Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
SERVEI: Contractació del servei d'una secretaria tècnica de suport als Mercats de Països de l'Est del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona.
1.Entitat adjudicadora
A) Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
B) Contractació: Resolució de Presidència
C) Codi Expedient: S-04/2016
2. Objecte del Contracte
L'objecte de la licitació és la contractació d'una secretaria tècnica (en endavant ST) que s'encarregui de l'assessorament, el
desenvolupament i l'execució del Pla d'Accions i objectius fixat pels mercats emissors de Països de l'Est, d'acord amb el Pla
d'Accions 2017 del PTCBG. L'empresa licitadora posarà a disposició del PTCBG un perfil tècnic en qualitat de director de
projecte, les funcions del qual seran assistir al responsable intern del projecte tant en la gestió tècnica i executiva com en el
desenvolupament de les accions d'acord amb les expectatives en qualitat, abast i terminis.
Codi CPV: 92400000-5
3. Tramitació i procediment d'adjudicació
A) Tramitació: Urgent i simplificada
B) Procediment d'adjudicació: Procediment obert
C) Criteris de valoració per a l'adjudicació:
- Criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B)
Els criteris objectius de valoració pera cadascun dels lots seran els que apareixen en el següent quadre.
El projecte presentat per l'adjudicatari haurà de seguir l'estructura següent:
1. Proposta tècnica del projecte
1.1. Metodologia del treball
1.2. Planificació i organització del projecte
2. Qualificació tècnica de l'equip de treball del projecte
2.1. Valoració de l'experiència del director en gestió de projectes i consultoria
2.2. Aportació d'un tècnic addicional especialitzat en l'objecte del contracte.
3. Proposta d'un Pla accions..

Ponderació/puntuació: màxim 80 punts
Criteris:

1. Proposta tècnica del projecte
20 punts
1.1.Metodologia del treball
10
1.2. Planificació i organització del projecte
10
2. Qualificació tècnica de l'equip de treball del projecte
30 punts
2.1. Valoració de l'experiència del director en gestió de projectes i consultoria
15
2.2 Aportació d'un tècnic addicional especialitzat
15
3. Proposta d'un Pla accions
30 punts
Criteri 1 -Proposta tècnica del projecte
La proposta tècnica pot obtenir un total màxim de 20 punts.
Es valorarà la qualitat tècnica del projecte tenint en compte la descripció metodològica de treball i de la planificació,
organització del projecte i pla de qualitat.
Aquest criteri tindrà una puntuació màxima de 20 punts desglossat de la següent manera:
1.1. Metodologia de treball
En base al punt Tercer ?Característiques Tècniques del Projecte? es definiran els procediments i les tasques necessàries per
acomplir amb allò especificat en les prescripcions tècniques. La proposta presentada s'haurà d'estructurar d'acord amb els
apartats indicats.
Puntuació fins a un màxim de 10 punts d'acord amb la següent taula:
Metodologia de treball
Puntuació
No es descriu
0
Es descriu de forma parcial o inadequadament
1-3
Es descriu seguint les bases i línies de treball del pla de màrqueting
I en funció de l'especialització de cada lot
4-7
Es descriu seguint les bases i línies de treball del pla de màrqueting i en funció de l'especialització de cada
lot i fa propostes concretes d'interès per la promoció del producte de cada lot
8-10
1.2. Planificació i organització del projecte
Es valorarà la presentació d'un calendari de realització de les diferents tasques i accions en funció de la metodologia
presentada en el punt anterior 1.1.1. El Calendari presentat haurà de ser acomplible d'acord amb les accions especificades en
el Pla d'accions..
Puntuació màxima de 10 punts d'acord amb la següent taula:
Planificació, organització del projecte
Puntuació
No s'inclou calendari
0
El calendari inclou parcialment el conjunt de tasques i accions descrites
1-5
El calendari inclou les tasques i accions descrites
6-10
Criteri 2. Es valorarà la qualificació tècnica de l'equip de treball del projecte adscrit a l'execució del contracte tenint en compte
l'experiència prèvia a partir de currículum vitae i documentació relativa a l'experiència i referències rellevants. Aquest punt
tindrà una puntuació màxima de 30 punts.
2.1. Valoració de l'experiència del director en gestió de projectes i consultoria ( fins a 15 punts)
Requisits: El director haurà d'acreditar una experiència mínima en gestió de projectes i consultaria de 2 anys.
Valoració de l'experiència del director en gestió de projectes i consultoria
Puntuació
Experiència en consultoria i gestió de projectes :
De 2 anys a 5 anys
2,5
Més de 5 anys
5
Experiència en consultoria turística:
De 2 anys a 5 anys
5
Més de 5 anys
10
Experiència en consultoria turística especialitzada en el lot:
De 2 anys a 5 anys
7,5
Més de 5 anys
15
2.2. Aportació d'un tècnic addicional (puntuació màxima fins a 15 punts)
Requisits: Perquè es pugui puntuar l'aportació addicional d'un tècnic, aquest haurà d'acreditar una titulació universitària
superior homologada i una experiència mínima en gestió de projectes i consultaria d' 1 any.
Aportació d'un tècnic addicional especialitzat en temes relacionats amb el lot
Puntuació
amb experiència de 1 a 2 anys
5
amb experiència de 2 anys a 3 anys
10
amb experiència superior a 3 anys
15
Criteri 3 . Proposta d'un Pla accions per l'exercici 2017.
Aquest criteri pot arribar a obtenir una puntuació màxima de 30 punts.
Presentar una PROPOSTa D'uN PLa D'aCCIONS per l'exercici 2017 i destinat al mercats dels Països de l'Est, amb un
pressupost màxim de 100.000,00 euros IVA exclòs.
Els aspectes a valorar seran els següents:. (30 punts)
Conceptes
Puntuació
Definició i format de les accions
0-15
Calendarització
0-5
Elements innovadors de la proposta
0-5
Identificació de TTOO, aaVV premsa i altres prescriptors
0-5
-
Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C)

