Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial d'un reglament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PERALADA
Exp. 303/2016
En data 30 de setembre de 2016, el Ple municipal de l'Ajuntament
de Peralada va aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal d'Infants de Peralada. Es sotmet el mateix a informació pública, amb publicació d'anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació,
pel termini mínim de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i
al·legacions.
Si no es presentessin al·legacions l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense requerir l'adopció d'un nou acord.
Peralada, 4 d'octubre de 2016
Pere Torrent Martín
Alcalde