Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 6/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
L'expedient de modificació de pressupost número 6/2016, referent
a suplement de crèdit i crèdit extraordinari s'ha publicat al BOP
de Girona número 181, de 21 de setembre de 2016 i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat
definitivament aprovat en data 7 d'octubre de 2016 i es fan públics
els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la
següent:
Despeses
Anterior Modificacions
Definitiu
Capítol I
530.738,75
530.738,75
Capítol II
882.828,00
882.828,00
Capítol III
47.000,00
47.000,00
Capítol IV
462.102,38 -1.871,34
460.231,04
Capítol V
10.500,00
10.500,00
Capítol VI
331.601,34
96.960,85
428.562,19
Capítol IX
584.591,33
584.591,33
Ingressos
Anterior Modificacions
Definitiu
Capítol I
943.157,68
943.157,68
Capítol II
25.000,00
25.000,00
Capítol III
465.150,00
465.150,00
Capítol IV
616.362,67
616.362,67
Capítol V
66.193,23
66.193,23
Capítol VII
57.850,00
57.000,00
114.850,00
Capítol VIII
675.648,22
38.089,51
713.737,73
Capítol IX
Ribes de Freser, 7 d'octubre de 2016
Marc Prat Arrey
Alcalde