Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de les bases específiques i convocatòria de les proves selectives per a la contractació laboral indefinida de quinze places d'administratius/ves
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar les bases específiques
de la convocatòria per a les proves selectives per a la contractació laboral indefinida de quinze administratius/ves
d'administració segons l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2016, aprovada per Junta de Govern Local de data 13 de maig
de 2016:
BasEs CONVOCaTÒRIa PLaCEs OFERTa PÚBLICa D'OCuPaCIÓ 2016
1. Objecte de la convocatòria.
És objecte d'aquesta convocatòria la regulació dels processos selectius de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2016, aprovada
per Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016.
El contingut es complementarà amb les bases específiques que s'aprovin, en funció de les característiques pròpies de les
places convocades, tenint en compte els criteris establerts en per la llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de
l'Estat per l'any 2016.
El desenvolupament d'aquests llocs de treball seran sota les condicions d'incompatibilitat previstes per la Llei i amb els
horaris que corresponguin a cada un d'ells d'acord amb les necessitats del servei.
2. Condicions o requisits que hauran de reunir o complir les persones aspirants.
Per prendre part en les proves de selecció serà necessari:
a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania:
? Tenir ciutadania espanyola d'acord amb les lleis vigents.
? Tenir ciutadania d'algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals dels estats membres de la Unió
Europea, sempre que no estiguin separades de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que
no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin a les seves expenses.
Igualment podran ser admeses les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya en que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
sens perjudici de l'anterior, no seran admesos aquells ciutadans/es que malgrat reunir les condicions anteriors optin
per accedir a una plaça que comporti una participació directa o indirecta en l'exercici de poder públic i les funcions
que tinguin per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o d'altres entitats públiques.
Els ciutadans/nes estrangers d'Estats que no pertanyen a la unió Europea, sempre que tinguin acreditada la condició
de residents a Espanya, podran presentar-se a les places reservades al personal laboral.
b) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques corresponents o en condicions d'obtenir-la en la data
en què finalitzi el termini de presentació de sol.licituds.
Les titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'haver-se homologat a efectes de ser títols reconeguts a Espanya, de
conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
c) Tenir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les tasques dels llocs de treball convocats.
d) Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat de jubilació ordinària, excepte en aquells Cossos o Escales que tinguin
determinada per Llei una altra edat d'ingrés o jubilació o quan les bases específiques determini altres edats.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni
trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques.
f) Són requisits específics per ser admès a les proves selectives convocades per al torn de promoció interna els següents:
- Posseir la titulació exigida per l'accés als llocs de treball convocats. En els processos d'accés a llocs del subgrup C1
des de llocs de treball del subgrup C2 de la mateixa àrea d'activitat o funcional, aquest requisit de titulació podrà ser
substituït mitjançant l'acreditació d'una antiguitat de deu anys en un cos o escala del grup D/C2.
- Haver prestat serveis efectius durant un mínim de dos anys en places o llocs de treball del grup de titulació
immediatament inferior al dels llocs que es convoquen.
- Estar respecte a l'ajuntament de Girona en situació de servei actiu, serveis especials o serveis en altres administracions
públiques.
El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en els diferents processos, així com els específics
de les diverses convocatòries, s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol.licituds de cada
convocatòria.
3. Forma i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part a les proves d'accés s'adreçaran a l'Alcaldia-Presidència i es presentaran al Registre General
d'aquest Ajuntament, o en la forma establerta en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú durant el termini de vint dies naturals comptats a partir del següent al
de la publicació de l'anunci de la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat. Les esmentades bases es
publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.
Les persones aspirants hi hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides, referides sempre a la data d'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.
A la sol·licitud s'adjuntarà:
a) una fotocòpia del DNI o equivalent d'aquest document en persones que no tinguin la ciutadania espanyola d'acord
amb els supòsits establerts a la base segona
b) Una fotocòpia de la titulació exigida i del currículum vitae acadèmic i professional.
