Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci de licitació d'un contracte de subministrament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE GIRONA
Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de 2016, es va aprovar, de conformitat amb l'article 110 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(endavant TRLCSP), el plec de clàusules administratives particulars que regirà la licitació per al subministrament de 322
arbres per a plantar a la ciutat de Girona, d'acord amb les condicions que s'enumeren a continuació:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Compres
c) Número d'expedient: 2016021323.
2. Objecte del contracte.
a) Subministrament de 322 arbres per a plantar a la ciutat de Girona
b) Divisió per lots i número: no prodedeix.
c) Termini i lloc de lliurament: el material objecte del contracte s'haurà de lliurar en el termini màxim de 3 mesos a partir
de la data formalització del contracte.
d) Codi CPV: 03452000
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment d'adjudicació: obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
4. Pressupost base de licitació.
Trenta-un mil divuit euros amb vint-i-sis cèntims (31.018,26?), IVA exclòs.
En aquesta licitació l'import de licitació coincideix amb el valor estimat del contracte.
5. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Girona. Servei de Contractació i Compres.
b) Adreça: Plaça del Vi, número 1.
c) Localitat i codi postal: Girona-17004.
d) Telèfon: 972 419 021.
e) Fax: 972 419 495
f) Horari d'atenció: De dilluns a divendres de les 09.00 a les 14.00 hores.
g) Adreça electrònica del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
6. Presentació de proposicions.
Veure clàusula IX del plec de clàusules administratives particulars.
7. Lloc i termini de presentació de les proposicions.
Lloc: Servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, 1 Girona.
Termini: 15 dies naturals a partir de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
8. Admissió de variants.
En el present contracte no es podran proposar variants. S'acceptarà però que els licitadors presentin millores de conformitat
amb la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars, en virtut dels criteris d'adjudicació que s'estableixen.
9. Obertura de les ofertes.
Veure clàusula X.5 del Plec de Clàusules administratives particulars.
10. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
De conformitat amb l'article 150 del TRLCSP s'estableix una pluralitat de criteris de valoració objectius que serviran de
base per a l'adjudicació i que s'indiquin per ordre decreixent d'importància degudament ponderats:
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
1. PREU DE L'OFERTA (PROPORCIONAL)
Es valorarà l'oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació. Les ofertes s'avaluaran
mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:

(Núm. màxim de punts) x Preu de l'oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =

Preu de l'oferta que es puntua
2. QUALITAT DE L'OFERTA
Aquest criteri valorarà la presentació del producte pel que fa a :
1) servir la planta en una categoria superior a l'establerta a l'annex 1 i 2 del plec de prescripcions tècniques, essent la
categoria inferior arrel nua i la superior en air-pot.
Per la millora es multiplicarà un índex definit per a cada espècie i format (Annex 1 del plec de prescripcions
tècniques). Aquest índex ve determinat en funció del nombre d'unitats de l'espècie i el cost de la mateixa.
La puntuació total atorgada a cada licitador vindrà determinada pel sumatori de les puntuacions definides a l'annex 1 per
a cada espècie, en funció de les millores presentades.
S'atorgarà la puntuació màxima (50 punts) a l'empresa que presenti la millor proposta en relació a la ?qualitat de l'oferta?
i a la resta se'ls puntuarà proporcionalment.
PUNTUACIÓ TOTAL:
100 punts.
- PREU DE L'OFERTA (PROPORCIONAL)
fins a 50 punts.
- QUALITAT DE L'OFERTA
fins a 50 punts.
Tindran preferència en l'adjudicació les proposicions presentades per empreses que en aquell moment tinguin a la
plantilla un nombre de treballadors o treballadores disminuïts superior al 2 %, sempre que la proposició iguali la més
avantatjosa des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base a l'adjudicació. A efectes d'aplicació d'aquesta
circumstància les persones licitadores hauran d'acreditar-la, en el seu cas, mitjançant els corresponents contractes de
treball i documents de cotització de la Seguretat Social.
11. Adjudicació del contracte.
Veure la clàusula XIII del plec de clàusules administratives particulars.
12. Garanties.
Per concòrrer a la licitació regulada en aquest plec, no és necessària la constitució de garantia provisional. No obstant
s'estableix una garantia definitiva equivalent al 5% del preu d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, que l'adjudicatari
haurà de constituir en qualsevol de les formes determinades en l'article 95 del TRLCSP.
13. Publicitat i perfil del contractant.
1. La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
2. L'anunci també es publicarà en el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona, accessible a través de la pàgina
web: http://www.ajuntament.gi/licitacions/licitacions.php.
3. Les despeses de publicitat de la licitació aniran a càrrec de l'adjudicatari. Es fixen com a màxim en 500 euros.
14. Règim jurídic.
Veure la clàusula XXII del plec de clàusules administratives particulars.

MODEL DE PROPOSICIÓ
?Proposició per prendre part en la contractació, per procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris de valoració, de les
subministrament de 322 arbres per a plantar a la ciutat de Girona convocat per l'Ajuntament de Girona:?
En/Na ___________________________amb domicili a ___________________________________________________ i amb DNI
núm. ______________________ , expedit a ___________________________ , amb data __________________________ , en nom
propi (o en representació de ______________________________ com ho acredito per _________________________________ ),
assabentat de la convocatòria per a la contractació del subministrament de 322 arbres per a plantar a la ciutat de Girona
conforme a les prescripcions tècniques del contracte i les clàusules jurídico administratives i econòmiques particulars, que
accepta íntegrament, pel preu de EN LLETRES euros ( EN XIFRES?), IVA exclòs, més EN LLETRES euros (EN XIFRES?), en
concepte d'IVA, calculat al tipus _____%.
- S'ha d'acompanyar la proposició econòmica amb l'Annex 2 del plec de prescripcions tècniques, degudament completat, on
hi han de constar els preus unitaris oferts per cada tipus d'espècie i el preu total, així com els termes de la qualitat de l'oferta
pel que fa al tipus de presentació ofertat per cada tipus de producte.
Així mateix, declara responsablement que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents; que reuneix totes
i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'Administració, previstes als articles 54 i següents del TRLCSP,
que no es troba incurs en cap de les prohibicions per contractar previstes a l'article 60 i següents del TRLCSP; i que es troba al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
(lloc, data i signatura del licitador)
Girona, 7 d'octubre de 2016
Marta Madrenas i Mir
Alcaldessa