòmica
?????????????????????????? X 60
Preu oferta a valorar
b) Millores sense cost per l'ajuntament de Calonge que complementen el servei, fins a 40 punts, repartits de la següent manera:
o Entrega en format d'arxiu PDF de les notícies publicades
en els mitjans de premsa escrita. Els documents en PDF
s'adjuntaran en el mateix recull de premsa: 20 punts.
o Servei d'alertes. Es valorarà la inclusió d'un servei d'alertes en temps real per casos d'emergències i temes de notable interès informatiu. Aquest servei haurà de funcionar
amb l'enviament de l'alerta per mail, avís per whatssap als
números de mòbil que faciliti l'Ajuntament i trucada en casos de màxima prioritat. El servei de premsa de l'Ajuntament de Calonge definirà quins són els casos de màxima
prioritat. L'avís tindrà lloc en el termini màxim d'una hora
des de la primera publicació de la informació en un mitjà
de comunicació: 20 punts.
Puntuació de la totalitat dels criteris: 100 punts
4. Valor estimat del contracte: 9.900,00?
5. Pressupost base de licitació:
a) El preu total del contracte és de 6.600 ? més el 21% d'IVA que
suposa 1.386 ?, que fa un total de 7.986 ? (2 anualitats)
6. Garanties exigides.
Per raó de la prestació, es tracta d'un servei l'entrega del qual
s'efectua abans del pagament del preu i no es pot deteriorar,
l'adjudicatari no està obligat a constituir una garantia definitiva
7. Requisits específics dels contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
En el present contracte s'eximeix la justificació de la solvència
econòmica i tècnica en tractar-se d'un contracte de Valor inferior
a 35.000 ?
8. Presentació d'ofertes o sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: Fins el 15è dia natural a comptar
de la última publicació preceptiva de l'anunci insertat al BOP,
taulell d'edictes i perfil del contractant d'aquest plec. Si el
darrer dia és festiu o dissabte s'entendrà prorrogats fins el
primer dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació: Instància amb els dos sobres tancats, d'acord amb el previst a la clàusula 10 del plec de bases.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre de l'Ajuntament de Calonge o al
registre auxiliar de l'oficina de Turisme de Sant Antoni de
Calonge.
2) Domicili: Plaça Concòrdia 7 i Avda. Catalunya 26 respectivament.
3) Localitat i Codi Postal: Calonge 17251 i Sant Antoni de Calonge 17252, respectivament.
4) Adreça electrònica: secretaria@calonge.cat
d) Admissió de variants: No s'admeten variants.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir
la seva oferta: 1 mes comptat a partir de la data d'obertura de
les proposicions
9. Obertura d'ofertes:
a) Descripció:
b) Adreça: Ajuntament de Calonge, Plaça de la Concòrdia, 7
c) Localitat i Codi Postal: Calonge 17251
d) Data i hora: segons el que determina la clàusula 13 del Plec de
condicions.
10. Despeses de Publicitat: a càrrec de l'adjudicatari.
Calonge, 18 de novembre de 2016
Jordi Soler i Casals
Alcalde