Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BORRASSÀ
L'expedient de modificació de crèdit número 4/2016 s'ha publicat al BOP d'11 d'agost de 2016, número 153, i no s'hi ha
presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols
modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
APLICACIONS PRESSuPOSTÀRIES DEL PRESSuPOST DE DESPESES MODIFICADES :
Despeses
Inicial
MODIFICACIONS
MODIFICACIÓ
TOTAL
ANTERIORS
4/2016
PRESSuPOST
CAPÍTOL VI
37.497,60
182.938,19
41.839,29
262.275,08
TOTAL
41.839,29
FINANÇAMENT
Ingressos
Inicial
MODIFICACIONS
MODIFICACIÓ
TOTAL
ANTERIORS
4/2016
PRESSuPOST
CAPÍTOL VIII
0,00
26.931,72
41.839,29
68.771,01
TOTAL
41.839,29
Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci.

Borrassà, 12 de setembre de 2016
Ferran Roquer i Padrosa
Alcalde