Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'informació pública d'una desafectació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 180
Fecha Disposición :
20/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PERALADA
Expdt. núm 250/2016
En data 31 d'agost de 2016 el Ple de l'ajuntament de Peralada va
aprovar la desafectació de 163,93 m2 del subsòl situat a Peralada,
Passatge de la Muralla, de superfície total del passatge de 292,20
metres quadrats, destinat a aparcament privat dels pisos situats a
l'edifici del Carrer Doctor Clos, 31-37 per la qual cosa s'obre el termini d'informació pública prèvia, de 15 dies en compliment del que
disposa l'article 20 del Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
Durant el període d'informació pública, l'expedient podrà ser examinat a les oficines municipals, tots els dies feiners entre les 9 i les
14 hores.
així mateix, durant l'esmentat termini es podran presentar allegacions, bé al Registre General de l'Ajuntament o per qualsevol
dels altres mitjans indicats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
En el cas que no es presentessin reclamacions ni al·legacions s'entendrà adoptat l'acord de desafectació.
Peralada, 8 de setembre de 2016
Pere Torrent Martín
alcalde