Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Per Decret d'alcaldia número 098/2016 de l'ajuntament de Sant
Feliu de Pallerols s'ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut
2016-2019. Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies
hàbils a comptar des de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i al taulell d'anuncis del consistori, termini durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions i/o
suggeriments que es creguin pertinents.
En el cas que no se'n formuli cap, el text del Pla Local de Joventut
s'entendrà aprovat definitivament.
Sant Feliu de Pallerols, 5 de setembre de 2016
Joan Casas i Carreras
alcalde