Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de l'Ordenança de civisme, integració social i convivència ciutadana
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILADRAU
Aprovada definitivament l'Ordenança de Civisme, integració social i convivència ciutadana, aprovada inicialment pel Ple en
sessió de data 1 de juliol de 2016, i en conformitat amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, es procedeix a la publicació íntegra del seu text als efectes de la seva entrada en vigor al cap de
quinze dies de la seva publicació total.
ORDENaNÇa DE CIVIsME, INTEGRaCIÓ sOCIaL I CONVIVÈNCIa CIuTaDaNa
Preàmbul


Títol I. Disposicions generals

article
1.
Objecte

article
2.
Àmbit
d'aplicació
article
3.
Difusió

article
4.Obligació
de
compliment

Títol II. Drets i deures de la ciutadania

article 5. Drets dels vilatans i vilatanes


article 6. Deures dels vilatans i vilatanes

Títol III. Comportament i conducta ciutadana

article 7. Comportament general a la via pública i als espais públics
article 8. Llengua catalana
article 9. Focs i activitats pirotècniques

article 10. Conductes a les festes i els espectacles públicsarticle

11.
Jocs
i
juguesques
article 12. Consum de drogues, begudes alcohòliques i tabac

article

13.
armes

article

14.
solidaritat

article 15. Protecció dels menors

article 16. Mendicitat
article 17. Rebuig de la violència

article 18. Dignitat de les persones i actituds d'intransigència

article 19. Dret a la manifestació, expressió i participacióarticle 20. Desallotjament de la via pública. seguretat


article 21. Ciutadania i agents municipals
article 22. Conductes en situacions d'emergència
article 23. De la higiene
Article 24. Codi de bones pràctiques agrícoles
article 25. activitats d'acampada
article 26. Participació ciutadana
Títol IV. Ús dels béns públics

Capítol I. Normes generals

article
27.
utilització

article
28.
Obligacions

Article 29. Brutícia

article 30. Règim dels animals en els espais públics

Capítol II. Parcs, jardins i zones naturals

article
31.
Àmbit
d'aplicació


Article 32. Instal·lacions i manteniment


article
33.
utilització

article
34.
Prohibicions

article 35. Jardins particulars
Article 36. Accés de vehicles

Capítol III. Instal·lacions i edificis públics

Article 37. Usos d'instal·lacions i edificis


article 38. Presència d'animals domèstics
Capítol IV. Via pública

article
39.
Denominació

article
40.
Numeració

article 41. Conservació i reparació de les vies públiquesarticle 42. Retirada dels objectes deixats a la via pública. Objectes perduts
Article 43. Instal·lació d'elements de mobiliari urbàarticle
44.
Finestres
i
balcons


Títol V. Entorn urbà

article
45.
Normes
generals
Capítol I. Contaminació visual

Secció la. Grafits, altres pintades, pancartes i cartells

Article 46.Grafits i pintadesarticle 47.Pancartes i cartells

secció 2a. Informació ciutadana i propaganda incontrolada

article
48.Normes
generals
Article 49.Edificis catalogats

Capítol Il. Contaminació per fums i pudors

secció la. Fums

article 50. Emissions contaminants
article 51. Vehicles

secció 2a. Pudors

article 52. Normes generals
article
53.Barbacoes

Capítol III. Contaminació acústica i vibracions

secció
la.
Normes
generals

article
54.
Disposicions
generals

article
55.
Obligacions

article 56. Controls

secció2a. sorolls molestos

article
57.
Veïnatge
article
58.
actes
a
la
via
pública

article
59.
Establiments
i
activitats

article
60.
Càrrega
i
descàrrega

article 61. Treballs a la via pública

article
62.
Immobles

article
63.
Vehicles
Article 64. Sistemes d'alarma i d'emergència. Instal·lació antenes parabòliques i aparells aire condicionat.Capítol IV. Contaminació per residus i neteja

article
65.
Obligació
municipal

article 66. Obligacions generals dels vilatans i vilatanesArticle 67. Prohibicions específiques

article
68.
Neteja
de
voreres
Article 69. Residus líquidsCapítol V Contaminació de les aigües

