Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per ajuts econòmics destinats a activitats esportives que desenvolupin infants i/o adolescents amb situació de risc social
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL D'OSONA
La Comissió Permanent del Ple, en sessió del dia 5 d'octubre de 2016, va aprovar les bases reguladores de les subvencions per
ajuts econòmics destinats a activitats esportives que desenvolupin infants i/o adolescents amb situació de risc social.
En compliment del que disposen els articles 124 i 125 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, s'exposen al públic aquestes bases, a efectes de possibles al·legacions, pel termini de vint dies
hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte de l'extracte de les bases i la convocatòria que s'efectuarà al
DOGC, sense perjudici de les publicació íntegra de les bases reguladores en el BOP de Barcelona i de Girona.
Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En
cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions i s'obrirà un nou període per la convocatòria d'ajuts.
Per altra banda, la Comissió Permanent del Ple en la sessió abans esmentada, també va obrir la convocatòria anual per les
citades línies de subvenció, de tal manera que la convocatòria es publicarà mitjançant edicte al DOGC i un extracte a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A INFANTS I/O ADOLESCENTS AMB SITUACIÓ DE RISC
SOCIAL QUE REALITZEN ACTIVITATS ESPORTIVES
La Llei Orgànica 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, en el seu preàmbul destaca
la importància de la responsabilitat social de realitzar actuacions preventives envers la població infantil i adolescent de
Catalunya i la necessitat de ser proactiu amb actuacions que donin oportunitats a l'infant i adolescent.
Aquestes bases reguladores de les ajudes per a infants i/o adolescents tenen per finalitat regular les condicions per a la
concessió d'ajuts econòmics destinats activitats esportives que desenvolupin infants i/o adolescents amb situació de risc
social.
1a. Objecte de la convocatòria. L'objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió i pagament de les subvencions destinades a finançar el cost total o parcial de la despesa per activitats
esportives que realitzen infants i/o adolescents amb risc social.
2a. Beneficiaris i requisits generals Els beneficiaris dels ajuts seran les famílies dels infants i/o adolescents de 6 a 16 anys que
es trobin en risc social i estiguin amb seguiment i valorats pels educadors de l'EAIA i que participin en una activitat esportiva
com a eina d'integració social.
Els requisits que hauran de complir seran els següents:
1.- Que la família i l'infant i/o adolescent estigui empadronat a un dels municipis de la comarca d'Osona.
2.- Que l'infant i/o adolescent es trobi en situació de risc social i amb seguiment de l'EAIA.
3.- Que hi hagi establert un pla de treball amb l'EAIA
4.- Que l'infant i/o adolescent hagi participat o participi en una activitat esportiva com a eina d'inclusió social
3a. Criteris per a l'atorgament dels ajuts Per a l'atorgament de la subvenció destinada al cost total o parcial de l'activitat
esportiva que dugui a terme l'infant i/o adolescent es tindrà, en compte la puntuació general obtinguda, atenent a la situació
socioeconòmica de la unitat familiar i, quan s'escaigui, les situacions específiques que pugui acreditar la família i la valoració
específica de l'EAIA, d'acord amb els criteris següents:
3.1 Dades familiars ? màxim 4 punts.
Família monoparental:
2 punts
Família nombrosa:
2 punts
Conviu amb els avis/família extensa: 2 punts
Conviu amb família aliena:
2 punts
3.2 Dades econòmiques:
+ 479,01 euros per càpita
0 punts
380,01 a 479 euros per càpita
1 punt
300,01 a 380 euros per càpita
2 punts
Menys de 300 euros per càpita
4 punts
Els ingressos per càpita es calcularan d'acord amb la fórmula següent:
Renda mensual per càpita =
Suma d'ingressos familiars mensuals

Nombre de membres de la unitat familiar
4a. Sol·licitud i documentació Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria formalitzaran la petició al
Consell Comarcal d'Osona i els impresos oficials estaran a disposició dels interessats a la pàgina web del Consell Comarcal
www.ccosona.cat.
De conformitat amb l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Comarcal d'Osona, l'acceptació de la
subvenció que en el seu cas s'atorgui figurarà implícita en els impresos oficials esmentats en el paràgraf anterior.
4.1 Documentació obligatòria Serà requisit imprescindible per a la tramitació de l'ajut, l'aportació de la documentació que es
detalla a continuació:
- Imprès de sol·licitud (segons model facilitat per EAIA)
- Documentació que acrediti el cost i participació en una activitat esportiva
A la sol·licitud s'haurà de declarar el nombre de membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant
nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si s'escau, de cadascun d'ells i haurà d'estar signada per tots els membres de la unitat
familiar majors de 18 anys.
La presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el
Consell Comarcal puguin sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d'administracions competents les dades
relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades de la persona sol·licitant i la resta de
membres de la unitat familiar, amb la única finalitat de completar degudament l'expedient.
