Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de convocatòria de proves selectives per a la selecció d'un tècnic superior com a personal laboral temporal en la modalitat de con-tracte en pràctiques adscrit al departament de Medi Ambient
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE FIGUERES
Número d'expedient: SIDO2016001459
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres en sessió de data 5 de setembre de 2016, va acordar aprovar la
convocatòria i les bases que regiran el procès de selecció d'un tècnic superior com a personal laboral temporal en la modalitat
de contracte en pràctiques adscrit al departament de Medi Amtient:
1.- Objecte de la convocatòria.
L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció mitjançant el sistema de concurs oposició d'una plaça de tècnic superior com
a personal laboral temporal.
La modalitat de contracte de treball és la de contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques es pot concertar amb aquells
que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts
com equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d'acord amb
allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per
l'exercici professional, dins dels 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador discapacitat, següents a la data
de finalització dels estudis corresponents.
La jornada de treball serà a temps complert, aquesta s'estableix en 37,5 hores setmanals en còmput anual.
El contracte tindrà una durada de 6 mesos.
2.- Funcions de la plaça.
1.-Disseny de la campanya d'informació ciutadana de la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica a Figueres.
2.-Anàlisi comparatiu de models d'educació ambiental impulsats des de l'administració local i definició d'una estratègia
municipal d'educació ambiental dirigida a diferents sectors ciutadans (escoles, instituts, joves, tercera edat, ciutadania en
general, associacions, etc).
3.- Condicions dels aspirants.
Per ser admès/a i prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els requisits següents:
a.- Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la unió Europea o d'aquells estats membres, en
què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicació la lliure
circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o
majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones amb nacionalitat d'estats que no pertanyen a la unió
Europea sempre que tinguin residència legal a Espanya, d'acord amb la legislació d'estrangeria aplicable.
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i hauran de
superar les proves establertes amb aquesta finalitat.
b.- Haver complert setze anys d'edat i no excedir, en el seu cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
c.- No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del
servei de cap administració pública.
d.- Estar en possessió de la titulació exigida per aquesta convocatòria. S'exigeix la titulació següent: Grau o llicenciatura en
ciències ambientals, biologia o geografia.
e.- L'aspirant ha d'haver obtingut la titulació exigida en aquestes bases amb una antelació no superior als 5 anys.
f.- Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. Aquest compliment s'entén referit al fet de no patir cap malaltia
o defecte físic que impedeixi l'exercici de les funcions pròpies de les places per a les quals es convoca aquest procés de selecció.
g.- Acreditar el nivell de suficiència de català (certificat C) o equivalent, de coneixements de la llengua catalana, expedit per
la Junta Permanent de Català.
h.- Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya. Aquest requisit s'haurà d'acreditar a la data immediatament anterior a l'inici del contracte.
Els requisits anteriors, exceptuant el de estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en el Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya, hauran de complir-se i acreditar-se l'últim dia de presentació de sol·licituds.
En cas de no acreditar-se degudament en l'esmentada data tenir els coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través
de les proves programades per a tal efecte dintre del procés selectiu, o bé amb l'aportació del document acreditatiu de tenir
els coneixements de català exigits davant del tribunal de selecció.
4.- Presentació de sol·licituds.
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una instància, en la qual hauran de manifestar que
coneixen i accepten aquestes bases i reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies es dirigiran a
l'alcaldessa presidenta i es presentaran al registre general d'aquest Ajuntament, o en la forma que estableix l'article 38.4 c)
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu.
L'anunci de la convocatòria es publicarà al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a la web municipal i al Butlletí Oficial de la
Província.
El termini de presentació de sol·licituds és del 26 de setembre al 2 d'octubre de 2016.
A la instància s'adjuntarà:
a) Document nacional d'identitat o del document equivalent dels països de la unió europea.
b) Currículum vitae.
La documentació relativa al coneixement d'idiomes oficials i acreditativa dels mèrits del concurs es presentarà directament
davant el tribunal de selecció, el dia d'inici de les proves.
5.- Tribunal qualificador.
El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designarà segons disposa el Reglament de personal al servei
de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i l'article 60 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i estarà constituït de la següent manera:
- President/a: Titular: Francisco Javier Turró Ventura; suplent: Martí Pou Molinet.
- Vocal membre del personal laboral de l'Ajuntament: Titular: Josep Caimel Benitez; suplent: Anna Cortada Pomes.