article
70.
Disposicions
generals

article
71.
abocaments
limitats

article 72. abocaments prohibits

Capítol VI. Contaminació lumínica

Article 73. Definició

article 74. Disposicions generals

Títol VI. Règim sancionador

Capítol I. Infraccions i sancions

article
75.
Infraccions

article
76.
Infraccions
lleus

article
77.
Infraccions
greus
article
78.
Infraccions
molt
greus

article
79.
sancions
article
80.
Responsabilitats

article
81.
Competència
i
procediment

article 82. Prescripció de les infraccions i les sancions

Capítol II. Fórmules alternatives

article
83.
Reparació
del
dany

article
84.
Treballs
voluntaris

Article 85. Cursos monogràfics

Disposicions addicionals

Disposició
derogatòria

PREÀMBuL
1. L'Ajuntament de Viladrau, mitjançant aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana, vol contribuir a l'enfortiment
d'un marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre els vilatans i vilatanes de la comunitat viladrauenca.
L'Ordenança, d'una banda, incorpora al seu contingut un seguit d'aspectes pedagògics i de valors socials adaptats a
la societat actual que, prioritàriament, pretenen fomentar les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els
viladrauencs i viladrauenques.
De l'altra, un conjunt d'aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes per regular, corregir i sancionar, quan
escaigui, actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida de la ciutadania.
atesa la perspectiva del desenvolupament del projecte de vila que incrementarà les infraestructures, els equipaments i
els espais públics, la normativa present contribuirà a fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el respecte
individual i col·lectiu tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que això permeti gaudir de tots
aquests espais i fer-ne un ús correcte.
L'Ordenança permet l'impuls dels valors que ajudin a progressar dia a dia amb l'objectiu de garantir una bona convivència
ciutadana. Aquest manifest enuncia valors de progrés i actituds cíviques que han de contribuir a consolidar el sentiment
de pertinença a la comunitat i fer que cada vegada sentim i estimem més la vila.
També, i amb les competències municipals que té l'Ajuntament com a Administració més propera als vilatans i vilatanes,
aquesta Ordenança de civisme i convivència ciutadana es desenvolupa com un nou instrument vàlid i actualitzat que
permetrà avançar en la direcció de:
a) Garantir els drets i deures de la ciutadania de Viladrau, respectant els principis bàsics d'igualtat i de no-discriminació.
b) Fer que Viladrau sigui, de manera gradual, una vila més amable, acollidora i sostenible per viure-hi i conviure-hi on el
diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià.
c) Promocionar els valors d'adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles persones que tenen major dificultat
d'accessibilitat i d'inserció social.
d) Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de tots com un bé col·lectiu que
cal protegir.
Aquesta Ordenança dota l'Ajuntament de Viladrau d'una eina que ajudarà a construir la vila com el projecte col·lectiu dels
homes, les dones, els infants, els joves i la gent gran que formem la comunitat amb la voluntat que esdevingui un espai
d'oportunitats per al desenvolupament personal i per a la convivència de tots i totes nosaltres, sense exclusions i amb
capacitat per avançar dia a dia en la millora de la justícia i la cohesió social.
2. L'ordenança es dicta en exercici de la potestat normativa local recollida a l'article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i a l'article 8 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya que va ser aprovat
pel Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 2/2003, de 28 d'abril, i com a plasmació de la potestat municipal
d'intervenció en l'activitat dels vilatans, recollida als articles 84.1. a) de la Llei 7/1985, i 236 del Decret legislatiu de la
Generalitat de Catalunya 2/2003, abans esmentades.
D'altra banda, la legislació sectorial, tant autonòmica com estatal, reguladora dels diferents àmbits materials afectats
per l'ordenança, habilita els ajuntaments per regular mitjançant ordenances diferents aspectes i àmbits i els atorga la
competència com és el cas de les lleis orgàniques 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l'Estat, i 1/1992,
de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i de les lleis ordinàries 2/1985, de 21 de gener, de protecció civil,
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives,etc.
Pel que fa a la utilització de la via pública, l'ordenança és el desplegament i l'adaptació a la població de Viladrau dels
preceptes establerts al Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
L'Ordenança s'adapta a les estipulacions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, així com als reglaments que la desenvolupen.
TÍTOL I - DIsPOsICIONs GENERaLs
article 1r. Objecte
1. L'objectiu principal d'aquesta Ordenança és l'establiment d'un clima de civisme, de convivència social i de respecte mutu
que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre vilatans i vilatanes i que estableixi mecanismes per
corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida, alhora
que educar a la ciutadania en les bones pràctiques que afavoreixen la pau social, la integració i les normes més elementals
de convivència i bon veïnatge.
2. Així mateix, té per objecte regular les normes de convivència i les relacions cíviques en la utilització, tant dels espais, com
dels béns i serveis de domini públic.
article 2n. Àmbit d'aplicació
1. Aquesta Ordenança serà d'obligat compliment en tot el terme municipal de Viladrau, sense perjudici de les limitacions
legals establertes per a aquelles parts del territori municipal afectades per la legislació específica en les quals, per imperatiu
legal, quedin excloses de la competència municipal matèries regulades en l'ordenança.
2. Les determinacions regulades en l'ordenança obliguen la ciutadania en general, siguin veïns o visitants del municipi, pel
fet que són usuaris dels béns i serveis públics. L'ordenança també afecta les obligacions dels titulars i usuaris d'espais
privats en allò que es refereix al comportament necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat i seguretat de la vila i, en
general, les qüestions que afecten els espais públics, els altres vilatans i l'interès general local.
article 3r. Difusió
L'Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l'Ordenança als vilatans i vilatanes de Viladrau a través dels mitjans de
comunicació locals, amb una distribució el màxim d'estesa possible.
article 4rt. Obligació de compliment
El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que estableix.
TÍTOL II - DRETs l DEuREs DE La CIuTaDaNIa
article 5è. Drets dels vilatans i vilatanes
1. Es reconeixen a tots els vilatans i vilatanes del terme municipal els drets regulats en l'ordenança, sense perjudici de
qualsevol altres que es determinin en la legislació vigent en aquesta matèria.
2. Tots els vilatans i vilatanes del terme municipal tenen dret a:
a) ser electors i elegibles d'acord amb allò que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d'acord amb allò que disposen les lleis i reglaments i, si escau, quan la col·laboració
voluntària sigui sol·licitada per l'Ajuntament.
c) utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i els espais públics. L'ajuntament ha de propiciar
el dret de les persones amb mobilitat reduïda per disminució física a accedir als serveis públics i els espais públics sense
obstacles ni barreres arquitectòniques.
d) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics municipals, quan la competència sigui municipal i de
caràcter obligatori.
e) Participar en les consultes populars convocades per l'ajuntament o per iniciativa veïnal, d'acord amb allò previst a la
legislació reguladora.
f) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals mitjançant la sol·licitud de l'adopció d'actes o acords en matèria de
la seva competència.
g) Dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer peticions d'aclariments d'actuacions municipals. La petició
s'ha de cursar per escrit i ha de ser contestada en els terminis previstos per la legislació de procediment administratiu.
Quan la sol·licitud faci referència a qüestions de competència d'altres administracions o òrgans diferents, el destinatari
de la petició ha de dirigir-la a qui correspongui i ho ha de comunicar al sol·licitant.
h) Formular a les autoritats o òrgans de l'ajuntament propostes d'actuació relatives a competències municipals o d'interès
social.
i) ser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals.
j) Exercir el dret de participació i proposta als òrgans de govern municipal mitjançant el Consell del Poble.
k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i activitats municipals.
l) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats i
obtenir còpies dels documents que s' hi contenen.
m) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació sota la responsabilitat dels quals es tramitin els
procediments.
n) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin i que s'aportin conjuntament amb els originals.
o) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència que han de
ser tinguts en compte per l'òrgan competent en el moment de redactar la proposta de resolució.
p) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es trobin en poder de l'ajuntament.
q) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin en els projectes,
actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
r) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit als diferents serveis de l'ajuntament, els
quals els han de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
s) accedir als registres i arxius de l'ajuntament tal com està previst en la legislació vigent.
t) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l'administració de conformitat amb la legislació
reguladora.
u) altres que es determinin legalment.
3. Els drets recollits a l'apartat anterior s'hauran d'exercir dins dels límits legals de les normes de procediment administratiu
amb respecte a les determinacions de la legislació de protecció de dades i de la resta de drets fonamentals.
article 6è. Deures dels vilatans i vilatanes
1. Tots els vilatans i vilatanes del terme municipal, siguin veïns o visitants, i els titulars de béns ubicats al municipi, tenen els
deures següents:
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes a la realització de les competències
municipals. Els tributs s' han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els bans dictats per l'alcaldia i altres que es
determinin legalment.
c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que se'ls sol·licitin.
d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal amb indicació del motiu de la
citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants d'acord amb allò previst a la normativa
reguladora.
f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i establiments comercials, a fi de reflectir-ho
en els padrons respectius.
g) Facilitar a l'administració l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes d'investigació en els casos previstos per la llei.
h) Proporcionar a l'Administració actuant dades que permetin identificar altres interessats que no hagin comparegut en un
procediment.
i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la convivència ciutadana per fer de la vila un
espai on poer-se desenvolupar socialment i humana, tant la ciutadania com els visitants, individualment i col·lectiva.
j) altres que es determinin legalment.
TÍTOL III - COMPORTaMENT l CONDuCTa CIuTaDaNa
article 7è. Comportament general a la via pública i als espais públics
1. Els vilatans i vilatanes tenen dret a comportar-se lliurement a la via pública i als espais públics del municipi de Viladrau
i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions sobre l'ús dels béns públics i pel deure
de respectar les altres persones i els béns privats. Així mateix, tenen l'obligació d'usar els béns i els serveis públics de
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i respectar la convivència i la tranquil·litat vilatanes.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública i als espais públics, menystenir els drets de les altres persones, ni
la seva llibertat d'acció, ni ofendre les conviccions de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de l'entorn.
3. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin l'ordre ciutadà, el descans del veïnat, ni participar en aldarulls
o sortir sorollosament dels locals d'esbarjo nocturns. D'acord amb aquest criteri general pel que fa als sorolls tant a les
conductes personals, col·lectives com d'activitats, serà d'aplicació l'ordenança de Viladrau o la llei de prevenció de la
contaminació acústica o la normativa que ho reguli.
4. Hom s'abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència
física o moral.
article 8è. Llengua catalana
El català serà l'idioma que informarà tota l'activitat municipal procurant definir polítiques de preservació, manteniment i
extensió del seu ús en tot l'àmbit vilatà i sense perjudici dels deures de traducció quan les persones mostrin dificultats de
comprensió.
article 9è. Focs i activitats pirotècniques
1. És prohibit d'encendre foc i realitzar activitats pirotècniques a la via pública i als espais públics i, en especial, a les zones
arbrades i espais naturals, sense la corresponent autorització, que serà atorgada amb motiu de manifestacions de cultura
popular.
2. Les fogueres de les revetlles de sant Joan i similars, castells de focs, festes populars i qualsevol activitat relacionada amb
la manipulació de productes pirotècnics requeriran sempre el permís de l'Administració competent, demanada amb una
antelació mínima d'una setmana abans de la seva crema, a on es recalcarà obligatòriament lloc o recorregut, hora, durada
i mitjans de seguretat a esmerçar en les mateixes.
3. En tot cas, l'autorització de l'ajuntament requerirà sempre que s'acrediti prèviament el compliment de la normativa de
seguretat aplicable per raó de l'activitat a realitzar, sobre tot la corresponent cobertura específica de Responsabilitat Civil
en el límits mínims que marca la llei, en els casos no previstos en la sol·licitud anterior.
article 10è. Conductes a les festes i els espectacles públics
1. a les festes populars i als espectacles públics s'haurà de respectar l'horari establert en cada cas.
2. Els vilatans i vilatanes hauran de respectar les indicacions dels organitzadors per a l'accés als espectacles públics, així com
les indicacions dels serveis de seguretat i ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l'efecte.
3. Hom haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions festives de la cultura popular i tradicional,
així com de les persones que hi participen i dels objectes que s'hi utilitzen.
4. Totes les activitats que manifesten la vitalitat cultural de Viladrau hauran de comptar amb la deguda autorització municipal
si es porten a terme a la via pública i hauran de tenir en compte la normativa d'horaris i sorolls que els pugui ser d'aplicació
i aconselli el sentit comú. Els seus organitzadors seran responsables de la neteja dels espais un cop utilitzats, excepte si
s'acorda el contrari i, així com de reposar els béns que resultin danyats.
article 11è. Jocs i juguesques, i venda ambulant
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via pública i als espais públics estarà subjecta al principi general de
respecte a les altres persones procurant, en cada cas, no causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels béns
públics ni dels privats, ni que puguin ser perilloses pels practicants.

2. És prohibida la pràctica a la via pública i als espais públics de juguesques que impliquin apostes amb diners o béns.
3. Així mateix, no serà permesa la venda tipus ?top-manta? o similar.

