Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER
En sessió ordinària de data 6 d'octubre de 2016, el Ple ha aprovat
inicialment:
- El pressupost General d'aquesta entitat pel 2017 juntament amb les
seves bases d'execució.
- La Plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual.
S'exposa al públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant quinze dies dins dels quals qualsevol persona interessada podrà examinar i presenta-hi les reclamacions que oportunes, conforme l'article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, De 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cas que no es presentin es consideraran definitivament aprovats
sense necessitat d'adoptar cap altre acord.
Vilallonga de Ter, 7 d'octubre de 2016
Mònica Bonsoms Pastoret
Alcaldessa