Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria per a la creació d'una borsa de peons per a la brigada de jardineria i brigada de medi ambient
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2016, va aprovar la convocatòria per la creació de borsa
de peons per a la brigada de Jardineria i Medi Ambient que es regirà per les següents bases:
BasEs DEL PROCÉs sELECTIu PER La CREaCIÓ DE BORsa DE PEONs PER a La BRIGaDa DE JaRDINERIa I
BRIGaDa DE MEDI aMBIENT:
1. OBJECTE DE La CONVOCaTÒRIa
1.1 L'objecte d'aquestes bases és la creació de la borsa de treball per a futurs nomenaments o contractacions de caràcter
temporal per a substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment
vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria de peons per prestar serveis a les brigades de
jardineria i medi ambient, de l'Àrea de sostenibilitat, Medi ambient, Participació i Cooperació.
1.2 aquesta borsa de treball es regirà per aquestes bases i per les bases generals per a la creació de borses de treball de
funcionaris interins i personal laboral temporal de l'ajuntament de Girona aprovades per la Junta de Govern Local de 23
de juny de 2016 i publicades al BOP l'1 d'agost de 2016.
1.3 Els llocs de treball a cobrir estan inclosos al subgrup de classificació AP i per una jornada de treball ordinària (37,5 hores
setmanals a la data d'aprovació d'aquestes bases) i correspon una retribució bruta mensual de 1.263,15 ?. En el supòsit
de contractacions de naturalesa laboral amb un període de prova de dos mesos en contractacions superiors a 6 mesos i
d'un mes en contractacions inferiors a 6 mesos.
1.4 L'horari de treball s'adaptarà a les necessitats del servei i serà concretat en els corresponents nomenaments o contractacions
que es formalitzin, podent-se proposar contractacions amb caràcter de jornada parcial.
2. CONDICIONs DELs asPIRaNTs
Per a prendre part en el concurs oposició serà necessari:
a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania:
? Tenir ciutadania espanyola d'acord amb les lleis vigents.
? Tenir ciutadania d'algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals dels estats membres de la Unió
Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no
estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors de dita edat que visquin a les seves expenses.
Igualment podran ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya en que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del certificat d'escolaritat. En el cas de tractar-se de titulacions estrangeres aquestes hauran de disposar
de la corresponent homologació que la validi a tot el territori nacional, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
d) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració, ni trobar se inhabilitat per a l'exercici de
funcions públiques.
f) Coneixements bàsics de la llengua catalana, equivalents al nivell a de la JPC.
3. aDMIssIO DELs asPIRaNTs
3.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per tal de formar part de la borsa de treball, es declararà aprovada
la llista provisional d'admissió, i s'assenyalaran les causes d'exclusió, si és el cas. Aquesta llista es publicarà al tauler d'edictes
de l'ajuntament de Girona i a la pàgina web (www.girona.cat).
3.2 Es concedirà un termini de com a màxim deu dies hàbils per presentar esmenes i reclamacions a comptar des de l'endemà
de la publicació de la llista provisional. Les al·legacions presentades es resoldran en un termini de 30 dies. Transcorregut
aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
4. FuNCIONaMENT DE La BORsa
D'acord amb el què disposen les bases general que regulen les borses de treball de funcionaris interins i personal laboral
temporal de l'ajuntament de Girona:
selecció dels aspirants per als llocs a cobrir
Es respectarà en tot cas l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per a la seva contractació o nomenament.
L'ordre de cadascun dels aspirants dins la borsa podrà ser consultada en qualsevol moment al servei de Recursos Humans per
part de les persones aspirants o els representants sindicals.
Quan la persona aspirant proposada no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats de
l'Ajuntament, es farà l'oferiment a la persona aspirant següent per odre de puntuació.
Gestió de la crida a les persones aspirants
És obligació de les persones candidates que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, així com un
adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització, als efectes de comunicació i mantenir-ho permanentment
actualitzat.