article 12è. Consum de drogues, begudes alcohòliques i tabac
1. És prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes considerades il·legals per la legislació
vigent, tot i que no constitueixin infracció penal, als llocs, vies, establiments o transports públics. Tampoc no és permès
l'abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per a aquest consum.
2. Els organitzadors d'espectacles o titulars d'establiments que permetin, tolerin o promoguin el consum de drogues tòxiques
i el trànsit d'estupefaents seran responsables d'infracció administrativa, llevat que les seves actuacions constitueixin una
infracció penal.
3. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució gratuïta de mostres, així com totes aquelles
activitats de publicitat o promoció que incompleixen les determinacions legals.
4. És prohibida la venda o subministrament de begudes alcohòliques, de productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats
o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, o la venda de productes que limitin o que indueixin a l'hàbit
de fumar i siguin nocius per a la salut dels menors, així com la venda als menors d'edat de coles i altres substàncies o
productes industrials inhalables de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la salut o creïn dependència
o produeixin efectes euforitzants o depressius.
5. No és permesa l'expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant màquines automàtiques fora de llocs tancats, o
quan estiguin en un lloc tancat, si no es troben degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors o estan
situades en un lloc fora del control dels responsables dels establiments.
6. En general, està prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques en centres educatius d'ensenyament, siguin públics
o privats, i en locals i centres per a nens i joves menors d'edat. La venda i el consum de begudes alcohòliques, en tot cas,
haurà de respectar la normativa establerta per la legislació vigent en cada moment relativa a prevenció i assistència en
matèria de substàncies que puguin generar dependència.
7. És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais expressament reservats per a aquesta
finalitat, quan es provoquin molèsties a d'altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal.
8. És prohibit el consum de tabac dins dels edificis municipals, centres sanitaris i altres establiments, en espais tancats d'ús
general i públic, d'acord amb les limitacions legals establertes. En general, es respectarà el principi de prevalença del dret
del no-fumador en atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.
article 13è. armes
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d'armes. Les armes reglamentaries només podran ser transportades
per la via pública i espais públics del municipi de Viladrau als efectes de ser traslladades des del lloc on estan dipositades
i/o guardades fins al lloc on es realitzin les activitats d'utilització degudament autoritzades. Durant aquest trasllat, les
armes hauran d'anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.
2. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d'altres objectes o/i instruments especialment perillosos per a
la integritat física de les persones, susceptibles d'ésser utilitzats com a armes. Tampoc no és permesa la circulació amb
imitacions d'armes que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.
3. La tinença, transport i ús d'armes hauran de respectar les determinacions establertes en la legislació vigent en matèria
d'armes. L'incompliment de les condicions que s'hi estableixen comportarà l'adopció de la mesura cautelar de comís,
sense perjudici de les sancions que escaiguin d'acord amb la legislació d'armes.
4. Es prohibeix l'exhibició d'objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació.
article 14è. solidaritat
1. L'ajuntament estimularà el comportament solidari dels vilatans i vilatanes a la via pública i als espais públics, per tal que
ajudin les persones que ho necessitin per transitar o orientar-se, les que hagin patit accidents o les que tinguin discapacitats
motrius i/o sensorials, o es trobin en circumstàncies similars.
2. Es fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o en l'ús del mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més
i el d'altres actituds de civisme i cortesia.
article 15è. Protecció dels menors
1. Els menors que es trobin al carrer i presentin indicis d'abandonament o extraviament seran portats a les dependències
municipals on es faran les actuacions pertinents en cada cas: lliurar-los a les autoritats competents o retenir-los en custòdia
mentre no es puguin posar a disposició de llurs pares o tutors. Així mateix, es faran les indagacions o la publicitat que, en
cada cas, s'estimi convenient.
2. Quan algun particular conegui situacions de desprotecció de menors: maltractaments, negligències, abusos o similars
n'informarà immediatament la Policia o servei de guàrdia municipal la qual adoptarà les mesures legals i/o de prevenció
pertinents i posarà la situació en coneixement dels Serveis Socials municipals perquè l'analitzin a fi de prendre les mesures
administratives pertinents.
3. És un dret i un deure de tot menor anar a l'escola durant el període d'edat que estableixi la legislació vigent. És responsabilitat
del pare, mare, tutor o guardador legal procurar l'assistència del menor al centre escolar.
4. El personal del servei de guàrdia municipal portarà a l'escola o a casa del pare, mare, tutor o guardador qualsevol infant
que durant les hores escolars es trobi al carrer, fora del recinte escolar, i ho comunicaran als serveis socials municipals de
l'ajuntament.
5. Els serveis municipals d'educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar un control exhaustiu de l'absentisme
escolar.
6. És responsabilitat del pare, mare, tutor o guardador legal evitar que els infants transitin sense la companyia d'un major
d'edat o romanguin al carrer en hores nocturnes. En aquest cas el servei de guàrdia municipal actuarà de la mateixa
manera que en el supòsit 4.
article 16è. Mendicitat
1. Es vetllarà per evitar l'exercici de la mendicitat en les vies i espais públics del terme municipal i es vetllarà especialment
en casos de mendicitat per part dels menors.
2. El servei de guàrdia municipal i/o els Mossos d'Esquadra, si ho estimessin convenient i fos possible, conduiran els que
practiquin la mendicitat a l'establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho
necessiti en allò que sigui possible.
3. Els agents de l'autoritat podran sol·licitar la documentació a les persones que exerceixin la mendicitat en el terme municipal
i adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents en coordinació amb els serveis socials o, si escau, amb altres
institucions públiques.
4. L'ajuntament donarà suport i promourà iniciatives vilatanes i d'entitats de solidaritat amb l'objectiu de resoldre situacions
personals extremes.
article 17è. Rebuig de la violència
1. La convivència ciutadana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i solidaritat. Cal rebutjar la violència
física o psicològica entre persones i/o
col·lectius.
2. L'autoritat municipal, dins de les seves competències, sancionarà les conductes i els comportaments que produeixin
repercussions públiques que atemptin contra la convivència ciutadana.
3. L'ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l'intercanvi de parers i a la solució
democràtica dels conflictes de convivència, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè en darrer terme
prengui una resolució.
4. L'Ajuntament ha d'evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte individual o col·lectiu que pugui destorbar el
desenvolupament de les iniciatives col·lectives degudament autoritzades.
article 18è. Dignitat de les persones i actituds d'intransigència
1. Cal evitar totes les actituds individuals i/o col·lectives que atemptin contra la dignitat de la persona i es vetllarà perquè
no es conculqui la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, agressions o
fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o d'altra mena, especialment si van adreçades a les autoritats, dones, infants
i a persones grans o discapacitades. Es considera falta greu quan aquestes actituds s'adrecin a guàrdies i policies locals en
el desenvolupament de les seves funcions, i a autoritats en general.
2. L'autoritat municipal promourà la convivència i el respecte pels diferents grups ètnics, culturals i religiosos a fi d'evitar
actituds i comportaments racistes i xenòfobs.
3. Igualment, evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la
lliure elecció i a l'ús col·lectiu dels espais públics i dels béns públics.
article 19è. Dret a la manifestació, expressió i participació
L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets dels vilatans i vilatanes reconeguts a
la legislació vigent i, en especial, el de manifestació, expressió i participació en l'àmbit del municipi, sempre que es realitzi
per mitjans lícits i amb autorització de l'Administració competent, respectant l'organització pactada en referència a horaris,
itineraris i condicions específiques.
article 20è. Desallotjament de la via pública. seguretat
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix l'ordenança a la via pública i als espais públics,
com poden ser baralles, crits, aldarulls, o qualsevol altra comportament incívic, seran requerides per tal que cessin en la
seva actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la conducta pugui alterar la seguretat
col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o establiments públics, o provocar molèsties greus i/o reiterades als veïns,
sobre tot a hores nocturnes o de matinada i especialment en carrers amb alta ressonància acústica.