Ponderació/puntuació: màxim 20 punts
L'oferta més econòmica obtindrà el màxim de puntuació, fins a 20 punts i per a la resta es disminuirà la puntuació
proporcionalment a l'augment de les respectives ofertes.
S'utilitzarà la fórmula següent per a cadascun dels lots:

Oferta més baixa X 20 punts = Puntuació

Oferta que es puntua
4. Preu/ pressupost del contracte:
El preu màxim d'adjudicació a la baixa és de DISSET MIL CINC-CENTS EUROS, IVA no inclòs.
D'acord amb la següent distribució anual,
Import màxim de licitació:
anualitat
Preu
IVa
Import total
2016
17.500,00
3.675,00
21.175,00
2017
17.500,00
3.675,00
21.175,00
Total
35.000,00
7.350,00
42.350,00
D'acord amb l'apartat D de les característiques administratives, els imports indicats s'ajustaran en funció del terme inicial
d'execució del contracte formalitzat.
5. Garanties.
Garantia provisional: No s'exigeix
Garantia definitiva: 5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, sota la fórmula de retenció de preu en la primera factura i/o fins a
cobrir l'import de la garantia definitiva.
Termini de la garantia: 2 mesos.
6. Documentació i informació
A)
1) Perfil de contractant del Patronat: : http://contractacio.costabrava.org/

2) per sol·licitar aclariments o més informació de l'expedient, caldrà contactar:

Consultes administratives: Servei de Contractació
cnadal@costabrava.orgTel.
972 20 84 01Fax
972 22 15 70

Consultes tècniques: Servei de màrqueting i promoció
7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
A)Capacitat per contractar
1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
? Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 54 del TRLCSP;
? No estar inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic, ni incurses en algun motiu d'exclusió d'acord amb
la normativa en matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l'article
60 del TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 73 del TRLCSP. Tanmateix,
les empreses incurses en un motiu d'exclusió diferent del relatiu a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries
o amb la seguretat social o d'haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació,
no quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de
les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a
pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i
circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures
tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.
? Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en els plecs administratius.
? Tenir l'habilitació empresarial o professional que, si s'escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o prestació que
constitueixi l'objecte del contracte.
Així mateix, les prestacions objecte d'aquest contracte han d'estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d'activitat
de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s'acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir en el moment de presentació
d'oferta i s'han de mantenir fins al moment de l'adjudicació i de formalització del contracte.
2 La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s'acredita mitjançant l'escriptura de constitució o
modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s'acredita
mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l'empresa.
La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones físiques s'acredita amb la presentació del NIF.
La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la unió Europea o signataris de l'acord sobre Espai
Econòmic Europeu s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d'establiment o la presentació d'una declaració jurada o una de les certificacions que s'indiquen en l'annex XI de la
Directiva 2014/24/uE..
La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d'Estats no membres de la unió Europea ni signataris de l'acord sobre
Espai Econòmic Europeu s'acredita amb l'aportació d'un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l'oficina
consular d'Espanya del lloc del domicili de l'empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l'empresa, que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l'àmbit
de les activitats que abasta l'objecte del contracte. També han d'aportar un informe de la missió diplomàtica permanent
d'Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l'Estat del qual són nacionals ha signat l'Acord
sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).
3 També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte
(UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes
empreses queden obligades solidàriament davant l'Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa.
4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d'empreses per participar en licitacions públiques es poden trobar
mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat, que es troba dins l'apartat ?Perfil del licitador?.
5 Les empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del
contracte poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
B)Solvència de les empreses licitadores
No es requereix solvència econòmica i financera ni tècnica o professional , en aplicació de l'article 11, punt 5 del RD 773/2015
de 28 d'agost, i que preveu de forma literal:
?Llevat que s'estableixi en les especificacions del contracte expressament seu requisit, els licitadors o candidats queda
exonerada de l'acreditació dels requisits de solvència econòmica i financera i d'acreditació de tècnic i solvència professional
per obres contractes el valor estimat no superior a 80.000 euros i per a altres tipus de contractes el valor estimat no superior
a 35.000 euros.»
8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació
A) Termini: 8 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Girona. Si l'últim dia
del termini s'escau en dissabte o festiu, el termini finalitzarà el proper dia laborable que el segueixi.
B) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
l'expedient.
C) Lloc presentació: Registre General del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
avinguda Sant Francesc, 29, 3era planta 17001-GIRONa
Horari d'atenció al públic del Registre: de les 8 hores a les 15 hores, excepte el darrer dia que finalitza a les 14 hores.
9. Obertura de les ofertes
A) Oficines del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
avinguda Sant Francesc, 29, 3era planta 17001-GIRONa
B)Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant del la Patronat:
http://contractacio.costabrava.org/
10. Despeses d'anuncis: Les que determini el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en funció de les paraules de l'anunci
publicat per donar a conèixer la licitació, i amb un màxim de 300,00 euros.
11. altres informacions:-----Girona, 13 de setembre de 2016
Pere Vila i Fulcarà
President