Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació d'un contracte de subministrament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local del dia 11
d'agost de 2016, mitjançant aquest anunci es fa pública la licitació
per procediment obert del contracte de subministrament de carburants per als vehicles de la flota municipal, per a la maquinària de
la brigada i de carburant per a la calefacció dels edificis municipals,
d'acord amb el detall següent:
Entitat adjudicadora:
Ajuntament de la Jonquera.
Objecte del contracte:
Descripció de l'objecte: Subministrament de carburants per als vehicles de la flota municipal, per a la maquinària de la brigada i de
carburant per a la calefacció dels edificis municipals.
Termini d'execució: dos anys més una possible pròrroga de dos
anys més, fins a un màxim de quatre anys en total.
Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert.
Pressupost base de la licitació:
L'import global anual indicatiu del subministrament és de 28.336,43
euros (IVA exclòs).
El valor estimat del contracte, incloses les possibles pròrrogues, és
de 124.680,29 euros, sense incloure l'IVA.
Garanties:
No s'exigeix garantia provisional.
No cal constituir garantia definitiva atès que es tracta d'un subministrament de béns de consum immediat.
Requisits específics del contractista:
Els especificats en el plec de clàusules administratives particulars.
Data límit de presentació de proposicions:
15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP i al perfil del
contractant municipal.
Obertura de les ofertes:
Es portarà a terme a l'ajuntament de la Jonquera en la data i hora
que s'estableixi i què es publicarà al perfil del contractant amb la
deguda antelació.
Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de La Jonquera
b) Domicili: Plaça de l'ajuntament núm. 4
c) Localitat i codi postal: 17700 La Jonquera
d) Telèfon: 972 554 005
e) Fax: 972 554 193
f) Perfil del contractant a www.lajonquera.cat
Despeses d'anuncis:
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari fins a
l'import màxim de 1.000,00? .
Criteris per a la valoració de les proposicions:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta
més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d'adjudicació establerts en la clàusula 12a del PCAP.
La Jonquera, 2 de setembre de 2016
Sònia Martínez Juli
Alcaldessa