2. Els serveis municipals podran desallotjar de la via pública les persones o retirar-ne els béns quan raons de seguretat o de
salut així ho aconsellin. En el cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les
persones que romanen a la via pública els serveis municipals els desallotjaran i els transportaran a instal·lacions adients.
3. Totes les activitats que es desenvolupin a la via pública o als espais públics resten sotmeses a autorització. És requisit
imprescindible per obtenir-la assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es troba subjecta i que es garanteix
l'observança de les previsions previstes a la normativa de protecció civil i als plans corresponents.
article 21è. Ciutadania i agents municipals
1. Els vilatans i vilatanes estan obligats a seguir les indicacions que determinin els agents de l'autoritat municipal o les
contingudes als bans i ordenances municipals. Els actes o les expressions contraris podran ser sancionats administrativament,
llevat de les accions penals pertinents.
2. Els agents de l'autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot moment un tracte de correcció i cortesia en
les relacions amb els vilatans i vilatanes als quals auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions proporcionaran la
informació escaient sobre les causes i finalitats de les actuacions.
3. En els casos en què sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les persones, es portaran a terme els actes de força
estrictament indispensables amb ple respecte a la dignitat de les persones afectades.
4. Els vilatans i vilatanes podran adreçar-se davant l'autoritat municipal en relació amb els actes dels agents que considerin
erronis o que atemptin contra la seva dignitat.
5. El servei de guàrdia municipal podrà requerir, en l'exercici de les seves funcions d'investigació o prevenció, la identificació
de les persones i dur a terme les comprovacions adients a la via pública o en el lloc del fet, sempre que el coneixement
de la identitat de la persona sigui necessari per a l'exercici de les funcions de manteniment de l'ordre, de protecció de la
seguretat ciutadana o de la convivència pacífica.
6. seran sancionades aquelles persones que, amb la seva acció o omissió, obstrueixin de manera notòria l'actuació dels agents
municipals per a la consecució dels objectius d'aquesta Ordenança.
article 22è. Conductes en situacions d'emergència
1. El comportament dels vilatans i vilatanes en situacions d'emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites
tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament, s'adequarà en cada moment a les
normes de civisme i col·laboració vilatanes. Es compliran els plans bàsics d'emergència municipal i els plans d'emergència
específics, així com l'establert a la normativa en matèria de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l'Alcaldia podrà requerir l'ajut i la col·laboració personal i/o
material dels habitants del terme municipal i, de manera especial, la dels que pels seus coneixements o aptituds puguin
ser de més utilitat per a la comunitat. En aquests supòsits, l'Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans
públics i privats que puguin ser d'utilitat i d'aplicació a l'emergència decretada i els seus titulars restaran obligats a la
prestació ordenada.
3. S'estableix el deure de col·laboració d'entitats públiques i privades i dels veïns/es en aquelles actuacions de simulacre
necessàries per a la correcte implantació dels plans de protecció civil.
article 23è. De la higiene
1. La higiene és un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva. L'Ajuntament prendrà cura de fomentar-la i de prendre les
mesures per tal de que es respectin les condicions higièniques mínimes.
2. La pública ostentació de manca d'higiene i els actes que atemptin contra la higiene de la població no seran permeses per
l'autoritat municipal que també prendrà les mesures a través dels seus serveis per tal de promoure la reorientació de les
persones que en siguin responsables.
Article 24è. Codi de bones pràctiques agrícoles
1. Quan s'adobin terres amb dejeccions ramaderes o altrese adobs que puguin provocar olors ofensives, es procedirà a tombarlos sota terra abans de 24 hores o en els terminis i condicions que s'esmentin en els bans d'alcaldia oi en altres documents
subscrits per l'ajuntament. aquest criteri general podrà ser objecte d'aplicació concreta i l'alcaldia podrà requerir la
retirada o soterrament dels adobs molestos quan la proximitat al nucli urbà així ho faci necessari. L'incompliment d'aquest
requeriment o dels bans emesos en aquesta matèria serà considerada falta greu o molt greu en funció del grau objectiu de
molèstia causada.
2. El codi de bones pràctiques agrícoles que l'Ajuntament pugui aprovar en aplicació del reglament comarcal de gestió dels
residus ramaders s'entén subsumit en els criteris genèrics que s'estableixen en aquesta ordenança per la qual cosa les
conductes que atemptin contra la mateixa seran sancionables per aplicació d'aquesta ordenança.
3. No és permès que els vehicles agrícoles circulin embrutant els carrers de la Vila.
article 25è. activitats d'acampada
L'acampada lliure al terme de Viladrau ja sigui en espais públics o privats en tendes, barraques o similars no és permesa sinó
gaudeix d'expressa autorització.
article 26è. Participació ciutadana
1. La participació de tota la ciutadania en els afers de la població és una condició indispensable pel clima de civisme necessari
pel desenvolupament de qualsevol mena d'activitat col·lectiva. L'Ajuntament reconeix i promou la participació ciutadana
en el marc del funcionament del Consell del Poble que pot col·laborar en la modificació d'aquesta ordenança anualment
per millorar el seu funcionament.
TÍTOL IV - Ús DELs BÉNs PÚBLICs
CaPITOL I - NORMEs GENERaLs
article 27è. utilització
1. Els béns i els serveis públics han de ser utilitzats d'acord amb la seva naturalesa, respectant sempre el dret que la resta de
vilatans i vilatanes posseeixen també per al seu gaudi. És obligatori que la ciutadania faci un bon ús dels béns i els serveis
públics.
2. És prohibit exercir, sense la corresponent llicència municipal, qualsevol mena d'activitat comercial o industrial utilitzant
o ocupant cap dels béns de domini públic que inclou aquest capítol, així com la utilització, amb finalitats particulars, de
qualsevol porció o element d'aquests espais sense obtenir la corresponent autorització municipal expressa.
article 28è. Obligacions
1. Tots els vilatans i vilatanes tenen l'obligació d'actuar cívicament, respectant els béns i espais públics.
2. És prohibit maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns d'ús comú, així com els arbres
i les plantes de qualsevol tipus de places, parcs, jardins, zones naturals i de la via pública en general.
3. Tota invasió o entrada en un lloc o local municipal sense autorització expressa de l'ajuntament resta totalment prohibida.
4. En els actes públics, l'organització vetllarà activament per la seguretat de l'acte i per evitar danys als immobles i a les
persones en el seu desenvolupament i en les seves immediacions.
Article 29è. Brutícia
1. És prohibit embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com els privats, els equipaments, les
instal·lacions i el mobiliari urbà, així com qualsevol altre element de places, parcs, jardins, zones naturals i de la via pública
en general.
2. És prohibit rentar i reparar qualsevol tipus de vehicles a la via pública.
article 30è. Règim dels animals en els espais públics
La presència i la tinença d'animals als espais públics es regeix per allò que disposa l'Ordenança de tinença d'animals i la
normativa sectorial. Especialment es fa constar que:
1. a les vies públiques i als espais naturals protegits els gossos hauran d'anar lligats i proveïts de cadena i collar amb la xapa
identificativa censal col·locada de forma visible. Els gossos de races potencialment perilloses a que es refereix la Llei de la
Generalitat de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, a més a
més, hauran de portar morrió, la cadena ha de ser d'un màxim d'un metre de llargada i, en cap cas, podran ser conduïts
per un menor o per una persona que no disposi de la corresponent llicència especial per a gossos perillosos. alhora, serà
sancionable la no tinença i posterior presentació de l'assegurança de R.C. obligatòria corresponent a gossos de les races
potencialment perilloses.
Tant gossos com gats han de tenir el corresponent xip identificatiu, en el període de tres mesos a partir de l'aprovació
d'aquesta ordenança, si no el porten.
2. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques. Per tant, els posseïdors de gossos i gats
són responsables de recollir convenientment els excrements i dipositar-los, o bé en bosses d'escombriaires domiciliàries, o
bé en aquells llocs que l'autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat.
3. Es podrà accedir amb els gossos, sempre lligats, i en el seu cas, amb morrió, als parcs i jardins, sempre que no hi hagi
indicació expressa en sentit contrari. Si, pel contrari, hi figura senyalització de poder-hi estar lliurament, hi podran estar
sense lligar en aquestes zones delimitades a tal efecte.
4. En tot cas, resta expressament prohibit que els gossos i gats accedeixin a les zones de joc infantil de les places i parcs del
municipi.
5. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i llacs, així com fer-los beure aigua amorrats a la boca de les fonts
públiques.
6. Queda prohibit donar menjar als animals a la via pública i/o espais públics, especialment pel que fa a gats, coloms i altres
aus, excepte en les zones habilitades a tal efecte.
7. Es prohibeix l'alliberament i abandonament d'animals al terme municipal.