Així mateix, la presentació de la sol·licitud implica l'autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar,
per tal que el Consell Comarcal pugui cedir les dades incorporades en aquest fitxer a les administracions públiques i a les
entitats socials de la comarca d'Osona amb l'objectiu de garantir una correcta coordinació entre la xarxa d'agents implicats la
valoració i atorgament d'ajuts.
4.2. Documentació complementària Si s'escau, s'haurà de justificar la documentació acreditativa de trobar-se en alguna/es
de les situacions esmentades en l'apartat 3.2 d'aquestes bases:
- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançat fotocòpia del carnet vigent
- Monoparentalitat: s'acreditarà mitjançant fotocòpia del carnet vigent
- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència
En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no
contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l'exercici anterior al de la convocatòria d'ajuts. En la resta de
situacions, el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada pel
Consell Comarcal.
L'omissió d'aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació i, conseqüentment, no es tindrà en compte en la
valoració de l'ajut.
4.3 Informe de l'EAIA L'informe de l'EAIA serà emès d'ofici en el moment de presentar la sol.lictud i acreditarà la situació de
l'infant i/o adolescent i la seva participació en una activitat esportiva com a eina d'inclusió social.
Aquest informe confidencial serà emès amb els únics efectes d'avaluar la situació de risc social i el pla de treball que formen
part.
5a. Imports dels ajuts L'òrgan competent del Consell Comarcal resoldrà, d'acord amb els recursos econòmics disponibles i
amb la puntuació assignada a cada sol·licitud, l'atorgament dels ajuts i la quantia dels mateixos.
En cap cas l'import de l'ajut que es concedeixi podrà superar el cost efectiu de l'activitat esportiva que dugui a terme l'infant
i/o adolescent i en cap cas superarà els 450 euros per activitat esportiva anual.
6a. Terminis de presentació Les sol·licituds d'ajuts junt amb la documentació que calgui, han d'ésser presentades al registre
general del Consell Comarcal d'Osona abans del 30 de novembre de cada exercici.
En els casos en que els beneficiaris hagin de presentar documentació justificativa per acreditar situacions susceptibles d'ajuda,
el Consell Comarcal d'Osona ho requerirà i fixarà el termini màxim per presentar la documentació justificativa que manqui,
que en qualsevol cas serà el que fixa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administració Públiques. Transcorregut el termini atorgat, no es tindran en compte a efectes de valoració les circumstàncies
no documentades.
7a. Atorgament dels ajuts L'òrgan competent per a la concessió o denegació dels ajuts, segons escaigui, és la Comissió
Permanent del Ple. Tanmateix, la proposta serà elaborada per una comissió designada pel President i formada per: el president
del Consell o vicepresident en qui delegui, el conseller delegat de l'àrea de Serveis Socials, un conseller en representació dels
grups polítics que no formin part del govern, la Gerència del Consell Comarcal; la directora tècnica de l'àrea Bàsica de Serveis
Socials del Consell Comarcal, i el cap de servei de l'àrea, que actuarà de secretari.
El Consell Comarcal d'Osona, atorgarà o denegarà, segons escaigui, les subvencions per les activitats esportives d'acord amb
els criteris fixats en aquestes bases.
L'acord que s'adopti serà notificat a les famílies beneficiàries, on s'indicarà l'atorgament o denegació dels ajuts sol·licitats i
l'import de cada ajut.
En el supòsit que no es puguin atendre tots els ajuts a raó de la disponibilitat econòmica, el Consell Comarcal aplicarà un
criteri de prioritats a raó de la disponibilitat real.
El Consell Comarcal d'Osona es reserva el dret de comprovar les dades exposades a les sol·licituds. En el supòsit que la
documentació presentada no acrediti les dades exposades, es procedirà segons correspongui a la denegació de la sol·licitud
o a la revocació de l'ajut.
8a.- Publicitat de les subvencions concedides.-
Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte
de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/a, la quantitat concedida, la
finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva
tramesa a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
9a. Reclamacions. Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut, que posa fi a la via administrativa, podrà interposarse recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de l'acord
a la família. Així mateix, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent a la data de notificació efectuada al
centre docent dels ajuts concedits i/o denegats.
10a. Denegació, modificació, extinció i revocació. Quan un infant i/o adolescent beneficiari/a d'ajut renunciï, o per causa
justificada no pugui gaudir de l'ajut, la família comunicarà el fet al Consell Comarcal d'Osona indicant la data en què s'ha
produït la circumstància.
Aquests procediments podran iniciar-se d 'ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es notificarà al titular la incoació del
mateix, les causes que el fonamenten i les possibles conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per resoldre i
notificar i les conseqüències del silenci administratiu. Tot això als efectes de que puguin formular-se per part de les persones
interessades les al·legacions que estimin convenients.