En els processos de promoció interna les persones aspirants no hauran d'aportar la documentació requerida en els punts
a) i b), excepte que en l'apartat de titulació es diposi de titulació superior a la que consta a l'expedient personal, als
efectes de valoració de mèrits.
c) Documentació que s'aporti per a la valoració de mèrits acompanyant els justificants de cada un dels mèrits inclosos
en les bases de la convocatòria i amb l'especificació que si es tracta de períodes de temps determinats han de venir
expressats el dia inicial i final de cada període, i si es tracta de cursos han de venir expressades les hores de durada de
cada un d'ells.
En el processos de promoció interna les persones aspirants no hauran d'aportar amb la sol·licitud les dades acreditatives
dels serveis prestats a l'Ajuntament de Girona, ni de la formació contínua realitzada a l'Ajuntament de Girona.
Si alguna de les sol.licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància es farà pública en la resolució d'admesos i
exclosos, a fi que en un termini de deu dies l'esmeni, de conformitat amb l'article 71 de la LRJPAC.
4. Confidencialitat:
Es garanteix total confidencialitat de la participació de les persones candidates en els processos de selecció, així com de
qualsevol de les seves dades personals i professionals, fent-se públic exclusivament els tres últims dígits de les persones
participants en el procés selectiu.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les
dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés
selectiu, d'acord amb la normativa vigent.
5. admissió de les persones aspirants i publicitat.
Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds per a cada convocatòria , la presidència de la Corporació o autoritat en qui
hagi delegat declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses. En el mateix acord s'establirà la composició nominal
del tribunal, el lloc, la data i l'hora de començament dels exercicis i l'ordre d'actuació dels aspirants.
Seran admeses les persones amb minusvalies en igualtat de condicions amb els demés aspirants. A aquests efectes s'establiran,
per a les persones amb minusvalia que ho sol·licitin, les adaptacions possibles de mitjans per a la realització de les proves
selectives, havent de formular la corresponent petició concreta en la sol·licitud de participació.
El coneixement públic d'aquest acord per a totes les persones interessades i/o els seus representants es farà mitjançant la
seva publicació en el tauler d'edictes de l'ajuntament, per tal que es puguin esmenar els errors o fer reclamacions, tal com
disposa l'art. 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per
esmenar els defectes de la sol·licitud inicial o per complementar la documentació que es requereix a la convocatòria.
Les persones que figurin excloses en aquesta llista provisional i no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a ells
que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.
Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la
a publicar. si s'accepta alguna reclamació, s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses.
Així mateix podran ser recusats els membres del tribunal d'acord amb l'establert en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
un cop feta la primera prova selectiva no es publicaran els anuncis de celebració de la resta d'exercicis en els butlletins
oficials, però sí en el tauler d'edictes de la corporació.
6. Tribunals qualificadors.
Els tribunals qualificadors dels exercicis i mèrits dels aspirants, es designaran segons disposa l'art. 72 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'article 60 i següents del
RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Es composaran com a mínim amb els següent integrants i es tendirà, sempre que sigui possible, a la paritat de gènere:
? Un terç designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
? Un terç de persones empleades públiques de la Corporació
? Un terç personal tècnic/a en la matèria, que pot ser o no personal de la Corporació
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, excepte el secretari/a que actuarà amb veu però sense vot. El tribunal no
podrà constituir se sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, i serà necessària la presència
del president/a i del secretari/a.
El president/a del tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o algunes de les proves, que es
limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, sobre la base de les quals, exclusivament col·laboraran amb l'òrgan
de selecció. En les proves de coneixement de la llengua catalana l'assessor serà designat pel Consorci de Normalització
Lingüística de Catalunya.
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les
proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
Es podran incorporar com observadors sindicals amb veu i sense vot, un representant de cadascun dels sindicats amb
representació a l'ajuntament de Girona, proposats pel propi sindicat i que haurà de reunir, sempre que sigui possible, els
requisits de titulació i professionalitat recollits a l'article 60 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós
de l'Estatut Bàsic de l'Emplet Públic.