8. El propietari d'animals de granja, en explotació ramadera o particular, així com els posseïdors d'animals no reconeguts
com a animals domèstics habituals, respondran dels danys ocasionats tal i com marca la llei, i, a més, seran sancionats per
aquest ajuntament pel fet dels possibles danys que aquests poguessin ocasionar al seus veïns o les persones, bens o altres
animals a qui perjudicaren circumstancialment. En aquest llistat s'inclouen animals com cavalls, vaques, gallines, faisans,
estruços, lloros, serps i tota espècie animal que un hom pugui posseir. Serà agreujant el fet de que siguin animals que no
estiguin legalment adquirits o mantinguts.
CaPITOL II ? PaRCs, JaRDINs, I ZONEs NaTuRaLs
article 31è. Àmbit d'aplicació
1. És objecte d'aquest capítol la defensa dels espais oberts d'ús públic, tant els que estan plantats (parcs, jardins i plantacions
de tota mena) com els que, sense estar plantats en extensions significatives, es dediquen principalment al lleure i a l'esbarjo
(zones de joc o esportives) i dels espais naturals.
2. També, la defensa de tota mena de plantacions en vies i places públiques, així com la dels espais privats, i la defensa i
conservació de la vegetació dels espais naturals públics i privats.
3. També regula els elements vegetals com arbres, flors, plantes, matolls i similars i els elements inerts com fonts, sorra,
estàtues, jocs, papereres i similars, instal·lats en aquests espais.
Article 32è. Instal·lacions i manteniment
És competència municipal la instal·lació i el manteniment de parcs, jardins i plantacions de tota mena a la via pública, tant pel
valor ambiental que els ecosistemes urbans aporten al municipi, com per l'ornament, benefici i esbarjo dels seus habitants,
sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques particulars.
article 33è. utilització
1. La utilització dels parcs, jardins i zones naturals és pública i gratuïta, tret d'aquelles instal·lacions que l'Ajuntament
autoritzi o dediqui a un ús especial mitjançant les condicions pertinents.
2. Les persones usuàries de parcs, jardins i zones naturals del municipi hauran de respectar les plantes i les instal·lacions
existents i evitar qualsevol mena de desperfectes i brutícia; també hauran d'atendre les indicacions contingudes en els
rètols informatius i les que puguin formular els gestors i guardes. En el cas dels espais naturals, les activitats estaran
condicionades per la normativa i pla d'usos definits.
3. Així mateix, hauran de respectar el dret dels altres usuaris al descans i tranquil·litat que es busca en aquests espais, per
la qual cosa s'evitarà l'ús dels aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar aquesta tranquil. li tat i el clima de relació
ciutadana.
4. Les nits de festes i revetlles l'Administració municipal fixarà les condicions especials per a l'ús i l'accés a aquests espais,
quan escaigui.
5. En cada cas, s'hauran de respectar els horaris establerts per a l'accés als diferents parcs i jardins.
6. L'ajuntament haurà d'autoritzar l'ús dels espais públics per a festes, celebracions i altres actes lúdics i/o esportius.
article 34è. Prohibicions
1. Es respectaran l'arbrat i les plantacions de tota mena, com també les instal·lacions complementàries: escultures, fonts,
instal·lacions d'enllumenat i de joc, tanques, senyalització, papereres i mobiliari urbà, així com altres elements destinats a
l'embelliment o utilitat dels espais públics.
2. Queda prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar els espais d'ús públic, així com els elements que
contenen.
3. Està especialment prohibit:
a) Trepitjar els talussos, parterres i plantacions, llevat de les zones de gespa expressament autoritzades.
b) Pujar als arbres.
c) Causar qualsevol mena de danya l'arbrat, plantacions i vegetació natural.
d) Agafar flors, fruits o plantes.
e) Matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general.
f) Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l'espai de qualsevol altra manera.
g) Dipositar les bosses d'escombraries que s'han de recollir en el servei municipal de porta a porta a les papereres dels
carrers del poble.
h) Encendre o mantenir foc.
i) Si es tracta d'un espai tancat, romandre-hi una vegada donat l'avís de tancament.
j) Banyar-se en les fonts públiques.
k) Jugar a pilota, anar amb bicicleta i patinar fora de les àrees en què estigui expressament permès i indicat.
l) Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.
m) Netejar o banyar els animals a les fonts o bé que hi beguin directament.
n) Circular a cavall i en qualsevol vehicle de motor per les zones naturals protegides, llocs destinats a vianants o pels
parterres i saltar per sobre d'arbusts o altres instal·lacions.
o) acampar, sense autorització expressa, ja sigui amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de campanya,
furgons, o altres variants, en tot el terme municipal. L'ajuntament disposa d'un espai concret per les autocaravanes.
p) abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena als parcs, jardins i zones naturals protegides.
article 35è. Jardins particulars
1. Els jardins, les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats constitueixen un element important de
l'ecosistema urbà i, com a tal, els seus propietaris els han de mantenir en un estat correcte. Cal atendre especialment:
a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a herbes com a deixalles
b) L'estat fitosanitari de les plantacions
c) La poda i tractament de l'arbrat
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats habilitarà l'ajuntament per exigir al propietari
la realització dels treballs necessaris per al correcte manteniment d'aquestes zones. En cas de desobediència a l'ordre
de manteniment d'aquestes plantacions i espais lliures, l'ajuntament, prèvia la tramitació de l'expedient corresponent,
podrà procedir a l'execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la sanció
corresponent.
3. Els propietaris d'habitatges amb jardí, les plantacions de les quals tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues
que surtin de la seva propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers o originin risc en la
via pública. L'ajuntament podrà ordenar els treballs necessaris per complir amb aquesta obligació que, en cas que sigui
desobeïda, podrà procedir a l'execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec als propietaris, sense perjudici de la
sanció corresponent.
Article 36è. Accés de vehicles
1. No és permès l'accés d'automòbils, motocicletes i d'altres vehicles de motor en el centre urbà segons normativa segons la
normativa que disposa l'ajuntament pels caps de setmanes i festius.
2. Podran accedir-hi els vehicles dels serveis municipals o privats que hagin de fer algun servei específic. Aquests últims
sempre hauran de comptar amb una autorització municipal.
CAPITOL III ? INSTAL·LACIONS I EDIFICIS PÚBLICS
Article 37è. Usos d'instal·lacions i edificis
1. Les instal·lacions i edificis públics que tinguin unes normatives d'ús pròpies es regiran per aquestes normatives.
2. Amb caràcter general, s' han de respectar els horaris establerts per a l'ús de les instal·lacions i els edificis públics. Tota
permanència o estada no autoritzada en un local públic, fora del seu horari i amb un accés o intrusió no permès serà
sancionable.
3. A l'interior de les instal·lacions i edificis públics es respectaran, com a mínim, les mateixes normes de netedat i comportament
que regeixen per a l'ús de la via pública.
article 38è. Presència d'animals domèstics
És prohibit l'accés d'animals de companyia a l'interior de les instal·lacions i edificis públics, excepte en els espais on
expressament se'ls autoritzi l'entrada. Les prohibicions i restriccions no afecten els gossos pigall quan vagin acompanyant
persones invidents.
CaPITOL IV ? VIa PÚBLICa
article 39è. Denominació
1. Les vies públiques s'identificaran amb un nom o un número aprovat per l'Ajuntament i serà diferent per a cadascuna
d'elles. No podrà haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom o número o diferents, però que, per la seva similitud
gràfica o fonètica, puguin induir a confusió. Aquesta disposició s'entén sense perjudici de la normativa sectorial d'aplicació.
2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà efectuar-se mitjançant una placa o similar, que es
fixarà en un lloc ben visible, com a mínim a l'entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a l'edifici més
preeminent i als principals accessos.
3. La denominació de les vies públiques es pot iniciar d'ofici o a petició dels particulars.
article 40è. Numeració
1. El rètol del número l'ha de col·locar el propietari de l'edifici o solar, al costat de la porta principal o al mig de la línia de la
finca fronterera amb la via pública, seguint les indicacions i els requisits que fixi l'Ajuntament i s'ha de conservar, en tot
moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec del promotor de l'edifici, quan es tracta de
nova construcció. a aquest efecte, quan el promotor proposi una numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada per
l'ajuntament segons les normes internes de numeració. al moment de l'atorgament de la llicència d'obres, s'indicarà al
sol·licitant la numeració de l'edificació que haurà de fer constar a l'hora d'escripturar-ne la propietat. La col·locació de la
senyalització de la numeració serà requisit necessari per a l'obtenció de la llicència d'ocupació.
3. La inexistència a les finques de l'element indicador de la numeració corresponent o la discordança amb el què hi ha
d'haver instal·lat d'acord amb la numeració oficial assignada determinarà la possibilitat de requerir el propietari per tal
que instal·li la indicació correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a substituir la indicació
errònia, es podrà procedir a l'execució subsidiària, al seu càrrec, per part de l'ajuntament.
article 41è. Conservació i reparació de les vies públiques
1. Correspon a l'ajuntament portar a terme els treballs de reparació i conservació de les vies públiques i dels camins que són
de titularitat municipal i dels elements que les conformen. Cap persona no pot executar aquests treballs o qualssevol altres
que comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l'Administració.
2. Les persones o companyies de subministrament autoritzades a fer obres a la via pública o que siguin autoritzades a ocupar
algun espai han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els elements afectats seguint les indicacions i
sota la supervisió dels serveis municipals corresponents.
article 42è. Retirada dels objectes deixats a la via pública. Objectes perduts
1. Els serveis municipals retiraran els objectes i/o residus dipositats o instal·lats a la via pública sense la preceptiva autorització
quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment el propietari o quan el responsable es negui a retirar-los.
2. Els objectes retirats de la via pública per manca d'autorització, llevat dels vehicles i els residus sòlids, es mantindran en
dipòsit durant un període d'un mes per tal que el seu titular pugui recuperar-los, sense perjudici de l'obligació de pagar
les despeses de retirada i custòdia. Transcorregut aquest termini sense que el titular hagi comparegut a recuperar-los,
s'entén que renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de l'Ajuntament, que procedirà a la seva alienació, destrucció
o utilització, segons escaigui. En el supòsit que no sigui possible identificar el propietari de l'objecte retirat, es procedirà de
conformitat amb el que determina l'apartat 4 d'aquest article i els béns adquireixen la condició de troballes.
3. Els vehicles estacionats i els abandonats a la via pública, així com els residus, es regeixen per allò que es disposa a la
normativa sectorial sobre la matèria.
4. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública té l'obligació de dipositar-lo a les dependències municipal. A
continuació procedirà de manera immediata a fer pública la troballa en el tauler d'anuncis de l'ajuntament i a intentar
localitzar-ne el propietari. Quan el bé trobat no pugui conservar-se sense deteriorament o sense fer despeses que
disminueixin notablement el seu valor es procedirà a la venda en subhasta i es dipositarà el preu. En el cas que es tracti
de documents o peces sense valor material es procedirà a la seva destrucció. En altres supòsits el bé restarà en dipòsit
en les oficines municipals. En el cas que no sigui possible el lliurament al propietari, per ser desconegut o d'impossible
localització, transcorregut un any des de la publicació de la troballa es procedirà a lliurar el bé o el producte de la subhasta
a la persona que el va dipositar. Quan el bé hagi estat dipositat per personal al servei de l'Ajuntament passarà a ser de
titularitat municipal. Si, transcorregut un any del lliurament de l'objecte, la persona que el va lliurar no reclama el bé o
el producte de la subhasta, en el seu cas, passarà a ser de titularitat municipal, en qualsevol moment del procediment, la
persona que demostri ser-ne propietària podrà recuperar el bé o l'import del dipòsit obtingut de la subhasta, en el seu cas.
En qualsevol cas, tant el propietari com la persona que el va trobar, en el moment de la recuperació resten obligats a abonar
les despeses que el dipòsit del bé hagi originat.
Article 43è. Instal·lació d'elements de mobiliari urbà
Els titulars de les finques que afronten amb la via pública tenen l'obligació d'admetre a la façana la instal·lació de fanals,
senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà. Aquesta obligació és gratuïta, sense perjudici de la
reparació o compensació dels desperfectes que la instal·lació produeixi.
article 44è. Finestres, balcons i reixes que donin a la via pública
1. No es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols o qualsevol roba d'ús domèstic en portes, balcons i finestres que
donin a la via pública.
2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s'hauran de col·locar de manera que la seva vertical caigui sempre dins del
balcó o reposi sobre l'ampit de la finestra i seran fermats o protegits per evitar que puguin caure, en especial, en casos de
pluja o vents forts.
