Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'informació pública d'un acord del Ple referent a la denúncia d'un conveni
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPRODON
El Ple de l'Ajuntament de data 02/09/2016, va prendre el següent
acord:
?PRIMER: APROVAR la denúncia del conveni aprovat per acord
del Ple d'aquest ajuntament de data 18/06/1998, que contempla la
delegació a favor del Consell Comarcal del Ripollès de competències municipals necessàries per a la prestació dels serveis municipals
de la recollida, del transport, de la valoració, la disposició i el rebuig
dels residus sòlids municipals, dels servei de deixalleria i de la recollida del vidre, el paper i el cartró; signat en data 9/10/1998.
sEGON: NOTIFICaR a les altres administracions que hi intervenen
en el conveni el present acord de denúncia.
TERCER: FaCuLTaR al sr. F. Xavier sala Pujol, alcalde president
d'aquest ajuntament, tan àmpliament com en dret fóra menester
per quantes actuacions consideri pertinents i oportunes pel bon fi
del present acord i en ordre a preservar els interessos municipals
relacionats.
QuaRT: CONsTITuIR una comissió d'estudi, formada per un
membre de cada un dels grups municipals, que elabori una proposta de reglament del servei i estableixi les bases per a la contractació
de la seva prestació al municipi.?
Es fa públic per a coneixement general.
Camprodon, 9 de setembre de 2016
F. Xavier sala i Pujol
alcalde