Es declara expressament que els tribunals de selecció no podran proposar la contractació laboral o nomenament d'un número
superior d'aprovats al número de places convocades, independentment del número d'aprovats de la convocatòria.
7. sistemes de selecció.
El sistemes de selecció, d'acord amb les característiques de les places convocades, seran els que s'indiquen en les bases
específiques de cada convocatòria.
8. Desenvolupament dels exercicis.
Les persones aspirants seran citades per a cada exercici a través d'una crida única, i seran exclosos aquells que no compareguin,
llevat de casos degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal.
En qualsevol moment els tribunals podran requerir als opositors l'acreditació de la seva identitat.
9. Exercicis de l'oposició i la seva qualificació
Els exercicis a desenvolupar seran els que s'especifiquin en cada convocatòria i seran obligatoris i eliminatoris, quan no
s'indiqui el contrari. En les bases específiques de cada convocatòria s'establirà la puntuació de cada prova i el mínim per a
superar-les.
La qualificació de la fase oposició es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.
Coneixement de la llengua catalana
Les persones aspirants han d'acreditar el nivell de coneixements de la llengua catalana que consta en cada convocatòria i han
de lliurar dins el termini de presentacio de sol.licituds un dels documents següents:
a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que
s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol
que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma
que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
b) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de
la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, del nivell corresponent a la plaça convocada i que es detalla en la
convocatòria específica.
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una
prova específica de coneixement de llengua catalana del nivell que s'especifica en cada convocatòria, amb caràcter obligatori
i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.
També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a un lloc de treball de caràcter fix a l'Ajuntament de Girona, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior.
10. Qualificació dels mèrits en la fase de concurs:
1. antiguitat - serveis prestats.
? Serveis prestats en l'administració local.
0'20 punts/any
? Serveis prestats en altres administracions.
0'15 punts/any
La puntuació màxima dels dos apartats no superarà els 1,5 punts.
Es valorarà d'acord amb el temps de serveis prestats. No es computaran, però, els serveis prestats simultàniament amb
d'altres igualment al·legats.
Els serveis prestats a les administracions públiques com a personal eventual no es valoraran.
2. Treball desenvolupat - Experiència professional.
? Experiència en treballs de la mateixa categoria als de la plaça convocada en l'administració local. 0,25 punts/any
La valoració de l'experiència derivada del desenvolupament de serveis a l'ajuntament de Girona es realitzarà segons
apreciació del propi tribunal

? Experiència fora de l'Administració Local en un lloc de la mateixa naturalesa 0'10 punts/any
La puntuació màxima de tot aquest apartat és de 2,5 punts.
Es valorarà l'experiència adquirida, en l'exercici de funcions de la mateixa categoria a les places convocades, tenint en
compte el contingut tècnic i l'especialització dels llocs convocats en relació amb el que s'ha de cobrir.
Per a la valoració dels mèrits de serveis prestats i d'experiència es tindrà en compte el que determina l'article 57 de
la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat efectiva de dones i homes. Així es computarà com a treball prestat, a efectes de
valoració dels mèrits, el temps en què les persones aspirants hagin estat gaudint dels permisos i beneficis de protecció
a la maternitat i a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
3. Formació.
Es valoraran si versen sobre matèries relaciones amb les funcions pròpies dels llocs de treball convocats o amb habilitats
que aquests llocs requereixen.
- Per cursos i seminaris de formació superats amb certificat d'aprofitament directament relacionats amb les funcions a
desenvolupar,
? Fins a 20 hores.
0'20 punts
? De 21 hores a 50 hores
0'30 punts
? De 51 hores a 100 hores.
0'40 punts
? Superiors a 100 hores.
0'50 punts
? Diploma de postgrau.
0,60 punts
? Màster o equivalent
0,80 punts
- Per cursos i seminaris de formació amb certificat d'assistència impartits en centres oficials directament relacionats
amb les funcions a desenvolupar
? Fins a 20 hores.
0'10 punts
? De 21 hores a 50 hores
0'15 punts
? De 51 hores a 100 hores.
0'20 punts
? Superiors a 100 hores.
