Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació provisional de l'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
El Ple de l'ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 12 de
setembre de 2016, va aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària de Ribes de Freser.
En compliment del que disposa l'article 178.1b) del Text refós de la
Llei Municipal i de règim local de Catalunya i l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, l'acord d'aprovació, juntament
amb el projecte de norma, se sotmeten a informació pública durant
un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període
d'exposició pública els interessats podran examinar l'expedient a la
secretaria de l'ajuntament i presentar les reclamacions que estimini
oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional
esdevindrà definitiu.
Ribes de Freser, 13 de setembre de 2016
Marc Prat i arrey
alcalde