Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER
De conformitat amb l'Acord de la Junta de Govern Local de data 4
d'octubre de 2016, mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria
de licitació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert
per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les
instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis de competència de l'ajuntament de la Cellera de Ter, d'acord amb les següents
especificitats:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de la Cellera de Ter
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 01 04 008 50 2016
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: manteniment de les instal·lacions
de protecció contra incendis dels edificis de competència de
l'ajuntament de la Cellera de Ter
b) Lloc d'execució: dependències municipals de la Cellera de Ter
c) Termini d'execució: 3 anys.
d) Codi CPV: 50413200-5
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, un sòl criteri d'adjudicació.

4. Tipus de licitació: Valor estimat del contracte «3.035,36» euros i «
637,42» euros corresponent a l'IVA
5. Garantia provisional: no es requereix

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de la Cellera de Ter
b) Domicili: Av. Montserrat 20, 1r
c) Localitat i codi postal: La Cellera de Ter 17165
d) Telèfon: 972 42 19 02
e) Telefax: 972 42 14 01
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de la darrera publicació en el BOPG i perfil de contractant
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no és necessària
b) Acreditació de la Solvència econòmica i financera i solvència
tècnica i professional: La prevista a la clàusula 15ena apartats
h) i i)
8. Criteris de valoració:
De conformitat amb l'article 150 TRLCSP, s'estableix com a únic
criteri d'adjudicació el del preu més baix.
9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de la publicació
en el BOPG i perfil de contractant
b) Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 15ena
c) Lloc de presentació: Ajuntament de la Celleta de Ter
Domicili: Av. Montserrat 20, 1
Localitat i codi postal: La Cellera de Ter 17165
10. Obertura de les ofertes.
Entitat: Ajuntament de la Cellera de Ter
Domicili: Av. Montserrat 20, 1
Localitat i codi postal: La Cellera de Ter 17165
Data: 7è dia després de l'últim dia hàbil per a la presentació de la
plica, obertura del sobres B.
11. Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i tècniques.
12. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la
convocatòria i on es poden obtenir els Plecs: http://www.lacelleradeter.cat
La Cellera de Ter, 6 d'octubre de 2016
David Sarsanedas Serrat
Alcalde