3. Les plantes col·locades en finestres i balcons només podran regar-se des de les 23 a les 7 hores i, en tot cas, amb la deguda
precaució per tal d'evitar molèsties.
4. Resta prohibida la col·locació d'elements de protecció de les finques públiques o privades que resultin perilloses, si estan a
l'abast de la població en general, d'una o altra manera, i independentment de l'alçada a la que es trobin. Així, no es podran
posar punxes, vidres, filats espinosos o elements similars que puguin causar qualsevol tipus de dany a qui hi pugui
accedir. Així mateix, restarà prohibit usar elements de rebuig o deixalles o elements en mal estat en horts, jardins o similars.
5. Es prohibeix penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin l'estètica urbana a llocs visibles des de la
via pública, a les obertures de les cases i a les baranes dels terrats.
6. Per tal d'evitar l'agressió al paisatge urbà, es prohibeix la instal·lació d'aparells d'aire condicionat i antenes parabòliques
que quedin a la vista a les façanes dels edificis. Genèricament, es dóna un termini de tres mesos per retirar-les. Aquesta
ordenança només afecta a noves construccions o reconstruccions d'habitatges ja existents, a partir de qualsevol petició
d'obra.
TÍTOL V - ENTORN uRBÀ
article 45è. Normes generals
1. És prohibida qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi ambient de la vila. Els habitants i
visitants d'Viladrau estan obligats a observar una conducta que eviti i previngui el deteriorament de la vila.
2. Les persones titulars de béns immobles seran responsables del manteniment de la propietat en condicions dignes i de la
neteja i l'ornament dels edificis, instal·lacions o solars.
3. Els propietaris dels immobles, ja sigui d'edificis, instal·lacions o solars, i, subsidiàriament, els seus usuaris estan obligats a
mantenir-los en condicions de neteja, salubritat, seguretat i ornament públic, especialment aquelles parts visibles des de la
via pública i/o que puguin molestar el veïnat.
4. L'Ajuntament podrà ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels edificis i solars en condicions adequades
per tal que no puguin ocasionar perjudicis a la via pública, molèsties a tercers o l'agressió a l'entorn urbà. En cas que
aquesta ordre no sigui executada voluntàriament, podrà procedir mitjançant la tramitació de l'expedient administratiu
corresponent a l'execució subsidiària amb càrrec del titular de l'immoble.
5. Els propietaris de locals d'oci nocturn han de vetllar per la neteja de les voreres i de la via pública, davant dels seus locals,
una vegada acabades les seves activitats.
CaPITOL I ? CONTaMINaCIO VIsuaL
Secció la. Grafits, altres pintades, pancartes i cartells
Article 46è. Grafits i pintades
1. És prohibit de realitzar qualsevol tipus de pintada o grafits sobre elements del paisatge urbà i a les instal·lacions,
equipaments, mobiliari urbà, jardins i vies públiques en general, sense autorització expressa de l'ajuntament.
2. En cap cas, es podran fer pintades o grafits sobre monuments i edificis públics, i, especialment, en els catalogats.
3. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de manera visible o permanent en la via
pública serà necessària, també, l'autorització expressa de l'Ajuntament, a més del permís per escrit de la persona titular
del bé esmentat.
4. Els agents de la Policia o servei de guàrdia municipal en els supòsits recollits en els apartats anteriors, podran retirar o
intervenir els materials o mitjans emprats quan es realitzin sense l'autorització municipal corresponent.
5. L'Ajuntament, de forma subsidiària podrà, amb el consentiment previ de les persones titulars dels béns afectats, netejar o
reparar els danys efectuats per les pintades o els grafits.
6. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l'Ajuntament podrà rescabalar-se de les despeses que la neteja origini,
sense perjudici de les sancions corresponents.
article 47è. Pancartes i cartells, banderoles i banderetes
1. La col·locació de cartells haurà d'efectuar-se únicament en els llocs habilitats amb aquesta finalitat. És prohibida la
col·locació de cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals, en els elements del paisatge i el mobiliari urbà o
natural sense autorització expressa de l'ajuntament.
2. Així mateix, serà necessària l'autorització expressa de l'Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat,
quan el cartell o la pancarta s'instal·li en un bé privat si vola sobre la via pública. Es recomana una alçada superior a 5 m.
3. L'Ajuntament podrà adoptar la mesura cautelar de retirada d'una pancarta quan, tot i estar situada en un bé privat,
ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o a tercers, o no hi hagi autorització expressa de l'Ajuntament per la col·locació
de la mateixa, o s'hagi excedit el temps del permís de la mateixa.
4. En el cas que el bé sigui de titularitat municipal, l'Ajuntament podrà rescabarlar-se de les despeses que la neteja origini,
sense perjudici de les sancions corresponents.
secció 2na. Informació ciutadana i propaganda incontrolada
article 48è. Normes generals
1. Les condicions a les quals s'hauran de sotmetre les activitats publicitàries emplaçades dins el terme municipal de Viladrau
es regiran per la seva normativa específica a la qual se subjectarà la col·locació de cartells o qualsevol altre tipus de
propaganda en suports públics o privats.
2. La realització de publicitat dinàmica, entenent com a tal la publicitat manual, el repartiment domiciliari de publicitat, la
publicitat mitjançant l'ús de vehicles, la publicitat oral i la publicitat telemàtica, es regularan pel que determina la legislació
aplicable.
3. Queda prohibida la col·locació de pancartes o de cartells amb finalitats publicitàries en els mateixos casos i condicions que
els descrits a l'article anterior.
4. Queden excloses de l'àmbit d'aplicació de les normes de publicitat la publicitat electoral en aquells aspectes que es regulen
per la legislació electoral.
Article 49è. Edificis catalogats
La col·locació de pancartes, banderoles, etc. no ocultarà els elements arquitectònics amb interès significatiu. Les actuacions
o intervencions sobre béns culturals d'interès nacional o béns catalogats seran sancionats de conformitat amb la Llei de
patrimoni cultural.
CaPITOL II ? CONTaMINaCIÓ PER FuMs I PuDORs
secció 1a. Fums
article 50è. Emissions contaminants
1. Tota activitat que es desenvolupi en el terme municipal de Viladrau està sotmesa a la normativa vigent pel que fa a les
emissions i immissions de productes contaminants a l'atmosfera.
2. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l'atmosfera que sobrepassi els límits màxims de contaminació establerts per la
normativa vigent o que produeixi efectes nocius a la salut de les persones.
3. L'autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per prevenir la contaminació
atmosfèrica.
article 51è. Vehicles
1. Els vehicles automòbils de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme municipal hauran de complir les
condicions establertes a la normativa d'emissions gasoses i soroll.
2. La persona responsable de la producció d'aquestes olors, sense perjudici de la sanció que es derivi del fet, està obligada a
dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar.
secció 2na. Pudors
article 52è. Normes generals
1. Es prohibeix, d'una manera general, qualsevol acció o omissió que generi l'emissió d'olors molestes, nocives i perjudicials
per a les persones i el medi ambient.
2. Les persones propietàries o conductores de vehicles amb motor seran responsables de les emissions produïdes pels
vehicles.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de despendre bafs o emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se en
locals condicionats per tal que no passin a l'exterior.
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluents contaminants, qualsevol que en sigui l'origen, hauran de evacuar-se a l'exterior
mitjançant conductes o xemeneies.
5. No es podran llençar a l'exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb substàncies en suspensió o temperatura diferent de
l'ambient per les façanes o patis de tot tipus. Se n'exceptuen les instal·lacions de refrigeració de potència inferior a 20.000
kilofrigories, sempre que la temperatura de flux d'aire que incideixi en obertures alienes no sigui perceptiblement diferent
de l'entorn.
article 53è. Barbacoes
1. Només es podran fer barbacoes dintre a les àrees recreatives i d'acampada expressament autoritzades i en parcel·les de
les urbanitzacions, sempre que siguin d'obra i disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d'espurnes que
puguin originar possibles incendis. No obstant això, per motius climàtics, quan existeixi risc d'incendi o contaminació,
mitjançant bans de l'Alcaldia es podran efectuar restriccions d'aquests usos.
2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats es faran de forma que s'eviti la producció de fums i olors
que puguin alterar la convivència normal.
3. Es prohibeix l'abocament de cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.
CaPITOL III ? CONTaMINaCIÓ aCÚsTICa I VIBRaCIONs
secció 1a. Normes generals
article 54è. Disposicions generals
1. Té la consideració de contaminació per sorolls i/o vibracions l'existència a l'ambient exterior i/o interior de sorolls i/o
vibracions produïts per diferents emissors que produeixen molèsties o risc per a les persones, els béns, el desenvolupament
de les activitats o el medi ambient.
2. Els criteris de qualitat ambiental acústica i les mesures per a prevenir i corregir la contaminació acústica que pugui afectar
la població i el medi urbà i les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions s'hauran d'ajustar a les
prescripcions de la normativa vigent.
article 55è. Obligacions
1 Tots els vilatans i vilatanes tenen l'obligació de respectar el descans dels veïns i veïnes, evitant la producció de sorolls que
puguin alterar la convivència normal, amb independència de l'hora del dia.
2. És prohibit de dur a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre dels límits establerts,
de manera específica, per a cada cas concret.
article 56è. Controls
1 EI responsable del focus de soroll molest està obligat a permetre l'accés a l'habitatge o local al personal acreditat de
l'ajuntament.
2. Les mesures de soroll s'efectuaran en els termes establerts a la normativa sectorial vigent. En cas d'incompliment s'aplicarà
el règim sancionador corresponent.
secció 2na. sorolls molestos
article 57è. Veïnatge
1. Per establir una bona qualitat de vida dins l'habitatge, s'haurà de mantenir un comportament dintre dels valors que
exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers els altres.
2. Caldrà, per tant, evitar molestar els veïns amb sorolls innecessaris com tancaments de porta bruscos, cops, música alta,
cants i similars, especialment en hores de descans nocturn. Les reparacions domèstiques s'efectuaran entre les 8 hores i les
21 hores dels dies laborables i entre les 9 hores i les 21 hores dels dies festius, excepte en casos de força major.
3. Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns
sigui alterada pel comportament d'aquests.
article 58è. actes a la via pública
1. És prohibit d'emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 22 i les 8 hores i entre les 23
hores i les 9 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte quan provingui d'activitats populars o festives autoritzades,
les quals hauran de disposar de l'autorització municipal corresponent.
2. L'ús de megàfons de propaganda només es podrà fer amb autorització municipal.
article 59è. Establiments i activitats
1. Totes les activitats situades a Viladrau hauran d'adoptar les mesures oportunes per adequar la producció de contaminació
sonora als límits establerts a la legislació corresponent, especialment en zones residencials i entre les 21 i les 8 hores.
2. El funcionament de l'activitat no ha de comportar augment del nivell de soroll, tant exterior com interior, establert per a
la zona o l'ambient acústic on es desenvolupi.
3. Els titulars dels establiments d'activitats de concurrència pública seran directament responsables del comportament
sorollós dels seus clients, tant si aquests són dins el local com a l'accés o en les zones exteriors immediates. Es recomana la
instal·lació d'una placa a l'exterior dels establiments de concurrència pública, especialment en els establiments musicals,
on es demani respecte al descans veïnal. Quan, per ells mateixos no puguin evitar aquestes conductes, hauran d'avisar els
cossos o les forces de seguretat per mantenir l'ordre i la convivència ciutadana, i col·laborar amb els agents de l'autoritat
en cada moment.
3. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament l' horari de tancament establert legalment, així
com les condicions que estableix el títol habilitant municipal
article 60è. Càrrega i descàrrega
1. Es prohibeixen al nucli urbà les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes, contenidors,
materials de construcció i objectes similars a la via pública o espai obert entre les 22 i les 7 hores, horari que podrà
modificar-se en casos excepcionals amb sol·licitud prèvia a l'Ajuntament, com pot ser l'activitat del mercat setmanal o
altra d'excepcional autoritzada per l'ajuntament.
2. Les persianes metàl·liques i portes d'accés a les zones de càrrega i descàrrega es conservaran en perfecte estat de
manteniment per evitar la transmissió de sorolls.
3. Les carretes, remolcs i carros de transport de mercaderies es condicionaran per evitar la transmissió de soroll als habitatges
confrontants.
article 61è. Treballs a la via pública
1. Els treballs que s'executin a la via pública no es podran fer entre les 20 hores i les 8 hores del dia següent, horari que
s'ampliarà fins a les 9 hores en caps de setmana, a excepció d'obres que es facin per raons de perill o emergència o per no
poder executar-se durant el període diürn.
2. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l'ajuntament que en determinarà els horaris.
article 62è. Immobles
1. La producció de sorolls, procedents de qualsevol font, a l'interior dels immobles particulars s' haurà de mantenir dins els
límits admissibles per a una correcta convivència.
2. En cap cas, es podran ultrapassar els límits establerts a la legislació vigent.

