Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'aprovació del Programa de Participació Ciutadana ? POUM
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILADRAU
El Ple de l'ajuntament de Viladrau celebrat el dia 2 de setembre de
2016 va aprovar el Programa de Participació Ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POuM) de Viladrau, promogut per l'equip redactor del POuM.
aquest programa de participació ciutadana pot ser consultat a les
oficines de l'Ajuntament, C/ Balcells i Morató, 3 de Viladrau, en
hores d'atenció al públic i a la web municipal www.viladrau.cat.
La qual cosa es fa pública d'acord amb el que determinen els articles
22.3, 23 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
Viladrau, 12 de setembre de 2016
Margarida Feliu Portabella
alcaldessa