10.1. Denegació: Podran ser denegades aquelles sol·licituds en els que, pugui concórrer alguna de les circumstàncies següents:
- La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.
- Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.
- Que no existeixi crèdit suficient per l'atenció de la sol·licitud.
- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació
de l'ajuda sol·licitada, inclòs quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió.
10.2 Modificació. Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud de l'ajut, des del Consell Comarcal, es podrà
modificar la prestació a proposta del propi interessat o d'ofici, dins els límits establerts en les presents bases.
10.3 Suspensió cautelar de les prestacions: Prèvia a l'extinció o revocació de l'ajuda concedida, amb independència que
s'hagi iniciat o no un procediment d'extinció o revocació, bé d'ofici o a instància de part es podrà procedir, a criteri i per
decisió motivada de l'òrgan competent, a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan s'haguessin detectat en
una unitat de convivència indicis d'una situació que impliqui la pèrdua d'algun dels requisits exigits per al reconeixement o
manteniment de la mateixa.
La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal o per l'incompliment d'alguns dels requisits de la
mateixa o de les obligacions de la persona beneficiària recollides en aquestes bases. Serveixin com exemple els següents:
Que la persona beneficiària titular superi el nivell d'ingressos establerts i computat de conformitat amb aquestes bases.
Que s'incompleixi el requeriment formulat pel Consell Comarcal, així com que la persona beneficiària obstrueixi o dificulti
l'activitat de seguiment i comprovació o control necessària per comprovar la permanència de la situació que va motivar la
concessió de l'ajut.
La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la mateixa i per un període
continuat màxim de 3 mesos transcorregut el qual es procedirà a l'extinció o revocació del dret a la prestació.
10.4 Extinció: Procedirà l'extinció de l'ajut, mitjançant resolució de la Comissió Permanent del Ple i prèvia audiència a la
persona interessada, per manteniment d'una situació de suspensió per un període continuat superior a tres mesos.
S'haurà de resoldre sobre el manteniment, suspensió, revocació o extinció de la prestació en un termini màxim de tres mesos
a comptar des de l'adopció de la suspensió cautelar.
L'extinció de l'ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats
indegudament percebudes per part de la persona beneficiària. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i
personals concurrents, el Consell Comarcal podrà establir formes de devolució fraccionada o altra forma compensatòria.
10.5. Revocació: Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de la Comissió Permanent del Ple i prèvia
audiència a la persona interessada, per alguna de les causes següents:
- Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions adquirides amb l'acceptació de l'ajut.
- Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses per part del personal del Consell
Comarcal, tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per a la concessió.
- Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva concessió.
- Per ser beneficiari simultàniament d'una altra prestació amb la mateixa finalitat, és a dir, que tingui la mateixa naturalesa
i atengui les mateixes necessitats, sense que tal circumstància hagi estat comunicada al Consell Comarcal.
- La reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació, de conformitat amb el que s'estableix a
l'apartat corresponent d'aquestes bases.
- Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els apartats anteriors.
La revocació de l'ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats
indegudament percebudes per part de la persona beneficiària i en els supòsits previstos en què sigui pertinent a la tramitació
d'un expedient sancionar, si procedís. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals concurrents, el
Consell Comarcal podrà establir formes de devolució fraccionada o altra forma compensatòria.
L'acte de revocació, extinció, suspensió anirà precedit per un tràmit d'audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la
persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.
11a. Pagament: El pagament dels ajuts concedits es realitzarà a través de transferència bancària a l'entitat que designin el sol.
licitant. Els abonaments corresponents es faran amb una sola vegada abans del 31 de desembre.

12a. Supervisió de l'administració: El Consell Comarcal d'Osona, per mitjà de l'EAIA comprovarà l'ús correcte dels ajuts
atorgats. Durant tot el curs escolar es reserva el dret de verificar les dades justificades en la sol·licitud de l'ajut i procedir a la
revocació total o parcial de l'ajut atorgat en el cas què es detecti l'ocultació o falsedat de dades.
13a. Règim jurídic: En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà d'aplicació l'Ordenança general de subvencions
del Consell Comarcal d'Osona, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 i la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades pels pares, mares
o tutors legals a través del centre docent seran incorporades al fitxer ?Gestió dels serveis de transport i menjador escolar
i ajuts individuals de menjador i desplaçament i de serveis socials?, del qual és responsable el Consell Comarcal d'Osona.
La finalitat d'aquest fitxer és l'impuls i gestió de les convocatòries públiques de serveis, ajuts, beques i subvencions a la
comunitat educativa competència del Consell Comarcal d'Osona. En aquest sentit, s'informa que els afectats poden exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal d'Osona, àrea de Serveis
Socials, al carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3a planta, de Vic.
Vic (Osona), 7 d'octubre de 2016
Anna Seijas Vila
Gerent