Per efectuar l'oferiment de la contractació/nomenament a la persona aspirant que correspongui des del servei de Recursos
Humans s'efectuarà trucada telefònica al número que la persona aspirant hagi indicat en la sol·licitud. La comunicació
telefònica s'intentarà durant un mínim de 3 vegades durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h, amb un interval
de dues hores entre cada trucada.
Si després d'aquests intents, la persona aspirant segueix sense estar localitzat/da, se li enviarà un correu electrònic amb
confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb el Servei de Recursos Humans. Si a les 09:00h dels dos dies següents
laborables a l'enviament del correu electrònic la persona aspirant no ha contactat amb el servei de Recursos Humans, es
passarà a la crida a la següent persona aspirant per ordre de puntuació.
Quan no sigui possible localitzar la persona aspirant per formular l'oferiment de nomenament o contractació l'aspirant
passarà al final de la llista aprovada.
Feta la proposta de contractació/nomenament la persona interessada haurà de manifestar en el termini d'un dia laborable
la seva acceptació o renúncia a l'oferta de treball que se li faci. La manca de manifestació s'entendrà com a rebuig de l'oferta.
si en el moment d'efectuar l'oferiment, la persona aspirant renuncia una vegada al nomenament o contracte que se li proposa
o no l'accepta expressament o tàcita, passarà automàticament al final de la borsa vigent de la mateixa categoria professional.
Mentre una persona integrant de la borsa tingui vigent un nomenament o contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova
contractació o nomenament que pugui generar-se encara que aquest sigui de durada superior, exceptuant que es tracti de
cobrir una vacant de la mateixa categoria fins a la cobertura definitiva del lloc de treball mitjançant el procés d'oferta pública
d'ocupació o situacions administratives que comportin una reserva de lloc de treball per un període superior de 12 mesos o
un contracte de relleu sempre i quan reuneixi els requisits legals.
Quan un/a empleat/da temporal finalitzi el seu contracte o nomenament s'incorporarà novament al lloc de borsa que li
correspon d'acord amb el seu ordre de puntuació que s'hagi aprovat en el tancament de les llistes definitives.
Amb la finalitat d'evitar la infracció de l'ordenament jurídic aplicable en matèria de contractació temporal i atès que es tracta
de contractacions o nomenaments temporals, no s'efectuarà la crida si del nou nomenament o contractació se superessin els
períodes màxims d'acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments de personal funcionari interí previstos a la
legislació vigent, excepte que la modalitat de contractació que s'ofereixi sigui en una modalitat de contracte que no generi
concatenació de contractes.
5. PROCÉs sELECTIu
La selecció de les persones aspirants per formar part de la borsa de treball consisteix en un fase d'oposició i una fase de
concurs de valoració de mèrits.
FasE D'OPOsICIÓ
1r. Exercici. Pràctic, en el període màxim de dues hores, consistent en resoldre un o diversos exercicis pràctics relacionats amb
les funcions del lloc de treball a fi d'avaluar la capacitat i el domini pràctic de les tasques a desenvolupar. El tribunal podrà
determinar que aquest primer exercici consisteixi en dues fases; la primera mitjançant una prova escrita relacionada amb les
funcions del lloc de treball i una segona fase pràctica.
2n. Exercici. Llengua catalana. Pels aspirants que no hagin acreditat els coneixements de la llengua catalana es portarà a terme
la valoració dels coneixements de la llengua catalana. La correcció es portarà a terme mitjançant el primer exercici.
3r. Exercici. Entrevista. Es valorarà la idoneïtat de cada persona per als diferents llocs de treball d'acord amb el contingut de
l'entrevista i el seu grau de competència d'acord amb el currículum aportat.
Els tres exercicis seran obligatoris. El primer exercici serà de caràcter eliminatori i serà puntuat de 0 a 20 punts, necessitant-se
una puntuació mínima de 10 punts per a superar-lo.
El segon exercici serà qualificat d'apte o no apte.
L'entrevista no tindrà caràcter eliminatori i podrà incrementar la puntuació obtinguda fins a una màxim de 10 punts.
D'aquelles persones aspirants que hagin superat els tres exercicis, es procedirà a la valoració dels mèrits en la fase de concurs.