3. Tanmateix, cal evitar molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels nivells establerts i siguin
difícilment mesurables, com per exemple els sorolls constants i repetitius.
article 63è. Vehicles
1. Els vehicles que circulin pel terme municipal de Viladrau hauran d'estar equipats amb un silenciador homologat,
permanentment en funcionament i en bon estat, per tal d'evitar un excés de soroll.
2. És especialment prohibit d'utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos a la normativa de seguretat vial.
3. És prohibit de produir sorolls originats per les acceleracions brusques i estridents, així com els originats per l'excessiu
volum dels equips musicals instal·lats en vehicles.
4. Es prohibeix que els vehicles aturats a la via pública o en altres espais mantinguin els motors en funcionament durant un
temps superior a 2 minuts.
5. Es prohibeix voltar innecessàriament amb els vehicles per les illes d'habitatges i molestar el veïnat.
Article 64è. Sistemes d'alarma i d'emergència. Instal·lació antenes parabòliques i aparells d'aire.
1. És prohibit d'usar els sistemes acústics d'alarma o d'emergència sense causa justificada.
2. Tots els vilatans i vilatanes responsables d'empreses, comerços, domicilis o vehicles que tinguin instal·lat un sistema
d'alarma tenen l'obligació de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament i de desconnectar-lo en el supòsit que la seva
activació respongui a una falsa alarma.
3. Quan els sistemes d'alarma acústica s'activin de manera injustificada i provoquin molèsties al veïnat, i no sigui possible la
localització del responsable, els agents de l'autoritat podran procedir a la desactivació o, en el cas de vehicles, al seu trasllat
a un lloc adequat. Les despeses originades per aquestes operacions aniran a càrrec del titular de la instal·lació o el vehicle.
4. Per a la instal·lació d'avisadors acústics ubicats en locals , habitatges, etc. caldrà fer la comunicació corresponent a
l'ajuntament.
5. s'autoritzen les proves i assaigs dels sistemes d'alarma entre les 10 i 18 hores. aquestes proves s'efectuaran en el moment
d'instal·lar l'alarma i posteriorment una vegada al mes en un interval màxim de 5 minuts, prèvia comunicació a la Policia
o servei de guàrdia municipal.
6. La col·locació d'antenes parabòliques, aparells d'aire condicionat i alarmes està subjecte a llicència municipal d'obres
menors. La sol·licitud de col·locació es portarà a terme mitjançant petició escrita que anirà acompanyada de croquis i d'una
fotografia del lloc on es pretén ubicar.
CaPITOL IV ? CONTaMINaCIÓ PER REsIDus I NETEJa
article 65è. Obligació municipal
Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme municipal en condicions de neteja i salubritat.
Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament prestarà el servei públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats
de vigilància que s'esmenten en aquesta Ordenança i en la legislació general i de l'Ordenança GENERAL DE RECOLLIDA
DE REsIDus MuNICIPaLs
article 66è. Obligacions generals dels vilatans i vilatanes
1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Viladrau estan obligades a evitar i prevenir que s'embruti el
municipi en general i els seus espais públics en particular.
2. En el marc del deure general de col·laboració, els vilatans i vilatanes tenen l'obligació de posar en coneixement de l'autoritat
municipal les acumulacions d'escombraries i de residus i les infraccions que en matèria de neteja presenciïn o de les quals
tinguin coneixement.
3. Els serveis municipals i els agents han d'exigir en tot moment el compliment de les obligacions dels particulars en matèria
de neteja, tot requerint la seva reparació immediata, sense perjudici de interposar la denúncia que correspongui.
Article 67è. Prohibicions específiques
És prohibit llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol mena de productes o portar a terme activitats que tinguin
l'efecte d'embrutar, degradar o contaminar les vies públiques i els espais públics.
En particular queden prohibits a la via pública els actes següents:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques.
b) Llençar xiclets o pipes sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o en d'altres elements de la via pública, llevat
de les papereres.
c) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins els contenidors.
d) Llençar puntes de cigarretes a zones on no poden provocar foc. Si fos així, es consideraria falta greu o molt greu,
depenent del risc de provocar foc o de provocar-lo efectivament.
e) Llençar qualsevol deixalla.
article 68è. Neteja de voreres
1. Correspon als titulars dels immobles respectius la neteja de passatges particulars, patis interiors, solars, galeries comercials
i similars, així com dels espais comunitaris de titularitat privada i ús públic.
2. Els propietaris dels edificis o els solars, els titulars de comerços situats a les plantes baixes i els contractistes de les obres
són responsables de la neteja de les voreres corresponents a les respectives façanes i també de la retirada de la brossa
corresponent.
3. Els responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que afecti la via pública són responsables, també, de la seva
neteja, especialment els establiments comercials i bars.
4. A les vies públiques on encara no s'hagi construït la vorera, l'obligació de netejar està referida a la part més pròxima a la
línia de façana en una amplada de 2 metres.
5. A les papereres només es podran dipositar deixalles sòlides de format petit com papers, embolcalls i similars.
Article 69è. Residus líquids
1. És prohibit abocar qualsevol matèria o residu líquid a la via pública, als camins, als canals i a l'entorn natural i/o agrícola.
2. És prohibit abocar als escocells dels arbres les aigües residuals procedents de la neteja de locals, domicilis o porteries.
CaPITOL V ? CONTaMINaCIÓ DE LEs aIGÜEs
article 70è. Disposicions generals
1. L'objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i subterrànies, la xarxa de clavegueram, les
estacions depuradores i altres instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva integritat estructural com en el seu
funcionament, i conseqüentment protegir la qualitat dels medis receptors.
2. Totes les edificacions i establiments han d'abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram mitjançant l'adequada
connexió i autorització.
article 71è. abocaments limitats
No es poden fer, ni al clavegueram municipal ni directament a la llera pública, als canals, a les rieres, ni a la xarxa d'evacuació
i sanejament d'aigües residuals, abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques o concentracions de
contaminants iguals o superiors a les expressades en la normativa sectorial vigent.
article 72è. abocaments prohibits
1. Està prohibit abocar al clavegueram municipal i a la xarxa d'evacuació i sanejament d'aigües residuals, tota classe de
matèries o productes, procedents d'usos domèstics, industrials, sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre
ús, en estat líquid, sòlid o gasós que, d'acord amb la legislació sectorial corresponent, tenen la consideració de residus
municipals i/o assimilables, industrials, industrials especials, tòxics, perillosos o radioactius, o qualsevol altra categoria
de residus existents o que, en el futur, es puguin establir.
2. En particular, està prohibit l'abocament de pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i olis de cuina cremats al
clavegueram municipal i a la llera pública.
3. Les relacions esmentades en els dos punts precedents no són exhaustives, sinó simplement enumeratives, i han de ser
objecte de revisió periòdica.
4. Les matèries i productes abans esmentats seran dipositats als punts de recollida establerts.
CaPITOL VI ? CONTaMINaCIÓ LuMÍNICa
Article 73è. Definició
S'entén per contaminació lumínica l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs
espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.
article 74è. Disposicions generals
1. L'Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè en la il·luminació de recintes privats exteriors,
façanes i rètols publicitaris s'atenguin, en la mesura que sigui possible, les normes de reducció de la contaminació lumínica
nocturna, els criteris d'eficiència del consum energètic i l'estètica urbana d'integració a les façanes i als seus elements
arquitectònics.
2. L'ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient, i utilitzin la quantitat mínima de llum per
satisfer els criteris d'enllumenament.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
c) Els enllumenats exteriors que s'instal·lin tinguin acreditada la seva qualitat per a evitar la contaminació lumínica i
estalviar energia.
d) Els components dels enllumenats s'ajustin adequadament a les característiques dels usos i de la zona enllumenada i
emetin preferentment en la zona de l'espectre visible de longitud d'ona llarga.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui mitjançant cèl·lules fotoelèctriques o temporitzadors, si s'escau.
f) Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris.
g) Les instal·lacions i els aparells d'enllumenament siguin sotmesos al manteniment adequat per a la conservació
permanent de llurs característiques.
TÍTOL VI - RÈGIM saNCIONaDOR
CaPITOL I ? INFRaCCIONs I saNCIONs
article 75è. Infraccions
1. L'incompliment de les disposicions que conté l'ordenança constitueix infracció administrativa i la vulneració de les
prohibicions que s'hi estableixen, també. Les infraccions que disposa l'ordenança es qualificaran de molt greus, greus o
lleus.
2. No obstant, les infraccions tipificades en els articles següents seran d'aplicació en defecte de regulació per la legislació
sectorial corresponent.
article 76è. Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
1. No fer un bon ús dels béns públics.
2. No respectar les normes de comportament a la via pública.
3. No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.
4. El mal ús de les fonts públiques.
5. No respectar l'horari de tancament dels parcs, jardins o espais públics.
6. No respectar l'horari establert per a l'ús de les instal·lacions i edificis públics.
7 . No respectar les normes establertes per a l'ús de les instal·lacions i edificis públics.
8. Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia tret de si es fa als espais expressament autoritzats.
9. L'incompliment de l'ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes visibles des de la via pública.
10. L'incompliment de l'ordre de neteja i salubritat de tot tipus d'immobles.
11. utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització.
12. Dipositar objectes a la via pública sense permís.
13. Reposar incorrectament els elements afectats, desprès d'haver efectuat obres a la via pública.
14. La realització a les finestres i balconades d'aquelles accions prohibides en la l'Ordenança sense complir les condicions que
s'hi recullen.
15. Regar plantes fora de l' horari autoritzat o sense la deguda precaució.
16. Estendre roba en lloc visible des de la via pública.
17. No respectar el descans dels veïns i veïnes.
18. Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar la via pública de qualsevol altra manera.
19. Fer treballs o activitats, sense autorització, a la via pública o en el mobiliari urbà.
20. Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l'efecte.
21. Posar pancartes a l'enllumenat públic o d'altres elements urbans.
22. Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.
23. No respectar l'horari, ni l'ordre establert als espectacles públics, i la resta d'infraccions qualificades com a lleus en la Llei
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives,.
24. Tota invasió o entrada en un lloc o local municipal sense autorització expressa de l'ajuntament.
25. No respectar que a les vies públiques i als espais naturals protegits els gossos hauran d'anar lligats i proveïts de cadena
i collar amb la xapa identificativa censal col·locada de forma visible. Que els gossos de races potencialment perilloses
a que es refereix la Llei de la Generalitat de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, a més a més, no portin morrió, la cadena no sigui d'un màxim d'un metre de llargada i que
siguin conduïts per un menor o per una persona que no disposi de la corresponent llicència especial per a gossos
perillosos. Alhora, la no tinença i posterior presentació de l'assegurança de R.C. obligatòria corresponent a gossos de les
races potencialment perilloses. També que gossos i gats no portin xip identificatiu, en el període de tres mesos a partir de
l'aprovació d'aquesta ordenança, si no en tenen actualment.
26. Deixar les deposicions fecals dels gossos i gats a les vies públiques, no recollint-les.
27. Col·locar elements de protecció de les finques públiques o privades que resultin perilloses, si estan a l'abast de la població
en general, d'una o altra manera, i independentment de l'alçada a la que es trobin. Així, no es podran posar punxes,
vidres, filats espinosos o elements similars que puguin causar qualsevol tipus de dany a qui hi pugui accedir. Així mateix,
usar elements de rebuig o deixalles o elements en mal estat en horts, jardins o similars.
28. Deixar o permetre que surtin dels bars gots de vidre i qualsevol tipus d'ampolla, per part dels propietaris dels locals.
29. Fer a la via pública els actes següents:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques.
b) Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o en d'altres elements de la via pública, llevat de les
papereres.
c) La tria i selecció de residus dipositats a la via pública, inclosos els que es troben dins els contenidors.
d) Llençar puntes de cigarretes a zones on no poden provocar foc. Si fos així, es consideraria falta greu o molt greu,
depenent del risc de provocar foc o de provocar-lo efectivament.
e) Llençar qualsevol deixalla no contaminant.
30. No recollir les deposicions dels animals amb l'excepció de les dels gossos pigall.
31. Banyar-se, abocar-se i/o llançar-se a la Riera de Viladrau i afluents, dins del nucli urbà.
32. Les conductes assenyalades com a prohibides en l'ordenança i que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt
greus.
33. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.
34. Les conductes assenyalades com a prohibides en l'ordenança i que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt
greus.
article 77è. Infraccions greus
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
1. El consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes en llocs,
vies, establiments o transports públics.
2. L'abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de drogues, en llocs, vies, establiments o transports
públics.
3. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en locals o
establiments públics, o la manca de diligència per impedir-los per part dels propietaris, administradors o encarregats.
4. La manca de respecte als guardies i policies locals i a autoritats en general.
5. Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a d'altres vilatans.
6. No evitar actes incívics dels clients per part dels titulars dels diferents establiments de concurrència pública.
7. alterar l'ordre públic i el descans veïnal.
8. Practicar jocs en la via pública i fer malbé béns públics i o privats.
9. Embrutar i deslluir edificis públics o privats.
10. Realitzar grafits o pintades sense autorització.
11. Col·locar cartells o pancartes a l'arbrat públic.
12. Danyar o maltractar l'arbrat, jardins i altres elements de la via pública o espais públics en general. 13. Danyar o maltractar
qualsevol element del mobiliari urbà i contenidors de recollida de residus.
14. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
15. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l'efecte o sense prendre les degudes precaucions.
16. L'accés de vehicles de motor als parcs públics o parcs urbans o als espais naturals.
17. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent autorització amb fins lucratius.
18. Fer treballs o activitats, sense autorització, que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà.
19. No reposar els elements afectats, desprès d'haver efectuat obres a la via pública.
20. La manca de protecció de la zona ocupada per efectuar treballs en la via pública.
21. L'incompliment de l'ordre de manteniment de solars i jardins, quan impedeixen la visibilitat de senyals de trànsit o
qualsevol altre element urbà.
22. La instal·lació d'aparells d'aire condicionat o antenes parabòliques a la façana.
23. Emetre sorolls per sobre dels límits establerts.
24. L'ús injustificat de sistemes acústics d'alarma o emergència.
25. Netejar amb detergents qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
26. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
27. La circulació lliure i sense control ni anant lligats i la permanència sense presència dels seus propietaris de gossos als
espais naturals protegits.
28. Matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que perjudiquin la fauna en general.
29. Produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a les persones o el medi ambient.
30. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de l'Administració, així com negar-se o resistir-se a subministrar
dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels agents de l'autoritat en el compliment de
les seves funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera
explícita o implícita.
31. Posar elements perillosos en tanques o reixes que estiguin arran de vies públiques o zones de pas comunitàries.
32. La comissió reiterada d'una infracció lleu és considerarà falta greu.
article 78è. Infraccions molt greus
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents:
1. Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de diners.
2. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.
3. Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de prohibició expressa.
4. utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l'autorització corresponent i fer-hi qualsevol activitat que
ocasioni o pugui ocasionar perill.
5. Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis de catalogació especial.
6. campar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic.
7. abandonar residus perillosos i/o residus especials.
8. Abocar al clavegueram i/o a la llera pública productes sòlids, corrosius o perillosos, pastosos i solidificables.
9. Contaminar l'atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
10. La comissió reiterada d'una infracció greu es considerarà com a molt greu.
article 79è. sancions
Les sancions que s'imposaran als responsables de les infraccions seran les següents:
- les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 600,00 ?.
- les infraccions greus se sancionaran amb multes de 600,01 ? fins a 900,00 ?.
- les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 900,01 ? a 3000,00 ?.
- s'estableix una sanció de notificació o advertiment per escrit, sense sanció econòmica, només en el cas d'una infracció
lleu, i quan correspongui o quan l'instructor ho consideri oportú i una d'avís, de 30 ?., també només en infraccions lleus.