-Vocal tècnic/a en la matèria: Titular: Anna Pou Planas; suplent: Jordi Sanchez Rodriguez.
- Secretari: Titular: Cristina Pou Molinet; suplent: Josep Maria Sais Villanueva.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència d'almenys 3 dels seus membres amb veu i vot titulars o suplents,
i serà necessària la presència del president o del secretari. També podrà assistir-hi, com a convidat, un representant del comitè
d'empresa que actuarà com a observador, amb veu però sense vot.
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del tribunal, el president podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo.
Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir quan els concorrin les circumstàncies previstes a l'art. 28 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els quals es limitaran a
l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base a les quals col·laboraran exclusivament amb l'òrgan de selecció.
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les
proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
En compliment d'allò que determina l'art. 29 del reial Decret 1244/1984, de 4 de juliol, sobre indemnització per raó del servei,
s'abonaran assistències per a la concurrència a les sessions del tribunal qualificador.
6.- Inici del procés selectiu.
El procés de selecció s'iniciarà amb la convocatòria, que serà publicada al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a la web municipal
i al Butlletí Oficial de la Província.
7.- Desenvolupament del procés selectiu.
El procés de selecció s'iniciarà a les 9.30 hores del dia 20 d'octubre de 2016 al Centre de Formació Integrat situat a la Ronda
Sud, núm. 3.
En el moment de l'inici de les proves les persones aspirants hauran de personar-se amb la còpia de la sol·licitud, la
documentació justificativa de l'exempció de realització de les proves de coneixement de les llengües oficials, si s'escau, i tota
la documentació necessària per acreditar els mèrits al·legats.
El sistema de selecció és el de concurs oposició i constarà de les següents fases:
A. Fase prèvia: coneixement de les llengües oficials. Constarà de les següents proves:
1. Prova de català, nivell de suficiència (certificat C), que s'adequarà al Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions
públiques de Catalunya.
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català
a.- Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen el nivell exigit de català. Per determinar
les equivalències dels títols oficials del departament d'ensenyament amb els certificats de la junta permanent de català, a més
del títol, i per acreditar que s'ha fet tota l'escolarització a Catalunya sense exempció de l'assignatura de llengua catalana, cal
presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, expedit pel centre docent corresponent.
b.- Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal en aquest Ajuntament,
en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres
processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.
2. Prova de coneixements de llengua castellana: els coneixements de la llengua espanyola s'hauran d'acreditar per aquells/
elles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el
tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l'idioma per part de l'aspirant.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants provinent d'un Estat diferent a Espanya que tingui com a llengua
oficial l'idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció,
fotocòpia compulsada d 'algun dels documents següents:
- Certificat que acrediti que s'ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d'espanyol o certificació acadèmica que acrediti que s'han superat totes les proves adreçades a
la seva obtenció.
- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. Ambdues són obligatòries i eliminatòries, quedant
exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no estant dintre d'un dels supòsits d'exempció degudament acreditats,
no superin alguna d'aquestes dues proves.
B. Fase d'oposició: La fase d'oposició es compon dels següents exercicis:
b.1) Primer exercici: consistirà en la resolució d'un exercici teòric sobre coneixements propis de la plaça que es convoca,
relacionat amb el temari annex. Consistirà en desenvolupar per escrit una o més preguntes proposades pel Tribunal. Aquesta
prova serà valorada de 0 a 5 punts.
b.2) Segon exercici: consistirà en resoldre per escrit un o diversos supòsits pràctics plantejats pel tribunal. Aquesta prova serà
valorada de 0 a 5 punts.
Aquests dos exercicis són obligatoris. La puntuació de la fase d'oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en
aquests dos exercicis essent necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar-la.
El tribunal, si ho creu convenient, podrà sol·licitar als/les aspirants els aclariments que estimi oportú en relació als treballs
realitzats. Els/les aspirants estaran obligats/ades a explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin sol·licitats. La
incompareixença comportarà la no superació de la prova.
C. Fase de concurs:
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment de forma fefaent pels/per les aspirants. No es
tindran en compte aquells mèrits que no s'acreditin a través de documentació original o còpies compulsades, que hauran
d'aportar al tribunal els aspirants que hagin superat la fase d'oposició, una vegada s'hagin publicat els resultats d'aquesta
fase.