Valorats els mèrits es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament la relació definitiva de les persones aspirants incorporades
a la borsa amb la valoració del mèrits corresponents. Les persones aspirants disposaran de 10 dies a partir de la publicació
per presentar al·legacions a la valoració dels mèrits.
FasE DE CONCuRs
En aquesta fase es valoraran els següents mèrits:
1) Experiència professional
1.1) Per serveis prestats a una administració pública local en una plaça de la mateixa categoria, fins un màxim de 3 punts, que
es puntuen a raó de 0,10 punts per mes complert treballat.
1.2) Per serveis prestats en altres administracions públiques en una plaça de la mateixa categoria, fins un màxim de 2 punt,
que es puntuen a raó de 0,10 punts per mes complert treballat.
1.3) Per serveis prestats a l'empresa privada en un lloc de treball de la mateixa categoria, fins a un màxim de 1 punt, que es
puntuen a raó de 0,10 punts per mes complert treballat.
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoraran.
2. Formació
Per cursos i seminaris de formació oficialment reconeguts, amb certificat d'aprofitament/assistència, directament relacionats
amb les funcions a desenvolupar, es puntuaran segons el següent detall:
? Cursos de fins a 20 hores
0,05 punts
? De 21 hores a 50 hores
0,10 punts
? De 51 hores a 100 hores
0,20 punts
? Cursos superiors a 100 hore
0,30 punts
La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3 punts.
3. Titulacions acadèmiques
No es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit de participació.
Es valorarà l'estar en possessió de titulació superior a l'exigida amb 1 punt (en cas de més d'una titulació superior únicament
se'n valorarà una).
4. Disposar del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic o qualificat
1 punt

5. Permís de conduir
Estar en possessió del permís de circulació B
0,5 punt
Únicament es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació d'aquesta convocatòria i que s'acreditin documentalment
dins el termini de presentació de sol·licituds establert en aquestes bases.
a aquest efecte l'experiència professional com a serveis prestats en l'àmbit d'una administració pública caldrà acreditarla mitjançant un informe de vida laboral i una certificació de secretaria o òrgan competent on hi haurà de constar període,
categoria, funcions i dedicació.
L'experiència professional en l'empresa privada haurà d'acreditar-se mitjançant un informe de vida laboral i/o els contractes
de treball on hi constin els períodes treballats i la categoria professional.
Pel supòsit d'empat en la puntuació total del concurs-oposició es prioritzarà per a la crida la persona que hagi obtingut la
millor puntuació en la fase d'oposició. En el supòsit que persisteixi l'empat l'ordre s'establirà a favor de la persona que hagi
obtingut la major puntuació en l'apartat d'experiència professional en l'administració pública.
6.- FuNCIONs DEL LLOC DE TREBaLL
Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:
? Donar suport als oficials en les tasques pròpies de la seva especialitat
? Donar suport logístic a activitats organitzades per l'Ajuntament
? Realitzar tasques pròpies del seu àmbit de treball i categoria amb la utilització d'eines poc complexes
? Preparar el material, fer càrrega i descàrrega de vehicles de transport
? Ordenar i mantenir correctament els materials i eines de treball
? Informar sobre les necessitats de material i eines
? Adoptar les mesures de seguretat establertes en el procediment obligacions i competències del personal de brigades.
? Comunicar al seu superior immediat, qualsevol incidència referent als treballs desenvolupats objecte del procediment
obligacions i competències del personal de brigades.
? Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior
7. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s'hauran d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència i es podran presentar
en el Registre General d'aquest Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de les bases al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides a la base segona, i hauran d'adjuntar
una fotocòpia del DNI, de la titulació exigida, així com el currículum acadèmic i professional i la documentació necessària
per valorar els mèrits que s'al·leguin.
8. VIGÈNCIa DE La BORsa
La vigència d'aquesta borsa de treball serà de dos anys comptadors a partir de l'acord de Junta de Govern Local que aprovi
la convocatòria, a excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants en un termini inferior.
