Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci referent a la modificació d'un contracte laboral
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
D'acord amb l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i concordants es procedeix donar publicitat que per acord de la Junta de
Govern Local celebrada el passat 28 de juliol en sessió ordinària,
ha resolt modificar el contracte laboral de la Sra. Sonia XXXXXXX
ampliant-lo a 37,5 hores setmanals per tal de cobrir l'excedència voluntària de la Sra. Anna Maria XXXXXXX.
El que es fa públic per a general coneixement.
Sant Feliu de Pallerols, 29 de juliol de 2016
Joan Casas i Carreras
alcalde