0'25 punts
La puntuació màxima dels dos apartats serà de 2 punts
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat organitzadora,
denominació del curs i durada del curs en hores. En el supòsit que no s'especifiqui la durada en hores, es farà aplicant
la puntuació mínima del barem establert.
Formació contínua Ajuntament de Girona.
Es valorarà l'assistència a cursos, tallers o seminaris inclosos en els programes de Formació Contínua de l'Ajuntament
de Girona, d'acord amb el següent barem:
Hores del curs x 0,03 fins un màxim d'1 punt per curs.
La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 3 punts.
4. Titulació
Possessió de titulació superior a l'exigida
0'25 punts
Possessió de titulació addicional del mateix nivell
0,10 punts
La puntuació màxima d'aquest apartat és de 0,5 punts.
5. Coneixement de llengua catalana
Es valorarà estar en possessió dels certificats de coneixement de llengua catalana de nivell superior a l'exigit a la
convocatòria, en 0,5 punts.
La puntuació obtinguda en aquesta fase incrementarà la del conjunt de les proves de la fase oposició, sempre que s'hagin
superat els exercicis eliminatoris.
El tribunal podrà, en els casos que determini i prèvia notificació als interessats, establir la realització d'una entrevista per
contrastar els mèrits de les persones aspirants, la seva experiència i aptitud pel desenvolupament de la plaça convocada.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de dos mesos el Servei de Recursos Humans publicarà
la valoració provisional dels mèrits d'acord amb la documentació presentada per les persones aspirants i la que consti en els
seus expedients personals, en els casos de promoció interna, per tal que aquests puguin tenir coneixement del conjunt de les
valoracions i, si s'escau, presentar les al·legacions o efectuar els suggeriments que consideri oportuns en el termini de 20 dies
després d'aquesta publicació. Les al·legacions o suggeriments seran contestats pel Servei de Recursos Humans en el termini
de 30 dies.
11. Programes que regiran en les diferents proves i nombre de places.
Els programes i el nombre de places convocades seran objecte de concreta referència en les convocatòries específiques.
12. Relació de persones aprovades i presentació de documents.
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants el tribunal farà publica en el tauler d'edictes de la corporació la
relació de persones que han superat el procés selectiu per ordre de puntuació final.
En cap cas el nombre de persones proposades per la contractació o nomenament pot superar el de les places convocades. El
tribunal elevarà a la presidència de la corporació la proposta de les persones que, en funció de la puntuació obtinguda i del
número de les places convocades han de ser contractades.
En cas d'empat, l'ordre s'establirà atenent, en primer lloc i en les fases de concurs-oposició, a la persona aspirant que hagi
obtingut la major puntuació en la fase d'oposició. De persistir l'empat, així com en els procediments d'oposició, segons la
puntuació obtinguda en la prova pràctica. si encara persisteix l'empat o en el cas dels procediments de concurs, es faculta
l'òrgan de selecció per ordenar una prova d'aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades que
determinarà l'aspirant amb millor capacitat.
13. Incidències.
El Tribunal Qualificador queda facultat per a resoldre els dubtes i incidències que es presentin pel bon ordre del procediment
en tot el no previst en aquestes bases.
14. Règim d'impugnacions:
Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, poden ser impugnades per les
persones interessades, mitjançant la interposició d'un recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciosaadministrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici dels
recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte
o resolució davant la presidència de la corporació.
Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs i proposta
definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts davant la presidència de la corporació en el
termini d'un mes des de que s'hagin publicat o notificat.
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan
es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d'aprovats, errors aritmètics en les qualificacions.
Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.
15. Normes supletòries.
Per a tot allò que no s'ha previst en les normes d'aquesta convocatòria unitària, serà d'aplicació el Decret Legislatiu 1/1997,
de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i altres disposicions que siguin d'aplicació.
