Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre modificació de les bases del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/res socials
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS
Les bases del procés de selecció d'educadors/es socials per a la creació i establiment d'una borsa de treball per a substitucions, amb
caràcter temporal, de professionals del Consorci de Benestar Social
del Ripollès absents per motius de baixes per malaltia, permisos,
llicències i altres circumstàncies anàlogues, van ser publicades en el
BOP de Girona núm. 146 de data 2 d'agost de 2016.
El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, en data
4 d'agost de 2016, va interposar recurs de reposició al·legant que en
l'apartat 2.c de les esmentades bases hi constava ?Estar en possessió
del grau d'educació social?, i havia de constar ?estar en possessió
del grau d'educació social, del títol de diplomatura en educació social o de l'habilitació professional en educació social?.
Aquest recurs ha estat acceptat i per això es modifiquen les bases en
l'esmentat apartat, quedant redactat de la següent forma:
Apartat 2c) de les bases publicades en el BOP de Girona de data 2
d'agost de 2016
?Estar en possessió del grau d'educació social, del títol de diplomatura en educació social o de l'habilitació professional en educació
social?.
A aquest efectes s'obre nou període per a la presentació d'aquells aspirants que vulguin participar en el procés de selecció d'educadors/
res socials per a la creació de la borsa de treball esmentada i regulat
en les bases publicades en el BOP de Girona de data 2 d'agost de
2016 amb la modificació objecte d'aquesta publicació.
Les sol·licituds presentades anteriorment queden incloses automàticament en la nova convocatòria, i s'obre novament el període de
deu dies naturals a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació
com a termini per a la presentació de sol·licituds per a la participació en el procés de selecció.
Ripoll, 13 d'octubre de 2016
Joan Manso i Bosoms
President