La quantia de les multes recollides a l'apartat anterior és la que s'estableix amb caràcter general per infracció de les
ordenances locals. En el supòsits que la legislació sectorial estableixi quanties diferents d'aquestes seran d'aplicació
les establertes a la legislació sectorial dins dels límits que s'atribueixen a la competència local, sense perjudici d'altres
sancions complementàries de les multes que puguin ser d'aplicació.
2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
- la reiteració d'infraccions del mateix tipus
- la transcendència social dels fets
- la naturalesa del perjudici ocasionat
- la intencionalitat de la persona infractora
No obstant això, en la gradació de les sancions, en els supòsits que la conducta infractora estigui regulada a la legislació
sectorial, es tindran en compte els criteris que s'hi estableixin.
article 80è. Responsabilitats
Seran responsables directes de les infraccions de aquesta Ordenança:
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors
d'edat o que concorri en ells alguna causa legal d'inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares,
els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s' hagi comès la infracció d'acord amb allò que
s'estableixi a la legislació vigent.
c) En el cas d'animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores, d'acord amb el que estableix la legislació
sectorial.
d) Les persones titulars de les llicències quan, amb motiu de l'exercici d'un dret que se' ls ha concedit, cometin una de
les infraccions especificades en l'ordenança.
e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s'hi faci referència.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l'obligació de
indemnitzar els danys i perjudicis causats.
article 81è. Competència i procediment
El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions Públiques i del procediment administratiu comú; el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, i el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.
Les infraccions seran sancionades per l'alcalde. No obstant això, l'alcalde, en compliment de les prescripcions legals
corresponents, podrà delegar la seva competència sancionadora en altres òrgans municipals. Així, l'instructor de l'expedient
dels casos d'infracció serà sempre el regidor de governació, qui proposarà a l'alcalde la sanció proposada. En aquesta línia, la
competència sancionadora podrà ésser objecte de delegació per part de l'alcalde en l'òrgan al qual, per desconcentració, se li
atribueix competència per raó de la matèria.
article 82è. Prescripció de les infraccions i les sancions
Les infraccions i sancions recollides en l'ordenança que no tinguin un termini específic de prescripció de conformitat amb la
legislació sectorial prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de procediment administratiu: es a dir, les
infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les lleus en 6 mesos a comptar des de la data
de comissió de la infracció.
Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en el termini de 3 anys, les greus en
el termini de 2 anys i les lleus en el termini d'1 any a comptar des de la data en què la resolució que imposa la sanció sigui
definitiva en via administrativa.
CaPÍTOL II ? FORMuLEs aLTERNaTIVEs
article 83è. Reparació del dany
1. Els presumptes responsables de les infraccions en un procediment sancionador podran reconèixer la seva responsabilitat
en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.
2. El reconeixement de la responsabilitat, quan s'acompanya de l'oferiment de dur a terme accions educatives per reparar
el dany, com treballs voluntaris i/o cursos monogràfics, determinarà la possibilitat que l'instructor proposi a l'òrgan
competent per sancionar el sobreseïment de l'expedient sancionador, un cop la persona infractora acrediti haver reparat
davant la comunitat el dany ocasionat, amb la participació en cursos o realització de treballs de caràcter voluntari.
3. aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits que la persona responsable de la infracció sigui reincident
en actituds qualificades com a incíviques en l'ordenança.
article 84è. Treballs voluntaris
1. Amb la finalitat de reparar, en la mesura que pugui, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència
d'una conducta incívica, l'òrgan competent per sancionar podrà condonar la sanció a canvi que la persona infractora es
comprometi a desenvolupar treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat o a reparar els danys causats per
accions similars.
2. atès el caràcter voluntari d'aquests treballs, no seria considerada una sanció.
Article 85è. Cursos monogràfics
Amb la finalitat expressada en els articles anteriors, l'Ajuntament podrà organitzar cursos monogràfics destinats a la formació
en el civisme per tal d'evitar la comissió de futures conductes incíviques. La participació en aquests cursos tindrà caràcter
voluntari.
DIsPOsICIÓ TRaNsITÒRIa
Les finestres, balcons i reixes que estiguin fora de l'ordenació, d'acord amb les prescripcions previstes a l'article 38.4 de la
present ordenança, disposaran d'un termini de 2 mesos per a la seva adequació.
DIsPOsICIONs aDDICIONaLs
1. El què disposa l'ordenança serà d'aplicació supletòria respecte del règim sancionador previst en les lleis sectorials.
2. En tot cas, no podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats de manera penal o administrativa en els casos que
s'apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.
DIsPOsICIÓ DEROGaTÒRIa
Amb l'entrada en vigor de l'ordenança queden derogades les Ordenances municipals vigents en tant en quant s'oposin a
aquesta.
En el supòsit de discrepància entre allò que disposa l'ordenança i una ordenança sectorial, serà d'aplicació aquella que faci
una regulació més adequada per garantir la convivència ciutadana.
Viladrau, 12 de setembre de 2016
Margarida Feliu i Portabella
alcaldessa