Girona, 25 d'agost de 2016
Ma angels Planas Crous
Regidora d'Hisenda i Règim Interior
PROVEs sELECTIVEs PER a La CONTRaCTaCIÓ LaBORaL INDEFINIDa DE QuINZE aDMINIsTRaTIus/VEs
D'aDMINIsTRaCIÓ GENERaL
Número de convocatòria: L1
a) sistema de selecció: concurs-oposició, promoció interna.
b) Grup de classificació: C/C1
c) Titulació necessària: Batxillerat, cicles formatius de grau superior, o equivalent.
d) Altres requisits: S'ha d'acreditar una antiguitat de dos anys de serveis amb caràcter fix i en règim laboral com auxiliar
d'administració general a l'ajuntament de Girona.
També podran concórrer a les proves aquelles persones que malgrat no tenir la titulació necessària acreditin, com a
mínim, una antiguitat de deu anys de serveis amb caràcter fix i en règim laboral com auxiliar d'administració general a
l'ajuntament de Girona.
En ambdós casos la consideració de fix serà a partir de la data dels efectes de l'acord de l'Ajuntament pel qual s'atorga
aquesta condició al treballador.
e) Exercicis: seran els que s'especifiquen a continuació, amb caràcter obligatori:
1r. Exercici. Teòric:
Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 100 preguntes) relaciones amb el contingut del temari annex.
Totes les respostes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼
part del valor d'una resposta correcta.
El temps màxim per realitzar la prova serà d'una hora i mitja.
aquesta prova serà puntuada de 0 a 10 punts i per ser declarat apte en la primera subprova serà necessari obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
2n.Exercici De tipus pràctic, consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal d'acord amb el contingut
del programa annex, en el període màxim de dues hores. El tribunal podrà determinar que sigui llegit pels aspirants davant
el tribunal el qual podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova.
Aquest exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, necessitant-se una puntuació mínima de 5 punts per a superar-lo.
3r. Exercici. Coneixements de llengua catalana. Consistirà en la realització d'una prova del nivell C de català.
Quedaran exempts de realitzar la prova aquells aspirants que aportin:
c) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que
s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol
que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma
que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
d) Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de la
Secretaria de Política Lingüística o equivalent del nivell corresponent a la plaça convocada.
També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal per accedir a un lloc de treball de caràcter fix a l'Ajuntament de Girona, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos
d'aquesta mateixa oferta pública d'ocupació de l'any 2016.
aquest exercici serà valorat d'apte o no apte.
Programa de temes:
Tema 1. Estructura de l'Ajuntament de Girona. Estructura política: el cartipàs municipal. L'estructura administrativa.
Tema 2. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu Comú. Les fases del procediment administratiu.
Tema 3. L'acte administratiu I: concepte, classes i elements.
Tema 4. L'acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i
execució.
Tema 5. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius.
Tema 6. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d'alçada, reposició i extraordinari de
revisió.
Tema 7. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Els òrgans de les Administracions Públiques.
Òrgans administratius i òrgans col·legiats. El funcionament electrònic del sector públic.
Tema 8. El registre d'entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i
notificacions.
Tema 9. El Reglament Orgànic Municipal de l'ajuntament de Girona.
Tema 10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d'acords. Règim de
sessions.
Tema 11. Llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal: objecte, àmbit d'aplicació, principis i drets de
les persones.
Tema 12. Drets dels ciutadans a la informació: l'accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Tema 13. El municipi. El terme municipal. La població. L'empadronament. L'organització municipal
Tema 14. Les hisendes locals: classificació d'ingressos. Els impostos locals.
Tema 15. Els pressupostos locals. Procediment d'elaboració i aprovació.
Tema 16. El personal al servei de les entitats locals. Les seves classes. Drets i deures.
Tema 17. La funció pública local. Instruments d'ordenació de personal.
Tema 18. Els béns de les entitats locals. Classes.
Tema 19. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació.
Tema 20. La potestat normativa de les entitats locals. Els reglaments. Procediment d'elaboració i aprovació. Especial
referència als reglaments i ordenances de l'ajuntament de Girona.
Girona, 25 d'agost de 2016
Ma Àngels Planas Crous
Regidora d'Hisenda i Règim Interior