9. CONFIDENCIaLITaT
Es garanteix total confidencialitat de la participació de les persones candidates en aquest procés de selecció, així com de
qualsevol de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació de les persones candidates no seleccionades
queda en l'estricte àmbit del tribunal qualificador, fent-se públic exclusivament el DNI de les persones seleccionades.
10. TRIBuNaL QuaLIFICaDOR
Estarà constituït pels següents membres:
President/a:
. sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de sostenibilitat, Medi ambient, Participació i Cooperació. suplent: sr. Marc Rosdevall
Biosca, cap de secció de Paisatge i Biodiversitat.
Vocals:
. sr. Marc Rosdevall Biosca, cap de secció de Paisatge i Biodiversitat. suplent: sr. Ramon Roura Comas, encarregat de la
Brigada de Jardineria.
. sr. Ramon Roura Comas, encarregat de la Brigada de Jardineria. suplent: sr. Joaquim arana Carrera, sotsencarregat de la
Brigada de Jardineria.

secretari/a:
. sra. Mònica Ferrer Oriol, cap de secció d'administració de Personal. suplent: sra. Dolors Villar Garcia, tècnica de Recursos
Humans.
La secretària actuarà amb veu i sense vot.
En funció del contingut de les proves es podran incorporar al tribunal, en qualitat d'assessors, les persones que es considerin
necessàries, i que actuaran amb veu però sense vot.
Es podran incorporar com observadors sindicals amb veu i sense vot, un representant de cadascun dels sindicats amb
representació a l'ajuntament de Girona, proposats pel propi sindicat i que haurà de reunir els requisits de titulació i
professionalitat recollits a l'article 60 del Text Refós de l'EBEP i que haurà de ser també paritària.
11. DaTa DE LEs PROVEs
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació o autoritat en qui hagi delegat, ha de
dictar resolució en el termini màxim d'un mes i ha de declarar aprovada la llista de persones admeses i excloses. En aquesta
mateixa resolució es farà públic aquelles persones aspirants que resten exempts de la realització de la prova de llengua
catalana.
En la resolució es determinarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves.
12. EXCLusIÓ DE La BORsa DE TREBaLL
seran causes d'exclusió de la borsa de treball:
a) No reunir els requisits necessaris per a ser nomenats o contractats d'acord amb els requisits exigits a cada convocatòria.
b) Haver renunciat a participar a la borsa.
c) La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de la contractació/nomenament excepte que
concorri alguna causa de suspensió.
d) Ser sancionat a conseqüència d'un expedient disciplinari a l'Ajuntament de Girona. Transcorregut un any des de
la resolució ferma de l'expedient disciplinari l'aspirant podrà integrar-se de nou a la borsa de treball, mitjançant
sol·licitud expressa formulada per l'aspirant.
e) Rebutjar tres ofertes de treball, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de participació a la borsa.
f) Renunciar dues vegades a un contracte de treball que s'està desenvolupant, llevat que concorri alguna de les causes de
suspensió de participació a la borsa.
g) No superar el període de prova del contracte.
h) Existir un informe negatiu del servei on la persona ha estat adscrita.
13. CausEs DE susPENsIÓ
Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa, i per tant, de contractació les següents:
a) Estar en situació de malaltia que suposaria una incapacitat temporal.
b) Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada en un altre lloc de l'ajuntament de Girona, excepte els
supòsits previstos en l'apartat sisè de ?Gestió de la crida dels aspirants?.
c) Estar en causa de suspensió de contracte de treball.
Les persones que es trobin en alguna de les causes de suspensió no rebran propostes de nomenament o contractació mentre
estiguin en aquesta situació, sense perdre el seu lloc a la borsa de treball.
14. INCIDÈNCIEs
Es faculta el tribunal qualificador per interpretar les presents bases i resoldre els dubtes que es puguin plantejar al llarg del
procediment selectiu.
15. RECuRsOs
Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-administratiu de
Girona en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquestes bases al Butlletí Oficial de la
Província de Girona. Potestativament es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes.
Tot això, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.
Girona, 25 d'agost de 2016
Ma. Àngels Planas Crous
Regidora d'Hisenda i Règim Interior