Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació provisional del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 227
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS
Aprovat provisionalment per la Junta General de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2016, el PRESSUPOST GENERAL per a l'exercici de 2016,
aquest quedarà exposat al públic, durant QUINZE dies hàbils,
comptats a partir del següent a la data d'inserció del present anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Dins d'aquest termini, qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar-hi
en contra i davant de la Junta General, les reclamacions que estimi
convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
També, aprovada en la mateixa data la PLANTILLA DE PERSONAL que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris,
personal laboral i eventual i en compliment d'allò que assenyala
l'article 283 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprovà el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 25 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprovà el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, aquesta quedarà exposada al públic, durant el citat termini,
comptat a partir del següent a la data d'inserció del present anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Dins d'aquest termini, les persones interessades podran presentar les al·legacions i
reclamacions que estimin pertinents.
El Pressupost i la Plantilla de Personal es consideraran definitivament aprovats si durant els esmentats períodes no es presenten reclamacions, de conformitat amb la legislació vigent.
En cas contrari, la Junta General disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les, que comptarà a partir del dia següent a l'acabament de l'exposició al públic.
Les reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no
es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.
Ripoll, 11 de novembre de 2016
El president