El tribunal d'avaluació farà la valoració de mèrits d'acord amb els barems següents.
c.1) Cursos, jornades, seminaris, postgraus o màsters relacionats amb la plaça que es convoca (fins a un màxim de 2 punts)
- Cursos, jornades o seminaris de 5 a 20 hores: 0,05 punts
- Cursos, jornades o seminaris de 21 a 40 hores: 0,10 punts
- Cursos, jornades o seminaris de 41 a 60 hores: 0,20 punts
- Cursos, jornades o seminaris de més de 60 hores: 0,30 punts
- Postgrau: 0.50 punts.
- Màster: 1 punt.
c.2) Entrevista personal:
El tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els/les aspirants, per valorar les habilitats de l'aspirant i la seva
adequació a les condicions específiques de la plaça objecte de la convocatòria. La puntuació màxima que es podrà atorgar a
l'entrevista serà de 2 punts.
8.- Qualificació de les proves, del concurs oposició i disposicions de caràcter general.
Tots els exercicis de la fase d'oposició seran obligatoris i qualificats fins un màxim de 5 punts, essent considerats no aprovats/
ades i exclosos/es del procediment de selecció els/les aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts de mitjana. El
nombre de punts que cada membre del tribunal atorgarà en cadascun dels exercicis serà de 0 a 5 punts. La nota final de cada
exercici serà el resultat de la mitjana aritmètica dels punts atorgats per cada membre del tribunal.
La puntuació definitiva de la fase d'oposició ve determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a cadascun dels
exercicis.
En cas que en un exercici de la fase d'oposició hi hagi més d'un supòsit a resoldre, aquests es puntuaran per separat i el
resultat de l'exercici serà la mitjana aritmètica de tots ells.
Al final de cadascun dels exercicis el tribunal farà públiques les qualificacions obtingudes. Aquells/elles aspirants que no
superin la puntuació mínima per superar la prova obtindran la qualificació de no aprovats/ades i quedaran eliminats/ades
del procés selectiu.
A la puntuació de la fase d'oposició s'hi sumarà la puntuació obtinguda en la valoració de mèrits. El resultat final del concurs
oposició i la classificació final dels/de les aspirants que no hagin estat eliminats/ades vindran determinats per la suma de les
puntuacions obtingudes a les fases d'oposició i concurs. En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs podrà utilitzar-se
per superar la fase d'oposició. El resultat es farà públic al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
El tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis o de l'entrevista dels/
de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte als/a les altres aspirants,
sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius.
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els diferents processos selectius, així com els
específics dels diversos torns i convocatòries, s'entendrà que s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació
de sol·licituds i mantenir-se fins a la data de la contractació. No obstant això, si durant el desenvolupament dels processos
selectius, el tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar que els/les aspirants acreditin el
compliment de totes o alguna de les condicions i requisits exigits per prendre part al procés selectiu de què es tracti.
En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la seva personalitat.
9.- Actuació dels /de les aspirants
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única en el dia i el lloc de es determini. Seran
exclosos aquells aspirants que no compareguin, inclús en casos de força major.
El tribunal determinarà l'ordre d'actuació dels aspirants en aquelles proves que no puguin fer tots els aspirants de forma
simultània.
10.- Proposta de contractació.
un cop atribuïdes les puntuacions del concurs a cada un dels aspirants, el tribunal farà pública la puntuació total de cada
aspirant i la proposta de contractació a nom d'aquell que hagi obtingut una millor puntuació, no podent-se superar el nombre
de places convocades, i comunicarà l'esmentada relació en forma de proposta a l'alcaldessa de la Corporació per tal que
efectuï les corresponents contractacions.
11.- Presentació de documentació.
L'aspirant proposat pel Tribunal presentarà davant la secretaria d'aquest Ajuntament, dins el termini de 5 dies naturals des
que es faci pública la relació d'aprovats a què es refereix la base anterior, els documents acreditatius de les condicions que per
prendre part a les proves s'exigeixen a la base segona, i que són:
1. Fotocòpia del DNI.
2. Justificació del títol exigit.
3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques per sentència ferma, així com que no incorre en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat establerta a les Lleis i
reglaments, no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
Els aspirants de nacionalitat d'algun estat membre de la unió europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat
per Espanya hauran de presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu país d'origen amb acreditació
de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu estat, d'accés a la funció pública.
4. Certificat mèdic de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal exercici de la funció.
5. Documentació justificativa d'estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i com a demandant d'ocupació no
ocupat (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, la persona proposada pel tribunal no presentés la documentació,
no podria ser contractada, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de les responsabilitats en què pogués
haver incorregut per falsedat en la seva instància.
12.- Contracte.
una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, l'alcaldia formalitzarà el contracte de la persona
proposada pel tribunal com a personal laboral.
L'aspirant haurà d'incorporar-se al servei de la Corporació en el moment en què li sigui requerit/da. En aquest moment li
serà lliurat contracte laboral.
L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció
i de la subsegüent contractació com a personal laboral.
Mentre no s'hagi procedit a la signatura del contracte, i iniciada l'efectiva prestació de serveis, l'aspirant no tindrà dret a cap
percepció econòmica.
13.- Normativa aplicable.
En l'exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l'aspirant ha estat destinat/ada, que poden ser exercides
en qualsevol dependència de l'Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada laboral, la normativa vigent sobre el règim
d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació,
haurà d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la
Corporació, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei
21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del reglament de personal al servei de les administracions locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.
Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d'horari i jornada, la persona contractada s'atindrà als acords
i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l'Ajuntament.
14.- Recursos.
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, la contractació del personal laboral, i així com contra les resolucions
per les quals es declara no superat el període de prova, podran interposar potestativament recurs de reposició, davant del
mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de la data de notificació de la present resolució. Si es fa
això, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o hagi produït la seva
desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense que es notifiqui la seva resolució, s'entendrà el recurs desestimat per
silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el jutjat del contenciós administratiu de
Girona, en el termini de 2 mesos a comptar de la data de notificació expressa o en el termini de sis mesos comptats des del
següent o aquell en que es produeixi l'acte presumpte.
Per contra, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu. El termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació de la
present resolució, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.
En el cas dels empleats/ades laborals es podrà presentar reclamació prèvia davant l'Ajuntament d'acord amb el que al efecte
disposi la Llei de procediment laboral.
Els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d'òrgans col·legiats dependents de la presidència de
la Corporació, s'ajustaran als criteris que s'estableixen a l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de
selecció, i per a prendre els acords necessaris pel bon ordre del mateix.
Contra la convocatòria i aquestes bases, i d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i altres disposicions concordants,
podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació,
davant el jutjat contenciós administratiu provincial de Girona.
15.- Legislació subsidiària
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el reglament de personal al servei de les
entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions aplicables.
16.- Efectes del procés selectiu.
Aquest procés selectiu quedarà sense efecte i no es generarà cap dret per als aspirants si l'Ajuntament no obté la subvenció
de la Generalitat que motiva la tramitació del procés selectiu, si la persona seleccionada es considera no idònia pel SOC o per
qualsevol altra causa que, de forma anterior a la formalització del contracte de treball, suposi la no execució del programa de
treball al qual està vinculada la plaça convocada.
17.- Borsa de treball.
Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés selectiu, podran ser cridats per l'Ajuntament
d'acord amb l'ordre de qualificació, per al seu nomenament com a funcionaris interins o per a la seva contractació en
règim laboral temporal per a llocs de treball de la mateixa categoria, en el termini de dos anys, a comptar des de la data de
finalització del procés selectiu, i d'acord amb el que estableixen les bases generals de funcionament de les borses de treball de
l'Ajuntament publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 56, de 21 de març de 2014.
A aquests efectes, una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, el tribunal de selecció elevarà a l'Alcaldia una
proposta d'aprovació de la llista d'espera de la borsa de treball, amb les persones que hagin superat el procés selectiu i amb
l'ordre de classificació que ho hagin fet, d'acord amb la puntuació obtinguda.
En cas d'empat en algun lloc de la llista d'espera, per haver obtingut dues o més persones la mateixa puntuació, el tribunal
de selecció mantindrà una entrevista amb les persones empatades, per valorar la seva adequació a les condicions específiques
de les places objecte de la convocatòria. El tribunal valorarà l'entrevista fins a un màxim de 5 punts, que s'atorgaran als
sols efectes de dirimir l'empat i que en cap cas se sumaran a la puntuació obtinguda en el concurs oposició, de manera que
l'entrevista no podrà suposar en cap cas una variació en l'ordre respecte a les persones no implicades en l'empat.
La borsa de treball només serà operativa en cas d'ocupar places amb idèntiques característiques de subvenció i selecció per
les quals s'ha convocat aquest procés selectiu.
ANNEX: Temari.
1.-La gestió des residus municipals
2.-Estratègies de comunicació i conscienciació ciutadana respecte la gestió dels residus
3.-L'educació ambiental a nivell local
Figueres, 14 de setembre de 2016
Marta Felip Torres
Alcaldessa